OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Kännetecknet omvandling av inkomst omfattar situationer där en inkomst omvandlas till en tillgång, gåva eller annan kategori av inkomst som beskattas lägre eller undantas från beskattning. Skatteförmånen måste vara den huvudsakliga fördelen för att arrangemanget ska vara rapporteringspliktigt.

Uppdaterat denna sida

Omvandling av inkomst

Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det innebär att en inkomst omvandlas till en tillgång, gåva eller annan kategori av inkomst som beskattas lägre eller undantas från beskattning (13 § RAL).

Kännetecknet kan användas för att fånga in arrangemang som går ut på att omvandla arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, men kan även omfatta situationer där omvandlingen sker inom samma inkomstslag. Exempelvis kan försäljning av aktier som är lagertillgångar beskattas annorlunda än en försäljning av aktier som är kapitaltillgångar. En situation där ett moderföretag omvandlar skattepliktig ränteinkomst till skattefri utdelning genom att lämna tillskott i form av fordran till sitt dotterföretag i annat land kan omfattas (prop. 2019/20:74 s. 87).

Att använda sig av en kapitalförsäkring utgör inte i sig ett arrangemang som är rapporteringspliktigt. Men om kapitalförsäkringen används för att omvandla en inkomst till en lägre beskattad inkomst bör kännetecknet bli tillämpligt om skatteförmånen är den huvudsakliga fördelen med arrangemanget (prop. 2019/20:74 s. 88).

En situation som inte omfattas av kännetecknet är när en avdragsgill betalning görs från ett bolag i ett land med högre skattesats till ett bolag i ett land med lägre skattesats. Det är inte en sådan inkomstomvandling som avses i bestämmelsen. Däremot skulle en sådan transaktion kunna omfattas av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. (prop. 2019/20:74 s. 88).

En gåva omfattas normalt inte av kännetecknet, men däremot kan en transaktion som i sin helhet betraktas som en gåva vid inkomstbeskattningen, men där viss ersättning lämnats, omfattas av kännetecknet (prop. 2019/20:74 s. 88).

Rapporteringsplikt bara om det uppkommer en skatteförmån

För detta kännetecken krävs att skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna med arrangemanget (12 § andra stycket RAL).

Exempel: ansökningar om beslut om särskild inkomstskatteredovisning (ansökningar om SINK)

Ansökningar om beslut om särskild inkomstskatteredovisning (ansökningar om SINK) är i normalfallet inte rapporteringspliktiga, exempelvis en ansökan som bara omfattar pensionsinkomst eller anställningsinkomst.

Exempel: ansökningar och beslut gällande ersättningar till utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner

Ansökningar och beslut gällande ersättningar till utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner är i normalfallet inte rapporteringspliktiga.

Exempel: flytt till annat land där inkomst (t.ex. pension) inte beskattas eller beskattas lägre

A flyttar från Sverige till land B och blir begränsat skattskyldig i Sverige. A får inkomst (t.ex. pension) från Sverige efter flytten. Inkomsten blir gynnsammare beskattad eller obeskattad i land B på grund av regler i den interna rätten i land B och skatteavtal. En sådan situation omfattas normalt inte av kännetecknet.

Nytt: 2021-03-02

Exempel: flytt till annat land och utdelningsinkomst från Sverige

C flyttar från Sverige till land D och får hemvist där, men är fortfarande obegränsat skattskyldig i Sverige. C får utdelningsinkomst från Sverige efter flytten. Inkomsten blir gynnsammare beskattad i Sverige på grund av regler i gällande skatteavtal. En sådan situation omfattas normalt inte av kännetecknet.

Exempel: flytt till annat land föregås av en intern aktieöverlåtelse

E flyttar till land F och blir begränsat skattskyldig. Inför utflyttningen säljer E aktierna i sitt svenska bolag G AB till sitt egna bolag H som är bildat i land H. Syftet med denna transaktion är att utdelningar från G AB inte ska beskattas i Sverige, eftersom E inte längre är ägare till G AB och utdelningen till H är undantagen från kupongskatt. Genom transaktionen har det blivit en annan mottagare av utdelningsinkomsten. En sådan situation omfattas av kännetecknet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1] [2] [3] [4]