OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Det finns inget krav på att bifoga ett revisorsintyg till ansökan, men om evenemangsstödet överstiger 100 000 kr får Skatteverket begära att en revisor granskar de uppgifter som ligger till grund för ansökan och rapporterar sina iakttagelser.

När behövs ett revisorsintyg?

Det finns inget krav på att ett företag ska bifoga ett revisorsintyg när det ansöker om evenemangsstöd. Om det sökta evenemangsstödet överstiger 100 000 kr får Skatteverket emellertid bestämma att de uppgifter som enligt 15 § andra stycket 1 FSPE ligger till grund för ansökan ska granskas av en revisor (16 § första stycket FSPE).

Nytt: 2021-09-01

En ansökan ska göras för varje separat evenemang. Med ett evenemang avses även en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid. Vad som menas med ett evenemang framgår av 3 § FSPE. Du kan läsa mer om hur evenemang definieras på sidan Vilka evenemang omfattas. Skatteverkets rätt att begära in revisorsintyg bedöms per ansökan. Om en ansökan avser sökt evenemangsstöd över 100 000 kr får Skatteverket begära att revisorsintyg ska lämnas.

Uppgifter i revisorsintyget

Nytt: 2021-09-01

Om Skatteverket begär in ett revisorsintyg ska ett sådant intyg innehålla ett yttrande om de uppgifter som avses i 15 § andra stycket 1 FSPE (16 § första stycket FSPE).

Revisorns yttrande ska enligt 15 § andra stycket 1 FSPE avse de intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda evenemanget eller sådana intäkter och kostnader som sökanden haft för att hålla evenemanget i begränsad omfattning. Genom att 15 § FSPE hänvisar till 10 § FSPE förutsätts att revisorn även yttrar sig om följande uppgifter:

  • de kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021,
  • att några sådana fasta kostnader som avses i 13 § FOM3 inte ingår,
  • om sökanden har tagit emot eller kommer att få försäkringsersättning, skadestånd eller statligt stöd,
  • om några kostnader utgörs av ingående mervärdesskatt som sökanden har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,
  • om någon kostnad motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
  • att kostnader inte ingår som kunde ha undvikits när beslut fattades om att evenemanget begränsades i väsentlig utsträckning eller ställdes in,
  • att alla eventuella intäkter som kommer från evenemanget har avräknats från kostnaderna.

Du kan läsa mer om de olika uppgifterna som omfattas av 10 § FSPE på sidorna Kostnader som man få stöd för samt avräkning för intäkter och Kostnader som man inte kan få stöd för.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (16 § andra stycket FSPE).

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag (16 § tredje stycket FSPE). Skatteverket anser att intyget ska vara skriftligt och undertecknat.

Om ett företag ansöker om evenemangsstöd för fler än ett evenemang ska, om Skatteverket begär det, revisorn granska och rapportera respektive evenemang var för sig (16 § fjärde stycket FSPE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1]
  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]