OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

En upplagshavare måste ställa säkerhet för lagring m.m. för att kunna hantera alkoholvaror under uppskovsförfarande. Om upplagshavaren dessutom vill flytta varor under uppskovsförfarande ska upplagshavaren även ställa en s.k. flyttningssäkerhet.

Flyttningssäkerhet

Bestämmelserna om flyttningssäkerhet finns i 10 § första, andra och fjärde stycket och 10 a § LAS och grundar sig på artikel 18 i punktskattedirektivet.

Upplagshavare i Sverige som avser att flytta varor under uppskovsförfarande ska ställa s.k. flyttningssäkerhet hos Skatteverket för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller något annat EU-land vid flyttningen (10 § första stycket LAS).

Flyttningssäkerheten är avsedd att täcka de risker som är förknippade med flyttning av varor under uppskovsförfarande och kan endast tas i anspråk för skattskyldighet som uppkommit på grund av att en flyttning av skattepliktiga varor under uppskovsförfarande inte kommit fram till mottagaren.

Flyttningssäkerheten ska omfatta dels betalning av skatt i Sverige, dels betalning av skatt i annat EU-land. Säkerheten ska vara giltig i samtliga EU-länder (prop. 2009/10:40 s. 165 jämförd med s. 187).

Flyttningssäkerheten ska vara ställd innan flyttningen av varorna påbörjas (10 § andra stycket LAS).

Avsändande upplagshavare ansvarar genom den ställda säkerheten för skatten på varorna till dess att flyttningen avslutats på det sätt som föreskrivs i artikel 20.2 i punktskattedirektivet, d.v.s. till dess att varorna tagits emot på en sådan destination som avses i 7 b § LAS (prop. 2009/10:40 s. 165 jämförd med s. 187).

En upplagshavare som aldrig sänder iväg varor enligt ett uppskovsförfarande behöver inte ställa någon flyttningssäkerhet.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

Så beräknas flyttningssäkerheten

Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska man bara ta hänsyn till de dygn under ett år då flyttningar av alkoholvaror under uppskovsförfarande sker (10 § andra stycket LAS). Vid uppskovsflyttningar av varor hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning gäller särskilda regler.

Om upplagshavarens godkännande återkallas får säkerheten sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 7 d § LAS (10 § fjärde stycket LAS).

Flyttning som sker i bulk med fartyg eller via rörledning

Vid uppskovsflyttningar av varor hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning ska säkerhet ställas med ett belopp som motsvarar 10 procent av den skatt som belöper på varorna. När man beräknar medeltalet enligt 10 § andra stycket LAS, ska i dessa fall 10 procent av skatten på de varor som omfattas av en sådan flyttning ingå i beräkningsunderlaget (10 a § LAS).

Bestämmelsen i 10 a § LAS innebär ett undantag från de allmänna bestämmelserna om beräkning av flyttningssäkerhet för varor hänförliga till KN-nr 2207, d.v.s. odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent samt etylalkohol och annan sprit oavsett alkoholhalt om den är denaturerad. Flyttningar med fartyg av etylalkohol som är förpackad på exempelvis flaskor eller fat omfattas inte av undantagsbestämmelsen (prop. 2011/12:155 s. 101).

Exempel: Beräkning av flyttningssäkerhet

En upplagshavare flyttar alkoholvaror under uppskovsförfarande fem gånger under ett år. Flyttningarna sker vid fem olika tillfällen utan att de överlappar varandra.

Flyttning

Antal dygn som flyttning pågår (A)

Skatt som belöper på de varor som flyttas (B)

Antalet dygn flyttningen pågår

x

Skatten på flyttningen (AxB)

1

2

21 580 kr

43 160 kr

2

1

83 000 kr

83 000 kr

3

3

20 056 kr

60 168 kr

4

1

56 000 kr

56 000 kr

5

4

92 268 kr

381 072 kr

Summa

11

623 400 kr

Flyttningssäkerhetens belopp, dvs. den skatt som i medeltal belöper på varorna som flyttas under ett dygn, beräknas på följande sätt:

623 400 kr / 11 dygn = 56 673 kr

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 56 673 kr.

Exempel: Beräkning av flyttningssäkerhet då flera flyttningar pågår samtidigt

En upplagshavare flyttar alkoholvaror under uppskovsförfarande vid tio tillfällen under en vecka. Varje vardag startar två flyttningar. Under lördag och söndag fortsätter pågående flyttningar, men ingen ny flyttning påbörjas. På varje flyttning belöper ett skattevärde om 50, 100 eller 150 tkr och flyttningarna pågår i 1-3 dygn enligt nedanstående tabell. Ingen flyttning sker sista söndagen i perioden. Det pågår alltså flyttning under uppskovsförfarande sex dagar under veckan.

Flyttning

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1

100

2

150

150

150

3

50

50

50

4

100

5

150

150

6

50

50

50

7

100

100

8

150

150

9

50

50

10

100

Summa

250

300

400

500

450

50

Totala skattevärdet för varje dygns pågående uppskovsflyttningar anges längst ner i tabellen. Summan av dessa värden är 1 950 000 kr. Medelskattevärdet per dygn då uppskovsflyttning pågår beräknas på följande sätt:

1 950 000 kr / 6 dygn = 325 000 kr.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 325 000 kr.

Observera att i det här exemplet omfattar beräkningen bara uppskovsflyttningar under en vecka. Vid beräkning av flyttningssäkerhetens storlek ska beräkningen omfatta alla uppskovsflyttningar som upplagshavaren gör under ett helt år.

Exempel: Beräkning av flyttningssäkerhet då vissa flyttningar sker i bulk

En upplagshavare flyttar alkoholvaror under skatteuppskov sju gånger under ett år. Flyttningarna sker vid sju olika tillfällen utan att de överlappar varandra. Fyra av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol i lastbil och tre av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol (KN-nr 2207) i bulk med fartyg (flyttning 3, 5 och 7 nedan).

Flyttning

Antal dygn som flyttningen pågår (A)

Skatt som belöper på de varor som flyttas (B)

10 % av skatten på de varor som flyttas i bulk (C)

Antal dygn x skatten på varorna (AxB)

alternativt

Antal dygn x 10 % av skatten (AxC)

1

2

35 000 tkr

70 000 tkr (AxB)

2

1

4 000 tkr

4 000 tkr (AxB)

3

3

120 000 tkr

12 000 tkr

36 000 tkr (AxC)

4

1

6 000 tkr

6 000 tkr (AxB)

5

4

150 000 tkr

15 000 tkr

60 000 tkr (AxC)

6

3

7 000 tkr

21 000 tkr (AxB)

7

4

100 000 tkr

10 000 tkr

40 000 tkr (AxC)

Summa

18

237 000 tkr

Flyttningssäkerhetens belopp beräknas på sätt följande:

237 000 000 kr / 18 dygn = 13 166 667 kr.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 13 166 667 kr.

Ianspråktagande av flyttningssäkerhet

Ställd säkerhet får tas i anspråk om upplagshavaren inte betalar påförd skatt i rätt tid (10 § andra stycket LAS). Innan säkerheten får tas i anspråk ska upplagshavaren alltså ges tillfälle att betala skatten. För en svensk skattefordran innebär det att säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (prop. 2001/02:127 s. 207).

Om en upplagshavares godkännande återkallas ska säkerheten kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse av godkännandet blir gällande (10 § fjärde stycket LAS).

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket, vilket innebär att det är Skatteverket som bestämmer om säkerheten får tas i anspråk. Detta gäller även i fråga om andra EU-länders skattefordringar. Om en upplagshavare har påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte betalas i rätt tid. Ett annat EU-land som påfört en svensk upplagshavare skatt och som vill ta säkerheten i anspråk måste alltså vända sig till Skatteverket, som avgör om säkerheten får tas i anspråk. Skatteverket kan i sådant fall vägra att säkerheten får tas i anspråk i de fall där Skatteverket anser att det andra EU-landets skattefordran inte är befogad. Det kan exempelvis vara fråga om oenighet avseende i vilket land beskattning ska ske när varor som flyttas under uppskovsförfarande har försvunnit under flyttningen (prop. 2001/02:127 s. 207).

När det gäller annat EU-lands skattefordran ska frågan om huruvida påförd skatt har betalats i rätt tid avgöras enligt det andra EU-landets regler om betalningstider (prop. 2001/02:127 s. 207−208).

Säkerhet för lagring m.m.

Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning av skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 19 § första stycket 1 eller 19 a § LAS (10 § tredje stycket LAS). Detta innebär att säkerhet ska ställas för

 • skattskyldighet som uppkommer för upplagshavaren när
  • skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas under uppskovsförfarande
  • skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats
  • skattepliktiga varor tas i anspråk i ett skatteupplag eller lagerbrister uppkommer
  • godkännandet av skatteupplaget återkallas.
 • skattskyldighet som uppkommer för upplagshavaren när varor som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av upplagshavaren om
  • varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet, och
  • mottagandet av varorna accepteras genom mottagningsrapport enligt 21 f § LAS eller genom pappersdokumentet enligt 23 § LAS, men
  • varorna inte tas in i skatteupplaget.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

Så beräknas säkerheten för lagring m.m.

Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna (10 § tredje stycket LAS).

Upplagshavaren är skyldig att se till att han vid varje tidpunkt har ställt säkerhet med det belopp som föreskrivs i 10 § tredje stycket LAS. Upplagshavaren är därmed skyldig att ställa ny säkerhet om förhållandena ändrats på sådant sätt att det belopp som säkerhet ställts med inte längre är tillräckligt. Upplagshavare ska anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras (8 § andra stycket FAS).

Ett godkännande som upplagshavare får återkallas om den säkerhet som upplagshavaren har ställt inte längre är godtagbar (11 § LAS). Om upplagshavaren inte anmäler ändrade förhållanden och inte vid behov inkommer med ny säkerhet när förhållandena ändrats, riskerar han alltså att godkännandet som upplagshavare återkallas.

Det finns dock vissa möjligheter till jämkning av säkerhetsbeloppet (14 a § LAS).

Exempel: beräkning av säkerhet

Alkoholskatten på de varor som en upplagshavare har i sina skatteupplag den 1 maj uppgår till sammanlagt 2 000 000 kronor.

Beloppet säkerhet lägst ska ställas med beräknas på följande sätt:

10 % av 2 000 000 kr = 0,1 x 2 000 000 kr = 200 000 kr

Säkerheten ska därmed lägst uppgå till 200 000 kronor per den 1 maj.

Exempel: beräkning av säkerhet då mängden skattepliktiga varor i skatteupplagen minskar

En upplagshavare har tidigare ställt säkerhet enligt 10 § tredje stycket LAS (säkerhet för lagring m.m.) med 500 000 kr, men vill i december 2021 sänka denna, eftersom lagret av alkoholvaror på skatteupplagen har minskat.

Den 1 december 2021 uppgår alkoholskatten på de varor som upplagshavaren förvarar på sina skatteupplag till sammanlagt 1 000 000 kronor.

Under perioden september t.o.m. november 2021 har alkoholskatten på varorna upplagshavaren förvarat i sina skatteupplag som högst uppgått till 3 000 000 kr.

Beloppet säkerhet lägst ska ställas med beräknas på följande sätt:

Säkerheten ska uppgå till lägst det högsta beloppet av

 • 10 % av skatten på de varor som förvaras i skatteupplagen, dvs. 10 % av 1 000 000 kr vilket är 100 000 kronor, och
 • 75 % av det högsta värdet motsvarande beräkning (10 % av skatten på de varor som förvaras i skatteupplaget) gett under de tre senaste månaderna, vilket alltså i detta exempel är 75 % av 300 000 kronor. 0,75 x 300 000 kr = 225 000 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 225 000 kr per den 1 december 2021.

Ianspråktagande av säkerhet för lagring m.m.

Skatteverket får ta ställd säkerhet i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid (10 § tredje stycket LAS). Upplagshavaren ska alltså först beredas tillfälle att betala den skatt som påförs honom innan säkerheten får tas i anspråk. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (prop. 2001/02:127 s. 208).

Om en upplagshavares godkännande återkallas ska säkerheten kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse av godkännandet blir gällande (10 § fjärde stycket LAS).

Varor som under uppskovsförfarande, t.ex. i ett skatteupplag, blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av varornas beskaffenhet, oförutsedda händelser eller force majeure är undantagna från skatteplikt (7 § första stycket 7 LAS). Detta innebär att en säkerhet aldrig behöver tas i anspråk för sådana lagerbrister.

Om upplagshavaren försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (11 a § första stycket LAS).

Det finns inget undantag för ett konkursbo när det gäller upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet för de varor som ska flyttas enligt uppskovsförfarandet. Detta innebär att konkursboet är skyldigt att ställa flyttningssäkerhet (prop. 2013/14:10 s. 123).

Upplagshavare som är konkursbo behöver dock inte ställa säkerhet enligt 10 § tredje stycket LAS, dvs. för lagring m.m. (11 a § tredje stycket LAS).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1] [2] [3]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]