OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2021.

Bestämmelsen om understödsföreningars skattskyldighet i 7 kap. 19 § IL har upphört att gälla men tillämpas fortfarande i vissa fall.

Vad är en understödsförening?

En understödsförening har till ändamål att meddela andra personförsäkringar än arbetslöshetsförsäkring, utan att affärsmässigt driva någon försäkringsrörelse (1 § lag (1972:262) om understödsföreningar). Målgruppen för verksamheten kan vara anställda i vissa företag eller personer tillhörande en viss yrkesgrupp.

Vid införandet av dagens försäkringsrörelselag år 2010 upphävdes lagen (1972:262) om understödsföreningar. Befintliga understödsföreningar fick inledningsvis fortsätta att driva sin verksamhet enligt den upphävda lagen till utgången av 2014 enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen. Denna möjlighet har förlängts vid tre tillfällen och förlängningen innebär nu att understödsföreningar i form av tjänstepensionskassor kan driva sin verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar till utgången av april 2020. För andra understödsföreningar (pensionskassor som inte är tjänstepensionskassor, begravningskassor, sjukkassor och sjuk- och begravningskassor) gäller förlängningen till utgången av 2020.

När är en understödsförening skattskyldig enligt den upphävda bestämmelsen i 7 kap. 19 § IL?

I samband med införandet av dagens försäkringsrörelselag upphävdes regeln i 7 kap. 19 § IL om understödsföreningars inkomstbeskattning. För de understödsföreningar som driver sin verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen om införande av försäkringsrörelselagen gäller dock fortfarande regeln i 7 kap. 19 § IL (övergångsbestämmelse 2 SFS 2011:68).

Vad innebär den upphävda bestämmelsen i 7 kap. 19 § IL?

Regeln i 7 kap. 19 § IL innebär att understödsföreningar är skattskyldiga till inkomstskatt bara för inkomster på grund av innehav av sådana fastigheter som inte förvaltas i en livförsäkringsverksamhet. En understödsförening som bedriver sin verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar är alltså undantagen från inkomstskatt för all annan verksamhet som den bedriver.

Kompletterande information