OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Det är bara fysiska personer som kan godkännas som deklarationsombud. De måste uppfylla kraven på lämplighet. Det finns vissa absoluta hinder mot godkännande.

Vem kan vara deklarationsombud?

Det är bara fysiska personer som kan godkännas som deklarationsombud. Den deklarationsskyldiga väljer vem som ska bli deklarationsombud och Skatteverket måste godkänna hen som ombud för den deklarationsskyldiga (6 kap. 4 § SFL). Att det bara är fysiska personer som kan bli godkända som deklarationsombud beror bl.a. på att det ännu inte finns några certifikat för e-legitimation som känner igen (identifierar) ett företag (prop. 2010/11:165 s. 309).

Den som är vald till deklarationsombud kan inte lämna över uppdraget som ombud till någon annan (prop. 2010/11:165 s. 713). Däremot kan den som är deklarationsskyldig välja fler än ett deklarationsombud (prop. 2010/11:165 s. 308).

Den som är uppgiftsskyldig ansvarar för uppgifterna

Den som är uppgiftsskyldig enligt SFL ansvarar för att de uppgifter som lämnas till Skatteverket är fullständiga och korrekta. Detta gäller även om uppgifterna har skrivits under och lämnats genom ett deklarationsombud. Att en uppgiftsskyldigs ansvar att fullgöra sin uppgiftsskyldighet, t.ex. att lämna deklaration, inte påverkas av att denne väljer att företrädas av ett ombud är självklart. Det gäller inte bara en deklarationsskyldig som har utsett ett deklarationsombud utan generellt för uppgiftsskyldigheterna enligt skatteförfarandelagarna (prop. 2010/11:165 s. 317). Huvudregeln om ansvar för de uppgifter som har lämnats finns i 4 kap. 1 § SFL.

Godkännande av deklarationsombud

Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om hen kan antas vara lämplig för uppdraget.

Skatteverket ska särskilt ta hänsyn till ett antal omständigheter i sin bedömning om en person kan godkännas som deklarationsombud (6 kap. 6 § första och andra styckena SFL). Tänk på att det kan finnas fler omständigheter än de som räknas upp i lagtexten som Skatteverket behöver ta hänsyn till innan ett deklarationsombud godkänns.

Kunskapen och erfarenheten prövas vid varje ansökan

Ett deklarationsombud ska ha den kunskap och erfarenhet som behövs med hänsyn till hur komplicerade den deklarationsskyldigas skatteförhållanden är (6 kap. 6 § andra stycket 1 SFL). Olika krav kan ställas på den som ska vara deklarationsombud för ett mindre företag med okomplicerade förhållanden jämfört med den som ska representera ett multinationellt företag med många och komplicerade transaktioner (prop. 2005/06:31 s. 56). En person kan anses lämplig som deklarationsombud när det gäller ett visst uppdrag, men olämplig när det gäller ett mer komplicerat uppdrag. Skatteverket måste därför göra en lämplighetsprövning vid varje ansökan (prop. 2005/06:31 s. 39).

Brottslighet kan vara ett hinder

Skatteverket ska i bedömningen om personen är lämplig som deklarationsombud ta hänsyn till om personen har dömts för brott i näringsverksamhet eller för annan ekonomisk brottslighet (6 kap. 6 § andra stycket 2 SFL). Om Skatteverket vet att personen har dömts för brott i näringsverksamhet eller annan ekonomisk brottslighet kan Skatteverket göra bedömningen att personen inte är lämplig för uppdraget som deklarationsombud.

Skatteverket behöver inte ta hänsyn till enstaka brott som är mindre allvarliga eller brott som ligger längre tillbaka i tiden. Enstaka mindre allvarliga brott, t.ex. snatteri eller liknande, behöver inte betyda att en person inte är lämplig som deklarationsombud. Om personen dömts för brott flera gånger får en helhetsbedömning göras och bedömningen kan då bli att godkännande ska vägras, även om brotten var för sig bedömts vara mindre allvarliga.

Om en person har dömts för ekonomisk brottslighet som anses som allvarlig och även fått näringsförbud, bör personen i vart fall inte kunna godkännas som deklarationsombud under den tid näringsförbudet gäller. Någon exakt period under vilken en person som dömts för sådant brott inte ska kunna godkännas som deklarationsombud kan inte anges, utan en bedömning får göras med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet.

Även det faktum att en person är misstänkt för brott kan vara av vikt vid en sammantagen bedömning av omständigheterna, då kan det vara flera saker som talar emot ett godkännande. Den omständigheten att en person är misstänkt för brott bör däremot inte ensamt hindra ett godkännande som deklarationsombud (prop. 2005/06:31 s. 40–41).

Skicklighet och lämplighet krävs

Skatteverket ska ta hänsyn till om det föreslagna deklarationsombudet tidigare har visat sig oskicklig eller av någon annan anledning är olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter (6 kap. 6 § andra stycket 3 SFL).

Om Skatteverket finner att en person inte kommer att klara av sitt uppdrag bör personen inte godkännas som deklarationsombud. Vid denna bedömning ska Skatteverket bl.a. ta hänsyn till om personen har tagit även andra uppdrag än som deklarationsombud i en sådan omfattning att hen inte bedöms kunna fullgöra sina uppdrag som deklarationsombud på ett acceptabelt sätt. En sådan person kan Skatteverket neka att godkänna som deklarationsombud.

Vid behov kan Skatteverket till och med återkalla ett godkännande av ombudet om personen inte uppfyller de krav som kan ställas på ett deklarationsombud. Bedömningen av förmågan att fullgöra uppdraget eller uppdragen som deklarationsombud ska ske med utgångspunkt i faktiska erfarenheter som Skatteverket har av det aktuella deklarationsombudet. Någon exakt period under vilken en sådan person inte ska kunna godkännas som deklarationsombud kan inte anges, utan Skatteverket ska göra en bedömning med utgångspunkt i förhållandena i varje enskilt fall (prop 2005/06:31 s. 41).

Ombudet ska ha en fast adress

Om en person saknar fast adress eller lever under sådana omständigheter som gör att personen kan vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra ett uppdrag som deklarationsombud så bör inte Skatteverket godkänna personen som deklarationsombud (6 kap. 6 § andra stycket 4 SFL och prop. 2005/06:31 s. 56).

Godkännande kan begränsas i tiden

Ett godkännande för ett deklarationsombud kan begränsas till att avse en viss tid om den deklarationsskyldiga begär det (6 kap. 6 § tredje stycket SFL).

Om den deklarationsskyldiga inte har begärt att godkännandet ska gälla viss tid så gäller godkännandet som deklarationsombud tills Skatteverket, den deklarationsskydiga eller deklarationsombudet återkallar det.

Ett godkännande får inte begränsas på annat sätt än i tid, utan med godkännandet följer hela den behörighet som framgår av 6 kap. 5 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 716).

Hinder för godkännande

Det finns några förhållanden som utgör absoluta hinder för att en person ska kunna godkännas som deklarationsombud.

Skatteverket ska inte godkänna en person som deklarationsombud om något av dessa hinder finns.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:31 Deklarationsombud, m.m. [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2] [3]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]