OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Ett utländskt företag som bedriver gränsöverskridande försäkringsverksamhet i Sverige ska lämna en skriftlig förbindelse om att lämna kontrolluppgifter.

Samma förbindelse ska också lämnas av utländska företag som bedriver gränsöverskridande finansiell verksamhet i Sverige.

Vem är skyldig att lämna en förbindelse?

Ett utländskt företag som bedriver försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i Sverige, så kallad gränsöverskridande verksamhet, ska lämna en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter (23 kap. 5 § första stycket SFL). Förbindelsen gör att Skatteverket kan få kontrolluppgifter om försäkringar även när en person har anlitat ett utländskt försäkringsföretag som inte har en filial i Sverige (prop. 2010/11:165 s. 779).

Undantag från skyldigheten att lämna en förbindelse

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom EES är inte skyldigt att lämna någon förbindelse om att lämna kontrolluppgift om företaget

Ett utländskt försäkringsföretag som bara meddelar pensionsförsäkringar ska i stället lämna ett åtagande om att lämna kontrolluppgift.

Vilka krav ställs på förbindelsen?

En förbindelse om att lämna kontrolluppgifter ska

  • vara skriftlig
  • lämnas till Finansinspektionen i samband med att företaget anmäler att den avser att bedriva gränsöverskridande försäkringsverksamhet verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen vidarebefordrar förbindelserna till Skatteverket.

En förbindelse om att lämna kontrolluppgifter ska lämnas på blankett 2745 (svensk-engelsk version).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

  • Blankett 2745 [1]