OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Registrering för mervärdesskatt styrks med ett VAT-nummer.

Registreringsnummer för mervärdesskatt

Vid registrering för mervärdesskatt tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt (2 kap. 2 § första stycket SFF). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 214 och 215 i mervärdesskattedirektivet. Läs mer om beslutet om registreringsnummer och VAT-nummer.

Vad är VAT-nummer?

VAT är förkortning för den engelska beteckningen Value Added Tax (mervärdesskatt). Med VAT-nummer förstås registreringsnumret för mervärdesskatt skrivet i ett särskilt format som är anpassat till EU:s VIES-system. Se i tabellen nedan hur VAT-numren för företagen i de olika länderna är utformade.

Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nedan anges uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer på respektive medlemslands språk. Uppgifterna har hämtats från EU-kommissionens webbplats. Observera dock att Storbritannien har lämnat EU (Brexit) och att övergångsperioden upphörde den 31 december 2020. I och med det ska som huvudregel Förenade konungariket Storbritannien ses som ett land utanför EU med vissa undantag. För Nordirland gäller olika regler för varu- och tjänstehandel. Läs mer på sidan Storbritannien och brexit.

Medlemsland

Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer

Belgien

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

BTW-identificatienummer

Bulgarien

Идентификационен номер по ДДС

Cypern

Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.A.

Arithmos Egrafis FPA

Danmark

Momsregistreringsnummer

Estland

käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Finland

Arvonlisäverorekisteröintinumero

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Frankrike

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

Grekland

Αριθμός Фορολογικού Мητρώου ΦΠΑ

Arithmos Forologikou Mitroou FPA

Irland

value added tax identification no.

Italien

il numero di registrazione IVA

Kroatien

PDV identifikacijski broj

Lettland

pievienotās vērtības nodokļa (PVN)

reģistrācijas numurs

Litauen

PVM mokėtojo kodas

Luxemburg

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée

Malta

numru ta’ l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud

value added tax identification number

Nederländerna

BTW-identificatienummer

Polen

Numer identyfikacyjny VAT

Portugal

o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado

Rumänien

cod de înregistrare în scopuri de TVA

Slovakien

identifikačné číslo pre daň (IČ DPH)

Slovenien

identifikacijska številka za DDV

Spanien

el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido

Storbritannien

value added tax (VAT) registration no.

Sverige

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Tjeckien

daňové identifikační číslo (DIČ)

Tyskland

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer

Ungern

közösségi adószám

Österrike

Umsatzsteuer – identifikationsnummer

Mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Tabellen visar hur mervärdesskatteregistreringsnumret är utformat i respektive medlemsland. Uppgifterna har hämtats från EU-kommissionens webbplats. Observera dock att Storbritannien har lämnat EU (Brexit) och att övergångsperioden upphörde den 31 december 2020. I och med det ska som huvudregel Förenade konungariket Storbritannien ses som ett land utanför EU med vissa undantag. För Nordirland gäller olika regler för varu- och tjänstehandel. Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att tilldelas ett särskilt VAT-nummer som kommer att inledas med ”XI” som landsnummer. Detta nummer kommer vara sökbart i VIES medan Storbritanniens landsnummer enligt listan nedan inte längre kommer vara det. Läs mer på sidan Storbritannien och brexit.

Siffrorna kopplas till förklaringar efter tabellen.

Medlemsland

VAT-nummer med landskod 1

Antal tecken utöver landskod

Belgien

BE0999999999 2

BE1999999999

1 block med 10 siffror 3

Bulgarien

BG999999999 eller BG9999999999

1 block med 9 siffror eller

1 block med 10 siffror

Cypern

CY99999999L

1 block med 9 tecken

Danmark

DK99 99 99 99

4 block med 2 siffror

Estland

EE999999999

1 block med 9 siffror

Finland

FI99999999

1 block med 8 siffror

Frankrike

FRXX 999999999

1 block med 2 tecken och 1 block med 9 siffror

Grekland

EL999999999

1 block med 9 siffror

Irland

IE9S99999L

IE9999999WI

1 block med 8 tecken

1 block med 9 tecken

Italien

IT99999999999

1 block med 11 siffror

Kroatien

HR99999999999

1 block med 11 siffror

Lettland

LV99999999999

1 block med 11 siffror

Litauen

LT999999999 eller

LT999999999999

1 block med 9 siffror

1 block med 12 siffror

Luxemburg

LU99999999

1 block med 8 siffror

Malta

MT99999999

1 block med 8 siffror

Nederländerna

NLSSSSSSSSSSSS 4

1 block med 12 tecken

Polen

PL9999999999

1 block med 10 siffror

Portugal

PT999999999

1 block med 9 siffror

Rumänien

RO999999999

1 block med minst 2 siffror och maximalt 10 siffror

Slovakien

SK9999999999

1 block med 10 siffror

Slovenien

SI99999999

1 block med 8 siffror

Spanien

ESX9999999X 5

1 block med 9 tecken

Storbritannien

GB999 9999 99 eller GB999 9999 99 999 6 eller GBGD999 7 eller GBHA999 8

1 block med 3 siffror, 1 block med 4 siffror och 1 block med 2 siffror eller samtliga dessa följt av 1 block med 3 siffror eller 1 block med 5 tecken

Sverige

SE999999999999

1 block med 12 siffror

Tjeckien

CZ99999999 eller CZ999999999 eller CZ9999999999

1 block med antingen 8, 9 eller 10 siffror

Tyskland

DE999999999

1 block med 9 siffror

Ungern

HU99999999

1 block med 8 siffror

Österrike

ATU99999999 9

1 block med 9 tecken

Förklaringar till tabellen

 1. 9 = tecknet ska vara en siffra

  X = tecknet ska vara en bokstav eller en siffra

  S = tecknet ska vara en bokstav, en siffra, ”+” eller ”*”

  L = tecknet ska vara en bokstav

 2. Första siffran efter landskoden är alltid en nolla (0).
 3. Äldre 9-siffriga nummer har kompletterats med en inledande nolla.
 4. Tionde positionen efter landskoden är alltid bokstaven B.
 5. Första och sista tecknet kan vara en bokstav eller en siffra. Dock får inte båda vara siffror.
 6. Anger företagsfilialer.
 7. Anger myndigheter.
 8. Anger hälso- och sjukvårdsmyndigheter.
 9. Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U.

Krävs köparens VAT-nummer vid unionsintern omsättning?

Från och med den 1 januari 2020 är det en förutsättning för att undantaget i 3 kap. 30 a § första stycket 1 ML ska vara tillämpligt att köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer. Läs mer om förutsättningarna för undantaget på sidan Undantag när köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land.

Meddelat VAT-nummer kan kontrolleras

Säljaren kan kontrollera köparens VAT-nummer i VIES-systemet på EU-kommissionens webbplats. VAT-numret kan även kontrolleras genom att ringa Skatteverket. Säljaren bör i så fall notera vem som gav upplysningen och tidpunkten för samtalet och spara anteckningen. VIES systemet kan även nås via Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). En utskrift av svaret i VIES bör bevaras. Se även artikel 55 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Identitet mellan köpare och VAT-nummer

Det är inte tillräckligt att det VAT-nummer som meddelas är giltigt. Det meddelade VAT-numret måste tillhöra den verklige köparen.

Enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 ML ska köparen vara registrerad till mervärdeskatt i ett annat EU-land och meddelat sitt VAT-nummer till säljaren. Om det inte är möjligt att identifiera köparen och att säkerställa identitet mellan köparen och det meddelade VAT-numret kan säljaren bli skyldig att redovisa utgående mervärdesskatt på försäljningen. Enligt Skatteverket är undantaget i 3 kap. 30 a § första stycket 1 ML inte är tillämpligt i sådana fall eftersom säljaren inte har visat att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.

Dokumentation som gör det möjligt att säkerställa identiteten

Enligt Skatteverket måste en säljare på lämpligt sätt säkerställa att det meddelade VAT-numret verkligen är köparens VAT-nummer. Säljaren måste inneha dokumentation som visar på vilket sätt detta har kontrollerats.

Uppgifterna i de dokument som förekommer i samband med affären kan vara underlag för bedömningen. Sådana uppgifter är köparens adress, telefonnummer, angiven kontaktperson, leveransadress, mottagare av leveransen, betalningsavsändare etc. Uppgifterna kan förekomma i beställningshandlingar, avtal, transporthandlingar, fakturor, bankuppgifter om betalningar etc. Om uppgifterna i de olika handlingarna inte stämmer överens, måste säljaren göra ytterligare kontroller för att säkerställa identiteten mellan köparen och det meddelade VAT-numret. Det kan säljaren till exempel behöva göra om leveransadressen är annan adress än köparens adress, om fakturamottagaren är någon annan än köparen eller om betalningsavsändaren är någon annan än köparen.

Om försäljningen sker till en köpare som säljaren saknar en etablerad affärsförbindelse med och köparen själv hämtar varorna hos säljaren samt betalar kontant saknas ofta orderhandlingar, avtal, betalningsavisering från bank etc. där köparen kan identifieras. I avsaknad av sådana handlingar måste säljaren på annat sätt säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som meddelas. Säljaren bör begära att köparen överlämnar en handling utställd av en myndighet i köparens registreringsland som visar att köparen är registrerad till mervärdesskatt. Säljaren bör vidare försäkra sig om att det går att identifiera den som hämtar varan genom att ta en kopia av dennes pass eller annan identitetshandling. Om en företrädare för köparen hämtar varan ska det dessutom finnas ett dokument som visar företrädarens rätt att agera för köparens räkning, t.ex. en kopia på en fullmakt som har uppvisats i original för säljaren.

Om säljaren har gjort dessa kontroller av VAT-numret samt vad som övrigt rimligen kan krävas i det enskilda fallet och samtidigt är i god tro, ska transaktionen undantas från mervärdesskatt om övriga förutsättningar för undantaget är uppfyllda. Det gäller även om det i efterhand visar sig att t.ex. köparen inte har varit registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]

Övrigt

 • Europeiska kommissionens sida för att kontrollera vatnr [1]