OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Ett föreläggande är ett formellt beslut. Den som har fått ett föreläggande är skyldig att följa det. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Vem får utfärda föreläggande?

Skatteverket och taxeringskonsulenter för fastighetstaxering får utfärda förelägganden enligt FTL. Taxeringskonsulenter får däremot inte förelägga någon att lämna allmän eller förenklad fastighetsdeklaration (18 kap. 22 § FTL).

Föreläggande om att lämna allmän eller förenklad fastighetsdeklaration eller annan uppgift

Om en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration inte har kommit in i rätt tid får Skatteverket förelägga fastighetsägaren att lämna in en sådan deklaration eller uppgift. Om en deklaration eller uppgift inte är upprättad på ett sådant sätt som krävs enligt FTL får den som ska lämna deklarationen eller uppgiften föreläggas att åtgärda bristen (18 kap. 14 § andra stycket FTL).

En fastighetsägare som inte är skyldig att lämna en fastighetsdeklaration får föreläggas att göra det (18 kap. 1 § fjärde stycket FTL) och blir då skyldig att deklarera.

Den som är förelagd att lämna en deklaration eller en annan uppgift till sin taxering ska göra det inom den tid som anges i föreläggandet. Deklarationen eller uppgiften behöver däremot inte lämnas tidigare än den skulle ha lämnats utan föreläggande (18 kap. 15 § FTL).

Föreläggande om att lämna särskild fastighetsdeklaration

Den som äger en fastighet vid årets ingång ska lämna en särskild fastighetsdeklaration om hen blir förelagd att göra det (26 kap. 2 § första stycket FTL).

Den som har blivit förelagd att lämna en deklaration ska lämna den tillsammans med de övriga handlingar som hör till deklarationen. Deklarationen och handlingarna ska lämnas till Skatteverket eller till den som har utfärdat föreläggandet. Man får inte föreläggas att lämna en deklaration mindre än tio dagar efter att man har tagit emot föreläggandet. Det får heller inte vara tidigare än den 15 februari taxeringsåret (26 kap. 2 § andra stycket FTL). Den normala svarstiden för att lämna in sin deklaration bör vara 14 dagar (prop. 1981/82:19 s. 56).

Förutsättningarna för att förelägga en fastighetsägare att lämna särskild fastighetsdeklaration är

  • om det kan antas att det vid årets ingång funnits sådant förhållande som enligt 16 kap. FTL ska innebära ny taxering, eller
  • om fastighetsägaren har begärt en ny taxering enligt 16 kap. 4 eller 5 § FTL utan att lämna in en särskild fastighetsdeklaration.

Om det är uppenbart att det inte behövs någon deklaration för taxeringen behöver fastighetsägaren inte föreläggas (26 kap. 2 § tredje stycket FTL).

I ett föreläggande om att lämna särskild fastighetsdeklaration ska det framgå av vilken anledning ett föreläggande har skett (26 kap. 3 § första stycket FTL).

Föreläggande för kontroll av egen fastighetsdeklaration

En fastighetsägare kan bli förelagd att lämna in handlingar för kontroll av sin egen fastighetsdeklaration (18 kap. 7 § FTL). Lagtexten nämner som exempel

  • köpeavtal
  • skogsbruksplan eller annan uppskattningshandling som avser skog på fastigheten
  • byggnadsritningar.

Övriga situationer där det är möjligt att utfärda föreläggande

En fastighetsägare kan föreläggas om att lämna upplysningar om andra förhållanden än dem som lämnas i en deklaration eller i ett förslag till fastighetstaxering (18 kap. 6 § andra stycket FTL).

Skatteverket kan förelägga försäkringsbolag som lämnar brandförsäkring av byggnader, att lämna uppgifter om byggnadens försäkringsvärde (18 kap 12 § FTL).

Om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den som har begärt omprövningen att underteckna sin begäran. Ett sådant föreläggande ska innehålla en upplysning om att Skatteverket annars inte kommer att ompröva beslutet (20 kap. 10 § FTL). Ett föreläggande om att begära en underskrift på en begäran om omprövning bör beslutas om endast när det finns osäkerhet i vem som är avsändaren.

Ett föreläggande får förenas med vite

Skatteverket får förena ett föreläggande med vite.

Ett sådant föreläggande får däremot inte innebära att fastighetsägaren ska visa alla handlingar som behövs för kontroll av sin egen fastighetsdeklaration (18 kap. 24 § FTL).

Ett föreläggande om att den som var fastighetsägare vid årets ingång ska lämna en särskild fastighetsdeklaration får inte heller förenas med vite (26 kap. 3 § andra stycket FTL). Om ett sådant föreläggande inte följs får dock ett förnyat föreläggande om att lämna en särskild fastighetsdeklaration förenas med vite (26 kap. 3 § andra stycket FTL).

Staten, kommun eller tjänsteman i tjänst får inte föreläggas med vite (18 kap. 27 § FTL).

Det är bara Skatteverket som får utfärda förelägganden förenat med vite (18 kap. 24 § FTL). En konsulent för fastighetstaxering får alltså inte utfärda sådana förelägganden.

Ett vitesföreläggande innebär att den som föreläggs ska följa föreläggandet inom en viss tid. Om föreläggandet inte följs riskerar den som har blivit förelagd att behöva betala ett belopp som ska framgå av föreläggandet. Om vitesföreläggandet inte följs kan Skatteverket ansöka om att vitet ska dömas ut hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt FTL (18 kap. 28 § FTL).

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen (21 kap. 2 § FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Regeringens proposition 1981/82:19 om särskild fastighetstaxering, m.m. [1]