OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2021.

Reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang trädde i kraft den 1 juli 2020. Med anledning av coronapandemin justerades de första tidpunkterna för när uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang ska lämnas till Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Under juni 2020 beslutade riksdagen om att införa ett nytt 33 b kap. i SFL med skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket om rapporteringspliktiga arrangemang (SFS 2020:437). Med anledning av corona infördes inte några ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser vid denna tidpunkt utan dessa frågor överlämnades till regeringen att bestämma om.

Regeringen har genom förordning (SFS 2020:561) föreskrivit att ändringarna i SFL ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträtt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021

Regeringen har genom förordning (SFS 2020:682) föreskrivit att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträtt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2021. Eftersom det angivna datumet infaller på en söndag får uppgifter om dessa arrangemang, enligt den s.k. söndagsregeln i 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, rapporteras senast måndagen den 1 februari 2021.

Förordningen påverkar inte vilka uppgifter som ska rapporteras utan innebär bara att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträder under andra halvåret 2020 inte behöver lämnas in till Skatteverket förrän den 1 februari 2021.

Arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträder den 1 januari 2021 eller senare

För rapporteringspliktiga arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträder den 1 januari 2021 eller senare gäller ordinarie tidsfrist om 30 dagar enligt 33 b kap. 19 och 20 §§ SFL. Läs mer om när rådgivare och användare ska lämna uppgifter.

Historiska arrangemang juni 2018–juni 2020

Ändringarna i SFL ska också tillämpas på sådana rapporteringspliktiga arrangemang där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före ikraftträdandet den 1 juli 2020 (förordning [SFS 2020:561]). Det innebär att det även finns en skyldighet att lämna uppgifter om historiska arrangemang. Uppgifter om dessa arrangemang skulle enligt förordningen ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Men även denna tidpunkt har ändrats med anledning av corona. Uppgifter om dessa historiska arrangemang ska ha kommit in till Skatteverket senast den 28 februari 2021 (förordning SFS 2020:682). Eftersom det angivna datumet infaller på en söndag får uppgifter om de historiska arrangemangen, enligt den s.k. söndagsregeln i 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, rapporteras senast måndagen den 1 mars 2021.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) [1] [2]
  • Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) [1] [2]
  • Lag (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]