OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan bara återkalla ett beslut om anstånd med betalning om förhållandena har ändrats väsentligt sedan anståndet gavs eller om den skattskyldiga har lämnat felaktiga uppgifter.

Se även information om vad som gäller när den skattskyldiga vill begära omprövning av ett beslut.

När det finns regler om att återkalla ett beslut gäller inte de vanliga omprövningsreglerna

Bestämmelserna i 66 kap. SFL om omprövning till nackdel för en skattskyldig ska inte tillämpas på beslut om anstånd med betalning av skatt, avgift eller ränta. Beslut som är möjliga att återkalla får därför inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL).

Skatteverket får i stället bara ompröva beslutet till nackdel för den skattskyldiga om det finns förutsättningar för att återkalla beslutet enligt 63 kap. 22 § SFL. Bestämmelsen om återkallelse av anstånd i 63 kap. 22 § SFL är nämligen en sådan föreskrift som begränsar Skatteverkets möjlighet att ompröva beslut till nackdel för den enskilda på ett oförändrat utredningsmaterial.

För att ytterligare betona denna ordning används i SFL inte längre termen omprövning i 63 kap. Syftet med att byta ut termen ”omprövning” mot ”återkallelse” var just att klargöra att ett beviljat anstånd inte fick omprövas till nackdel för den betalningsskyldiga med stöd av bestämmelserna i 66 kap. SFL. I stället anges att de åtgärder som kan bli aktuella enligt bestämmelsen är återkallelse av anståndet, nedsättning av anståndsbeloppet eller krav på säkerhet för fortsatt anstånd (prop. 2010/11:165 s. 1042).

Beslutet om anstånd med betalning får bara återkallas om förhållandena har ändrats väsentligt sedan anståndet gavs eller om det finns andra särskilda skäl.

Skatteverket kan

Undantag: När Skatteverket medgett ett anstånd enligt 63 kap. 23 § SFL till fördel för det allmänna, d.v.s. handläggningsanstånd eller borgenärsanstånd, gäller inte den restriktiva regeln för att återkalla ett anstånd.

Väsentligt ändrade förhållanden

Bestämmelsen i 63 kap. 22 § SFL avser fall då förhållandena har ändrats väsentligt sedan anståndet beviljades. Det kan vara då det inte längre är tveksamt om hur stort belopp som kommer att behöva betalas, eller när den betalningsskyldigas ekonomiska situation väsentligt försämrats eller förbättrats. Det kan också röra situationer när tidigare betalningssvårigheter har lösts (KRNG 2015-04-30, mål nr 746-15).

Försämrad ekonomi

Den skattskyldigas förhållanden anses ha ändrats väsentligt om hen efter det att anståndet beviljades

  • har nytillkomna skulder hos Kronofogden
  • har ställt in sina betalningar
  • har försatts i konkurs.

Vilken av åtgärderna i bestämmelsen Skatteverket i sådant fall vidtar beror på vilken typ av anstånd som den skattskyldiga fått.

Om den skattskyldigas ekonomi har försämrats väsentligt efter att anståndet beviljades kan det finnas behov av att kräva en säkerhet. Om den skattskyldiga inte kan ställa en acceptabel säkerhet kan Skatteverket återkalla anståndet (63 kap. 22 § 3 SFL).

Skatteverket kan inte kräva säkerhet för ett anstånd som beviljats vid tillfälliga betalningsproblem. I fall av väsentligt försämrad ekonomi kan Skatteverket istället överväga att återkalla anståndet helt eller delvis. Om den betalningsskyldiga frivilligt erbjuder sig att ställa en säkerhet för att undvika att anståndet återkallas helt eller delvis kan Skatteverket acceptera en sådan säkerhet och medge fortsatt anstånd (prop. 2010/11:165 s. 1042).

Förbättrad ekonomi

Förhållandena kan också ändras väsentligt när den skattskyldigas ekonomi förbättrats. Hen kan exempelvis få skatt tillbaka. Om Skatteverket känner till att den skattskyldigas ekonomi har förbättrats väsentligt kan Skatteverket, vanligtvis efter ett övervägande, återkalla ett anstånd. Det har oftast bara betydelse vid anstånd som beviljats på grund av tillfälliga betalningsproblem.

Särskilda skäl för att återkalla anstånd

Skatteverket kan också återkalla ett anstånd om det finns särskilda skäl. Det finns ingen praxis från HFD som har klarlagt vad som avses med särskilda skäl. Den situationen att förhållandena inte ändrats väsentligt men det visar sig att den betalningsskyldiga har lämnat felaktiga uppgifter kan utgöra ett särskilt skäl.

Felaktiga uppgifter har lämnats

Om den skattskyldiga har lämnat en uppgift som direkt lett till att Skatteverket beslutat om anstånd och det senare visar sig att uppgiften var felaktig så kan Skatteverket återkalla anståndet (63 kap. 22 § andra stycket SFL). Det krävs ett direkt orsakssamband mellan den i efterhand konstaterat felaktiga uppgiften och anståndsbeslutet (KRNG 2012-06-21, mål nr 308-12).

Skattetillägg och kontrollavgift

Det finns ingen möjlighet att med stöd av bestämmelsen i 63 kap. 22 § SFL återkalla s.k. automatiska anstånd för skattetillägg och kontrollavgift så länge den skattskyldiga står fast vid sin begäran om omprövning eller sitt överklagande (prop. 2010/11:165 s. 1043).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2012-06-21, mål nr 308-12 [1]
  • KRNG 2015-04-30, mål nr 746-15 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]