OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

En särskild premieskatt ska betalas för fri grupplivförsäkring. Här kan du läsa om beskattningsunderlaget, vilka som är skattskyldiga och när skatteplikten inträder.

Syftet med särskild premieskatt för grupplivförsäkring

En särskild premieskatt betalas för fri grupplivförsäkring enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. (LPG). Syftet med denna skatt är att åstadkomma en neutral skatte- och avgiftsmässig behandling av olika s.k. avtalsförsäkringar.

Avgångsbidrag (AGB) och avgångsersättning (AGE) och andra motsvarande ersättningar enligt kollektivavtal är skattepliktig inkomst av tjänst. Utfallande belopp från avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och från trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är också skattepliktiga som inkomst av tjänst eller i förekommande fall av näringsverksamhet.

För tjänstegrupplivförsäkring (TGL) eller motsvarande har en annan beskattningsmetod valts, nämligen den särskilda premieskatten. Utfallande belopp från en sådan försäkring inkomstbeskattas inte och en anställd beskattas inte för den förmån det är att arbetsgivare betalar premie på sådan försäkring.

Vilka ersättningar omfattar en grupplivförsäkring?

Förmånerna av fri grupplivförsäkring tillkommer de flesta arbetstagare och andra yrkesverksamma. Försäkringen är utformad så att ersättning kan betalas ut till efterlevande vid dödsfall. Ersättning kan betalas ut i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Omfattningen av försäkringsskyddet varierar beroende på om skilda förutsättningar uppfylls enligt villkoren.

Förmånen kan ha sin grund i kollektivavtal eller annat avtal. Vissa arbetsgivare, t.ex. staten, betalar ut motsvarande ersättning utan bakomliggande försäkring. Även egenföretagare har möjlighet att teckna försäkring avseende tjänstegruppliv.

Beskattningsunderlag

Särskild premieskatt ska betalas på premier för grupplivförsäkringar (1 § LPG).

Skattskyldiga

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknas av arbetsgivare till förmån för anställda eller av näringsidkare för egen del. Skattskyldiga till särskild premieskatt är försäkringsgivarna.

Det förekommer att arbetsgivare i stället för att teckna försäkring betalar ut ersättning som motsvarar den ersättning som skulle ha fallit ut enligt TGL. I dessa fall är arbetsgivarna skattskyldiga till särskild premieskatt. Utbetalningen är inte heller i detta fall inkomstskattepliktig.

Om försäkring motsvarande TGL tecknas hos försäkringsgivare utomlands är arbetsgivaren eller näringsidkaren skattskyldig, inte försäkringsgivaren.

Skattskyldiga är alltså svenska försäkringsföretag, svenska tjänstepensionsföretag, utländska försäkringsföretag (om verksamhet drivs här i landet), arbetsgivare och näringsidkare (2 § LPG).

Förutsättningar för skatteplikt

Förutsättningarna för skatteplikt skiljer sig åt beroende på vem som är skattskyldig.

Försäkrings- och tjänstepensionsföretag

För försäkrings- och tjänstepensionsföretag är premien för grupplivförsäkring skattepliktig om

Bestämmelsen omfattar dels grupplivförsäkring som grundas på kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation, dels s.k. individuell grupplivförsäkring som arbetsgivare betalat. Premien för sådan grupplivförsäkring som inte väsentligt skiljer sig från vad som gäller för statligt anställda är skattepliktig (prop. 1990/91:54 s. 321).

Om försäkringsskyddet i en TGL-försäkring är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statens anställda är försäkringsföretaget inte skattskyldigt till särskild premieskatt för den del av premien som avser den del av försäkringsskyddet som är förmånligare än det som staten erbjuder sina anställda (prop. 1990/91:54 s. 321).

Denna ”överskjutande del” av försäkringsskyddet, som inte belastas med den särskilda premieskatten, är en skattepliktig löneförmån för de berörda anställda (11 kap. 19 § IL). Näringsidkare har inte rätt till avdrag för en sådan ”överskjutande del” (16 kap. 25 § IL).

Skatteverket har gjort bedömningen att en förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst anses väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda om den ger ett försäkringsskydd som är 40 procent högre än skyddet för statligt anställda.

Staten

För staten föreligger skatteplikt för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning enligt avtal som motsvarar försäkringsavtal som avses i 3 § första stycket LPG (3 § andra stycket LPG).

Annan arbetsgivare

För annan arbetsgivare än staten föreligger skatteplikt för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den mån ersättningen betalats ut enligt villkor och med belopp som i huvudsak motsvarar utbetalning av staten 3 § tredje stycket LPG.

Om förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst ger ett försäkringsskydd som är 40 % högre än skyddet för statligt anställda ska denna ”överskjutande del” av försäkringsskyddet inte belastas med särskild premieskatt, utan är en skattepliktig löneförmån för de berörda anställda. Läs mer om beskattningen av löneförmån i inkomstslaget tjänst. Näringsidkare har inte rätt till avdrag för en sådan ”överskjutande del”.

Utländska grupplivförsäkringar

För arbetsgivare och näringsidkare föreligger skatteplikt för premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse i den mån betalning av premie på motsvarande försäkring till svenskt försäkrings- eller tjänstepensionsföretag hade föranlett skatteplikt för det svenska försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget enligt 3 § fjärde stycket LPG.

Om förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst ger ett försäkringsskydd som är 40 procent högre än skyddet för statligt anställda ska denna ”överskjutande del” av försäkringsskyddet inte belastas med särskild premieskatt, utan är en skattepliktig löneförmån för de berörda anställda. Näringsidkaren har inte rätt till avdrag för en sådan ”överskjutande del.”

Skattepliktens inträde, beskattningsunderlag och skattesats

Reglerna om skattepliktens inträde, beskattningsunderlag och skattesats skiljer sig åt beroende på vem som är skattskyldig.

Försäkrings- och tjänstepensionsföretag

För försäkrings- och tjänstepensionsföretag som avses i 3 § första stycket LPG, inträder skatteplikt när premien tas emot. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten är 45 procent av underlaget (4 § första stycket LPG).

Om ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag för visst år har tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, ska beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar en för högt uttagen premie (4 § andra stycket LPG).

De fall som avses är exempelvis sådana där det visar sig att den preliminärt bestämda årslönesumman för en viss arbetsgivare och som legat till grund för debiteringen varit för hög. I första hand sätts beskattningsunderlaget ned för den redovisningsperiod som inträder närmast efter det att försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget gjort slutavräkning. Om beskattningsunderlaget för den redovisningsperioden inte räcker till för nedsättningen blir påföljande redovisningsperioder aktuella (prop. 1990/91:54 s. 322).

Staten och andra arbetsgivare

För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder skatteplikt vid utbetalning. Beskattningsunderlaget utgörs av utbetalt belopp. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget (5 § LPG).

Bestämmelsen gäller staten och andra arbetsgivare som, utan att försäkring tecknats, betalar ut ersättning som motsvarar ersättning på grund av grupplivförsäkring.

Skatteplikten inträder för staten när SPV betalar ut ersättning oavsett om denna bekostas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller om SPV förskotterar ersättningen för sådana arbetsgivares räkning som enligt särskilda bestämmelser själva ska svara för kostnaderna för utbetald ersättning i stället för att betala premier till SPV.

Utländska grupplivförsäkringar

För skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket LPG inträder skatteplikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av betald premie. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget (6 § LPG).

Bestämmelsen avser arbetsgivare eller näringsidkare som betalar premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1990/91:54 om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m. [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m. [1]

Referenser inom grupplivförsäkring, särskild premieskatt