OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om tobaksskatt (LTS) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LTS överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 41 § LTS.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 41 § LTS?

De beslut som kan överklagas med stöd av 41 § LTS är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldiga, sökanden och av säljare som avses i 5 § LTS (41 § LTS).

Tiden för överklagande är tre veckor

För beslut som överklagas med stöd av 41 § LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Nytt: 2021-12-27

Från och med den 1 januari 2022 ska ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 31 d § LTS eller 40 § andra stycket LTS komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (41 § tredje stycket LTS). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL). De nya reglerna tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022.

Behörig domstol

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (41 § LTS).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar