OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda regler kring rätten till omställningsstöd har införts för ombildningar där ett nybildat aktiebolag har övertagit en enskild näringsidkares hela näringsverksamhet.

Särskilda valmöjligheter när ombildning av enskild näringsverksamhet skett till ett nybildat aktiebolag

I 4 § FOM finns grundläggande förutsättningar för ett företags rätt till omställningsstöd. Där finns t.ex. vissa krav på företagets nettoomsättning som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas företaget. Är företaget ett nybildat aktiebolag finns dock särskilda beräkningsregler för företaget i det fall en enskild näringsidkare har överlåtit hela sin näringsverksamhet till det nybildade aktiebolaget under perioden 1 mars 2019–29 februari 2020 (8 § första stycket FOM). Att hela näringsverksamheten ska ha överlåtits innebär att den fysiska personen inte längre ska bedriva näringsverksamhet av något slag efter överlåtelsen (Fm 2020:8 s. 11).

För att företaget ska få tillämpa de särskilda reglerna måste, enligt 8 § andra stycket FOM, dessutom följande två krav vara uppfyllda:

Nytt: 2020-08-24

Med prövningstillstånd avses tidpunkten för beslut om omställningsstöd.

  • Den enskilda näringsidkaren måste äga samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen. Med prövningstillfället avses tidpunkten för beslut om omställningsstöd. Endast direkt ägande godtas. Om den enskilda näringsidkaren äger aktiebolaget genom ett mellanliggande holdingbolag är förutsättningarna alltså inte uppfyllda.
  • Omställningsstöd får inte sökas av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i. Endast direkt helägda aktiebolag omfattas av bestämmelsen. Genom bestämmelsen säkerställs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning endast tillgodoräknas en sökande.

Vad är ett nybildat företag?

Med nybildat aktiebolag menas i första hand aktiebolag som bildats av den enskilda näringsidkaren själv. Även förvärvade lagerbolag får betraktas som nybildade, om lagerbolaget inte hade ett avslutat räkenskapsår när verksamhetsöverlåtelsen skedde (Fm 2020:8 s. 11).

Vilka nettoomsättningar får jämföras?

Det särskilda regelverket innebär att aktiebolaget vid tillämpningen av 4 § första stycket 1, 2 och 4 FOM samt 9 § FOM kan välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2019 som aktiebolagets totala nettoomsättning för dessa månader.

Vidare innebär regelverket att aktiebolaget vid tillämpning av 4 § första stycket 3 FOM kan välja att anse den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 som aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Aktiebolaget kan välja att tillämpa endast den ena av de två nämnda beräkningsreglerna. Exempelvis kan ett aktiebolag som har ett första räkenskapsår som avslutats före den 1 januari 2020, välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2019 som sin totala nettoomsättning för motsvarande period, i stället för sin egen nettoomsättning. Samtidigt kan nettoomsättningen för räkenskapsåret som avslutats närmast före den 1 januari 2020 baseras på den nettoomsättning som skett hos aktiebolaget under dess första räkenskapsår.

Läs mer om vad som menas med nettoomsättning.

Vilken redovisningsnormgivning ska tillämpas?

Om en alternativ beräkningsregel tillämpas ska nettoomsättningen beräknas med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpade för den aktuella perioden. Om redovisningen för den enskilda näringsverksamheten har upprättats utifrån normgivningen för K1-regelverket, ska denna gälla även om det nybildade aktiebolaget tillämpar annan normgivning för sitt första räkenskapsår.

Exempel: valmöjligheter vid ombildning

En fysisk person A ombildar sin enskilda näringsverksamhet den 1 juni 2019. All verksamhet i näringsverksamheten övergår till ett av A köpt lagerbolag. Aktiebolagets första räkenskapsår är 15 maj till den 31 december 2019. Samtliga aktier i bolaget ägs av A vid tidpunkten prövningen av ansökan under 2020. Omställningsstöd söks inte av något annat aktiebolag som A äger samtliga andelar i.

Den enskilda näringsverksamheten hade en sammanlagd nettoomsättning för mars-april 2019 på 400 000 kr. Den totala nettoomsättningen i den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår 1 januari–1 juni 2019 var 1 000 000 kr.

Bolaget redovisar för sitt första räkenskapsår under 2019 en total nettoomsättning på 1 500 000 kr. För perioden mars–april 2020 redovisar bolaget en sammanlagd nettoomsättning om 200 000 kr. Vad innebär en tillämpning av 8 § FOM för bolaget?

Bolaget får använda den enskilda näringsverksamhetens sammanlagda nettoomsättning för mars–april 2019 (400 000 kr) vid bedömningen av om bolaget uppfyller kraven i 4 § första stycket 1, 2 och 4 FOM det vill säga om

  • den sammanlagda nettoomsättningen mars–april 2020 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen mars-april 2019
  • nedgången i nettoomsättningen så gott som uteslutande beror på corona
  • att omställningsstödet uppgår minst till 5 000 kr vid en tillämpning av 9–15 §§ FOM.

Bolaget får även vid bedömningen av omsättningskravet enligt 4 § första stycket 3 FOM är uppfyllt välja mellan den totala nettoomsättningen för den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår (1 000 000 kr) eller bolagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutades den sista december 2019 (1 500 000 kr). Eftersom aktiebolagets nettoomsättning räkenskapsåret 2019-05-15 till 2019-12-31 i detta fall är högre än 158 219 kr (231 dagar/365 dagar x 250 000 kr) ­­– motsvarande det jämkade kravet på minsta nettoomsättning för detta första avkortade räkenskapsår – har det ingen betydelse (4 § andra stycket FOM). Valmöjligheten hade dock haft betydelse om exempelvis det nybildande aktiebolaget inte haft ett räkenskapsår som avslutats före den 1 januari 2020 eller haft en nettoomsättning som understigit 158 219 kr för räkenskapsåret 2019-05-15 till 2019-12-31.

Slutligen får bolaget även utgå från den enskilda näringsverksamhetens omsättning för mars–april 2019 (400 000 kr) vid beräkningen av stödets storlek enligt 9 § FOM.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]