OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda beräkningsregler finns när ett nybildat aktiebolag har övertagit en enskild näringsidkares hela näringsverksamhet.

Särskilda valmöjligheter när ombildning av enskild näringsverksamhet skett till ett nybildat aktiebolag

I 5 § och 6 § FOM2 finns de grundläggande förutsättningarna för ett företags rätt till omställningsstöd. Där finns t.ex. vissa krav på företagets nettoomsättning som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas företaget. Är företaget ett nybildat aktiebolag finns dock särskilda beräkningsregler för företaget i det fall en enskild näringsidkare har överlåtit hela sin näringsverksamhet till det nybildade aktiebolaget under perioden 1 maj 2019–30 april 2020 (11 § första stycket FOM2). Att hela näringsverksamheten ska ha överlåtits innebär att den fysiska personen inte längre ska bedriva näringsverksamhet av något slag efter överlåtelsen (se motivuttalandet till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

För att företaget ska få tillämpa de särskilda reglerna måste, enligt 11 § andra stycket FOM2, dessutom följande två krav vara uppfyllda:

  • Den enskilda näringsidkaren måste äga samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd. Endast direkt ägande godtas. Om den enskilda näringsidkaren äger aktiebolaget genom ett mellanliggande holdingbolag är förutsättningarna alltså inte uppfyllda.
  • Omställningsstöd för stödperioden får inte sökas av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i. Endast direkt helägda aktiebolag omfattas av bestämmelsen. Genom bestämmelsen säkerställs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning endast tillgodoräknas en sökande.

Vad är ett nybildat företag?

Med nybildat aktiebolag menas i första hand aktiebolag som bildats av den enskilda näringsidkaren själv. Även förvärvade lagerbolag får betraktas som nybildade, om lagerbolaget inte hade ett avslutat räkenskapsår när verksamhetsöverlåtelsen skedde (se motivuttalande till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

Vilka nettoomsättningar får jämföras?

Det särskilda regelverket innebär att aktiebolaget vid tillämpningen av 5 §, 6 § första stycket 1 och 3 samt 12 § FOM2 kan välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (maj respektive juni-juli 2019) som aktiebolagets totala nettoomsättning för perioden.

Vidare innebär regelverket att aktiebolaget vid tillämpning av 6 § första stycket 2 FOM2 kan välja att anse den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 som aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Aktiebolaget kan välja att tillämpa endast den ena av de två nämnda beräkningsreglerna. Exempelvis kan ett aktiebolag som har ett första räkenskapsår som avslutats före den 1 januari 2020, välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (maj respektive juni-juli 2019) som sin totala nettoomsättning för denna period. Samtidigt kan nettoomsättningen för räkenskapsåret som avslutats närmast före den 1 januari 2020 baseras på den nettoomsättning som skett hos aktiebolaget under dess första räkenskapsår.

Läs mer om vad som menas med nettoomsättning.

Vilken redovisningsnormgivning ska tillämpas?

Om en alternativ beräkningsregel tillämpas ska nettoomsättningen beräknas med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpade för den aktuella perioden (se motivuttalande till 8 § i Fm 2020:8 s.11). Om redovisningen för den enskilda näringsverksamheten har upprättats utifrån normgivningen för K1-regelverket, ska denna gälla även om det nybildade aktiebolaget tillämpar annan normgivning för sitt första räkenskapsår.

Exempel: valmöjligheter vid ombildning

En fysisk person A ombildar sin enskilda näringsverksamhet den 1 augusti 2019. All verksamhet i näringsverksamheten övergår till ett av A köpt lagerbolag. Aktiebolagets första räkenskapsår är 15 maj till den 31 december 2019. Samtliga aktier i bolaget ägs av A vid tidpunkten prövningen av ansökan under 2020. Omställningsstöd söks inte av något annat aktiebolag som A äger samtliga andelar i.

Den enskilda näringsverksamheten hade en sammanlagd nettoomsättning för maj 2019 på 400 000 kr och för juni-juli 600 000 kr. Den totala nettoomsättningen i den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår 1 januari–31 juli 2019 var 1 700 000 kr.

Bolaget redovisar för sitt första räkenskapsår under 2019 en total nettoomsättning på 1 000 000 kr. För perioden maj respektive juni-juli 2020 har bolaget räknat fram en sammanlagd nettoomsättning om 150 000 kr respektive 310 000 kr. Vad innebär en tillämpning av 11 § FOM2 för bolaget?

Bolaget får använda den enskilda näringsverksamhetens sammanlagda nettoomsättning för maj respektive juni-juli 2019 (400 000 kr respektive 600 000 kr) vid bedömningen av om bolaget uppfyller villkor i 5 § och 6 § första stycket 1 och 3 FOM2 för att få stöd. Det vill säga om

  • den sammanlagda nettoomsättningen maj 2020 understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen maj 2019
  • den sammanlagda nettoomsättningen juni-juli 2020 understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen juni-juli 2019
  • nedgången i nettoomsättningen för respektive stödperiod så gott som uteslutande beror på corona
  • att omställningsstödet för respektive stödperiod uppgår till minst 5 000 kr vid en tillämpning av 12–20 §§ FOM2.

I detta fall uppfyller bolaget villkoret i 5 § FOM2 om en tillräcklig nivå på sin minskning i nettoomsättning för stödperioden maj 2020 i förhållande till referensperioden maj 2019 (150 000/400 000 = 37,5%), men däremot inte för stödperioden juni-juli 2020 i förhållande till referensperioden 2019 (310 000/600 00= 51.7%).

Bolaget får vid bedömningen om omsättningskravet enligt 6 § första stycket 2 FOM2 är uppfyllt välja mellan den totala nettoomsättningen för den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår (1 700 000 kr) eller bolagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutades den sista december 2019 (1 000 000 kr). Eftersom aktiebolagets nettoomsättning räkenskapsåret 2019-05-15 till 2019-12-31 i detta fall är högre än 158 219 kr (231 dagar/365 dagar x 250 000 kr) motsvarande det jämkade kravet på minsta nettoomsättning för detta första avkortade räkenskapsår – har det ingen betydelse (6 § andra stycket FOM2). Valmöjligheten hade dock haft betydelse om exempelvis det nybildande aktiebolaget inte haft ett räkenskapsår som avslutats före den 1 januari 2020 eller haft en nettoomsättning som understigit 158 219 kr för räkenskapsåret 2019-05-15 till 2019-12-31.

Vid beräkningen av stödets storlek enligt 12 § FOM2 får bolaget använda den enskilda näringsverksamhetens nettoomsättning för maj som sin egen sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (11 § FOM2).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]