OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt tas ut på utdelning från svenskt aktiebolag, svensk värdepappersfond och specialfond samt europabolag med säte i Sverige.

Utdelning

Kupongskatt tas enligt 1 § KupL ut på

Med utdelning på aktie i svenskt aktiebolag avses utdelningar enligt aktiebolagslagen (ABL).

Begreppet utdelning finns inte definierat i skattelagstiftningen. I praxis torde bedömningen av vad som skatterättsligt ses som utdelning grunda sig på reglerna i ABL.

Med utdelning avses inte bara utbetalningar i pengar utan även överföring av annan egendom.

Alla förmåner som en aktieägare får från bolaget och som innebär en slags förmögenhetsöverföring till aktieägaren ska i princip beskattas som utdelning, t.ex. om bolaget låter aktieägaren förvärva egendom mot ett vederlag som understiger marknadsmässigt pris.

Om det är fråga om utbetalning p.g.a. andelar i ett onoterat bolag har en fysisk person som beskattas enligt IL rätt till nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (42 kap. 15 a § IL). Någon sådan nedsättning är inte möjlig enligt kupongskattelagen. Skatteverket anser dock att även en begränsat skattskyldig fysisk person, med stöd av EU-rätten, har rätt till en nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp).

En begränsat skattskyldig person ska betala kupongskatt på utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag som är svenska aktiebolag (1 § KupL). Någon fördelning mellan tjänst och kapital görs inte då det inte finns några bestämmelser om en sådan fördelning enligt KupL.

Med utdelning avses även följande utbetalningar till aktieägarna (2 § andra stycket KupL)

  • återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, s.k. inlösen
  • utskiftning eller utbetalning vid bolagets likvidation
  • utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag, s.k. riktat återköp
  • ersättning i samband med fusion (fusionsvederlag) till aktieägare till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget
  • ersättning i samband med fusion (fusionsvederlag) till andelsägare i värdepappersfond eller specialfond till den del ersättning utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden
  • ersättning (delningsvederlag) i samband med fission till aktieägare till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget
  • ersättning (delningsvederlag) i samband med partiell fission till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget.

Kupongskattelagen har företräde framför IL

Om en begränsat skattskyldig fysisk person får en utbetalning i samband med ett svenskt aktiebolags likvidation eller vid inlösen eller återköp av aktier i ett svensk bolag kan inkomsten vara skattepliktig både som utdelning enligt kupongskattelagen och som kapitalvinst enligt tioårsregeln i IL. I en sådan situation anser Skatteverket att kupongskattelagen har företräde som speciallagstiftning (lex specialis) och därför ska tillämpas (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp).

Beskattningsbart belopp vid likvidation, inlösen och återköp

När en obegränsat skattskyldig fysisk person får en utbetalning i samband med likvidation, inlösen eller återköp håller utbetalaren inte inne någon skatt och när kapitalvinstberäkningen görs får avdrag för omkostnadsbeloppet göras vilket innebär att skatt inte betalas på utbetalningens bruttobelopp. För en begränsat skattskyldig fysisk person ska utbetalaren däremot hålla inne skatt på hela utbetalningen och personen måste ansöka om återbetalning av kupongskatt och får först i samband med det avdrag för omkostnadsbeloppet. Skatteverket anser att denna skillnad inte är förenligt med EU-rätten. Den som ska hålla inne kupongskatt får därför beakta omkostnadsbeloppet redan vid utbetalningen om information om rätt belopp finns hos denna (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp). Om omkostnadsbeloppet inte har beaktats när skatten hölls inne kan den utdelningsberättigade ansöka om återbetalning.

Investeringssparkonto

En begränsat skattskyldig person beskattas för den löpande avkastningen på tillgångarna på ett investeringssparkonto enligt de vanliga regler som gäller för begränsat skattskyldiga. Detta innebär bl.a. att utdelning beskattas med kupongskatt.

Mer information om beskattning av investeringssparkonto för begränsat skattskyldiga personer hittar du under Investeringssparkonto.

Pensionssparkonto

Obegränsat skattskyldiga personer som har ett pensionssparkonto är skattskyldiga till avkastningsskatt på tillgångarna på kontot. Begränsat skattskyldiga personer omfattas inte av denna skattskyldighet till avkastningsskatt. En begränsat skattskyldig person som har ett pensionssparkonto beskattas i stället för tillgångarna på kontot på vanligt sätt. Detta innebär bl.a. att utdelningar på tillgångar på ett pensionssparkonto beskattas enligt kupongskattelagen.

Undantag från kupongskatt

Under vissa förutsättningar är utdelning i form av aktier i annat bolag skattefri för obegränsat skattskyldiga personer, s.k. lex Asea (42 kap. 16 § IL). Sådan utdelning är inte heller skattepliktig för begränsat skattskyldiga (1 § KupL).

Skatteverket anser att en utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein är undantagen från kupongskatt enligt 4 § sjätte och sjunde styckena KupL även om kravet på likartad beskattning i 2 kap. 5 a § IL inte är uppfyllt. En förutsättning är dock att villkoren för skattefri utdelning i övrigt är uppfyllda. Enligt Skatteverket är ett uttag av kupongskatt i en sådan situation ett hinder för den fria etableringsrätten i EES-avtalet som inte kan rättfärdigas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal [1] [2] [3]
  • Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster