OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Olika bestämmelser gäller då skattepliktigt bränsle flyttas mellan EU-länder respektive mellan ett EU-land och ett annat land (tredje land). Med EU eller EU-land menas de geografiska områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde.

Vad menas med EU:s punktskatteområde?

Olika bestämmelser gäller då skattepliktigt bränsle flyttas mellan EU-länder respektive mellan ett EU-land och ett annat land (tredje land).

Med EU eller EU-land menas de geografiska områden som tillhör EU:s punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför detta skatteområde (1 kap. 7 § tredje stycket LSE).

EU:s punktskatteområde omfattar unionens territorium som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1 § förordningen [2011:443] om Europeiska unionens punktskatteområde).

Vid flyttningar av skattepliktigt bränsle mellan EU-länder används termerna införsel och utförsel. Vid flyttningar av varor mellan EU-land och tredje land används termerna import och export, jfr 1 kap. 7 § andra stycket LSE.

EU:s territorium

Unionens territorium utgörs av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, , Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vissa områden som tillhör medlemsstaternas territorier omfattas inte av tillämpningsområdet för fördragen vilket framgår av artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till exempel ska fördragen inte tillämpas beträffande Färöarna, vilket därmed innebär att Färöarna inte ingår i EU:s punktskatteområde.

Områden som inte omfattas av EU:s punktskatteområde men som omfattas av EU:s tullområde

Följande områden som tillhör EU:s tullområde omfattas inte av EU:s punktskatteområde och likställs med tredje land vid tillämpningen av LSE (förordning [2011:443] om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 5 i punktskattedirektivet):

 • Kanarieöarna
 • De franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • Åland
 • Kanalöarna.

Områden som varken omfattas av EU:s punktskatteområde eller av EU:s tullområde

Följande områden som inte tillhör EU:s tullområde omfattas inte heller av EU:s punktskatteområde och likställs med tredje land vid tillämpningen av LSE (förordning [2011:443] om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 5 i punktskattedirektivet):

 • Ön Helgoland
 • Territoriet Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno

Särskilt om Monaco, San Marino, Isle of Man, Akrotiri och Dhekelia samt Jungholz och Mittelberg

Monaco, San Marino, Isle of Man och Storbritanniens suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i EU:s punktskatteområde (förordning [2011:443] om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 6 i punktskattedirektivet).

Flyttningar av varor som utgår från eller är avsedda för

 • Monaco ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike
 • San Marino ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien
 • Isle of Man ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Storbritannien
 • Storbritanniens suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern
 • Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Brexit och särskilt om Nordirland

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. I avtalet regleras en övergångsperiod till och med den 31 december 2020 som innebär att EU:s regelverk om de harmoniserade punktskatterna fortsatt ska tillämpas för Storbritannien under övergångsperioden. Nu när övergångsperioden är avslutad är Storbritannien (förutom Nordirland) att anse som tredje land vid tillämpningen av de inom EU harmoniserade punktskatterna.

Till utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU finns ett protokoll avseende Irland och Nordirland. Protokollet ska tillämpas från och med övergångsperiodens utång. I protokollet föreskrivs att EU:s regler om punktskatt är tillämpliga på och i Förenade kungsriket med avseende på Nordirland. Protokollet innebär således att Nordirland även efter övergångsperiodens utgång ska betraktas som ett EU-land. Övergångsperioden gällde till och med den 31 december 2020. Protokollet är nu tillämpligt. Nordirland ska följaktligen fortsatt betraktas som ett EU-land vid tillämpningen av de inom EU harmoniserade punktskatterna.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Fördraget om Europeiska unionen [1]
 • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde [1] [2] [3] [4]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt