OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska registrera viss information och offentliggöra den på EU-kommissionens webbplats (transparensrapportering). Företag som tar emot statligt stöd ska därför lämna vissa uppgifter till Skatteverket.

Utvärdering, övervakning och rapportering

I riktlinjer och gruppundantagsförordningar redogör EU-kommissionen för den utvärdering, övervakning och rapportering som sker för godkända stöd och sådana stöd som omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna. Sådana bestämmelser finns exempelvis i punkterna 242–245 samt 252–253 i EEAG, kapitel II i GBER och kapitel II i FIBER.

Kommissionens övervakning

Kommissionen granskar varje år ett urval av medlemsstaternas stödordningar. Vid en sådan granskning undersöker kommissionen om respektive stödordning följer bestämmelserna i kommissionens beslut eller bestämmelserna i någon tillämplig gruppundantagsförordning. Därutöver väljer kommissionen ut ett begränsat antal enskilda stöd inom respektive stödordning för närmare kontroll av om de följer de tillämpliga reglerna för statligt stöd.

För att underlätta kommissionens övervakning är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra vissa uppgifter på en webbplats som kommissionen anvisat. För att kommissionen ska kunna övervaka att medlemsstaterna kontrollerar att en stödmottagare uppfyller villkoren har, vad gäller skattestöd, särskilda regler om kontroll införts, se bland annat artikel 12.2 GBER. Medlemsstaterna är även skyldiga att under 10 år bevara detaljerad information och styrkande handlingar som är nödvändiga för att fastställa att samtliga villkor uppfylls (jfr prop. 2015/16:159 s. 31 f. och prop. 2016/17:1 s. 256).

Uppgifter för offentliggörande och rapportering

Vilka uppgifter som ska offentliggöras framgår av respektive riktlinje eller gruppundantagsförordning, se exempelvis punkt 104 i EEAG, bilaga III i GBER och bilaga III i FIBER.

En av de uppgifter som ska lämnas är stödmottagarens referens. EU-kommissionen har accepterat att enbart svenska organisationsnummer används (jfr prop. 2015/16:159 s. 34 och prop. 2016/17:1 s. 258).

Även stödbeloppets storlek per stödmottagare ska lämnas. För stödordningar i form av skatteförmåner får stödbelopp anges inom vissa intervaller (jfr artikel 9.2 i GBER). Skattestöden rapporteras därför inom dessa beloppsintervaller (jfr prop. 2015/16:159 s. 32 f. och prop. 2016/17:1 s. 257).

Andra uppgifter som ska lämnas om stödmottagaren är

 • stödmottagarens storlek (SME)
 • vilken region verksamheten bedrivs i (NUTS)
 • vilken sektor verksamheten bedrivs i (Nace/SNI-kod).

Företagets storlek (SME)

Ett företag som tar emot statligt stöd ska ange vilken av två kategorier som stödmottagaren tillhör:

 1. stora företag
 2. mikroföretag, små och medelstora företag.

Läs om vad som definierar företagets storlek.

Inom vilken region verksamheten bedrivs (NUTS)

EU delar in medlemsstaterna i regioner (se karta över NUTS-indelningen). Ett företag som tar emot statligt stöd ska ange den region där stödmottagaren är belägen. Var det stödmottagande företaget är geografiskt beläget bestäms utifrån den indelning i territoriella enheter som gäller enligt den s.k. NUTS 2-nivån.

Med region avses därmed enligt EU-rätten den region där företaget är beläget på NUTS 2–nivå. Detta anges i bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts).

Sverige är indelat i åtta regioner. Vilken kod som ska användas för respektive region framgår av tabellen över regionindelningen nedan.

Tabell: regionindelning, NUTS

Region

Län

SE11

Stockholm

Stockholms län

SE12

Östra Mellansverige

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Örebro län

Västmanlands län

SE21

Småland med öarna

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotlands län

SE22

Sydsverige

Blekinge län

Skåne län

SE23

Västsverige

Hallands län

Västra Götalands län

SE31

Norra Mellansverige

Värmlands län

Dalarnas län

Gävleborgs län

SE32

Mellersta Norrland

Västernorrlands län

Jämtlands län

SE33

Övre Norrland

Västerbottens län

Norrbottens län

Inom vilken sektor verksamheten bedrivs (Nace/SNI-kod)

Ett företag som tar emot statligt stöd ska ange inom vilken sektor verksamheten som omfattas av stödet bedrivs.

Nace-koden är en statistisk kod som beskriver företagets verksamhet och motsvaras av de tre första siffrorna i SNI-koden.

Exempel: ange Nace-kod

SNI-kodens tre första siffror kan t.ex. vara 01.5 (blandat jordbruk). Det är då dessa tre siffror som ska anges. Om SNI-koden t.ex. är 01.410 (mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras) ska de första tre siffrorna 01.4 anges.

Vilket verksamhetsområde företaget hör till på Nace–gruppnivå framgår enligt EU-rätten av bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Rapportering av stödet

Skatteverket ska lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av de stödåtgärder Skatteverket genomför (12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler).

Av EEAG, GBER och FIBER framgår att det bara är stöd som överstiger vissa tröskelvärden som ska rapporteras.

För att bedöma om ett stöd överstiger tröskelvärdet ska skattestöd som medges löpande räknas samman över ett kalenderår. För rapporteringsändamål anses stödet vara beviljat den 31 december under respektive kalenderår. Offentliggörande av skattestöd ska ske inom ett år från tidpunkten då stödet beviljades stödmottagaren, vilket i sådana fall är den 31 december. Skatteverket ska alltså rapportera det samlade stödet inom en stödordning som en stödmottagare har fått under ett kalenderår, med undantag för stöd som inte passerar tröskelvärdet (jfr prop. 2015/16:159 s. 33 f. och prop. 2016/17:1 s. 258).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING 651/2014 (GBER) genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna107 och 108 i fördraget [1] [2]
 • Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) [1]
 • MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014-2010 C2014/C 200/01) [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1]

Propositioner

 • Proposition 2015/16:159 Vissa stadsstödskrav på bränsleskatteområdet [1] [2] [3] [4]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3] [4]

Övrigt