OBS: Detta är utgåva 2021.4. Sidan är avslutad 2023.

Försäkringsersättningar, skadestånd eller liknande och statliga stöd som ska minska stödet.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande.

Det beräknade omställningsstödet ska minskas med följande belopp; försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på. Omställningsstödet minskas även med annat statligt stöd för förlorad omsättning som stödet beräknas på. Det gäller belopp som företaget fått eller kommer att få (17 § FOM3). Den typ av försäkringsersättning som kan komma i fråga är främst ersättning från olika typer av avbrottsförsäkringar.

Statligt stöd

Med statligt stöd avses i detta sammanhang statligt stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler. Detta innebär att stöd som ges med allmänna medel av staten, regioner och kommuner träffas av bestämmelsen. Även stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse kan omfattas.

Ett företag ska ha gjort allt som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till att få annan ersättning eller stöd innan de beviljas omställningsstöd (6 § 5 FOM3). Det innebär att omställningsstödet ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få.

Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.

Varför och när ska minskning ske?

En avräkning är nödvändig för att företag inte ska bli kompenserade två gånger för samma sak. Det spelar ingen roll när sådana ersättningar betalas ut utan det som avgör är om de avser förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på (17 § FOM3).

Har företaget tillgodoförts omställningsstöd och därefter erhåller ett belopp som ska räknas av ska företaget anmäla det förändrade förhållandet för att Skatteverket ska kunna ta ställning till om det kan bli aktuellt med återbetalning av omställningsstödet (6 § LOM).

Eftersom omställningsstödet syftar till att kompensera företag för den ekonomiska skada som de lidit till följd av effekterna av corona under augusti-oktober, november-december 2020 och januari-februari 2021 ska avräkning göras avseende annat stöd eller ersättning också som har till syfte att kompensera företag för inkomstbortfall under denna period

Omställningsstödet ska inte minskas med annat stöd eller ersättning som inte syftar till att kompensera för förlorad omsättning under augusti-oktober, november-december 2020 och januari-februari 2021. Omställningsstödet ska däremot minskas med stöd eller ersättning som ges för samma fasta kostnader som omställningsstödet räknas på. Stöd till personalkostnader och liknande stöd ska därmed inte avräknas.

Omsättningsstöd, enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 - februari 2021, är inte ett sådant statligt stöd som ska minska omställningsstödet (17 § andra stycket FOM3).

Avbokning

En avbokningskostnad som enligt avtal är en ersättning för en utförd tjänst är inte en ersättning för en förlorad omsättning enligt 17 § FOM3.

Idrotts- och kulturevenemang

Ett exempel på annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som omställningsstödet räknas på är stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av corona. En förutsättning är dock att stödet avser inställda eller uppskjutna evenemang som skulle ha ägt rum under den månad omställningsstödet avser. Om en del av stödet avser inkomstbortfall för andra månader är det endast den del av stödet som avser dessa månader som ska avräknas (se motivuttalanden till 13 § Fm 2020:08 s. 22).

Statligt stöd för idrottsevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av corona ska enligt Skatteverkets uppfattning behandlas på samma sätt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 [1]
  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1]
  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]