OBS: Detta är utgåva 2021.5. Sidan är avslutad 2023.

Långtidsuthyrning av transportmedel till en icke beskattningsbar person beskattas i Sverige om kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas här i landet. Undantag finns för fritidsbåtar.

Vad är långtidsuthyrning?

Med långtidsuthyrning avses att ett transportmedel är uthyrt längre än 30 dagar, för fartyg 90 dagar (5 kap. 15 § ML).

För korttidsuthyrning gäller andra regler.

Beskattning sker i det land kunden finns. Långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige (5 kap. 15 a § första stycket ML, artikel 56.2 första stycket i mervärdesskattedirektivet).

Långtidsuthyrning till en köpare som är en beskattningsbar person omfattas av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML. Tjänsten beskattas i Sverige om kunden har säte eller fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls till den etableringen. Om köparen är en beskattningsbar person som inte har något säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här.

Exempel: Långtidsuthyrning av personbil

En privatperson i Sverige hyr en personbil under tre år.

Tjänsten är omsatt inom landet eftersom köparen av tjänsten är en icke beskattningsbar person som är bosatt i Sverige (5 kap. 15 a § första stycket ML).

Den som hyr är etablerad i ett annat land

Om tjänsten förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land så omfattas tjänsten inte av 5 kap. 15 a § första stycket ML. Tjänsten är i stället omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML.

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller en tjänst i form av långtidsuthyrning av transportmedel och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Särskilda bestämmelser för fritidsbåtar

Med fritidsbåt avses en sådan båt som inte används i yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske (prop. 2009/10:15 s. 231).

Uthyraren är etablerad i samma land där båten levereras

Långtidsuthyrning av fritidsbåtar till privatpersoner eller andra icke beskattningsbara personer är omsatt inom landet om fritidsbåten levereras till förvärvaren i Sverige och uthyraren har säte eller fast etableringsställe här i landet från vilket tjänsten tillhandahålls (5 kap. 15 b § ML).

Tjänsten är omsatt utomlands om fritidsbåten levereras till kunden i ett annat EU-land, om uthyraren har sätet eller ett fast etableringsställe i det andra EU-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället (5 kap. 15 a § andra stycket ML).

Med levereras menas i det här fallet att båten fysiskt överlämnas till den som ska hyra den.

Vid bedömning av beskattningsland för långtidsuthyrning av fritidsbåt till någon som inte är en beskattningsbar person bestäms beskattningsland av i vilket land fritidsbåten fysiskt överlämnas till kunden om uthyraren är etablerad i samma land. Det har i de fallen inte någon betydelse var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Bestämmelserna motsvaras av artikel 56.2 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Uthyraren är etablerad i ett annat land än det där båten levereras

Är uthyraren etablerad i ett annat land än det där fritidsbåten fysiskt överlämnas till kunden bestäms beskattningsland enligt 5 kap. 15 a § första stycket ML, alltså utifrån var kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Exempel: Svensk privatperson hyr fritidsbåt i Frankrike

En svensk privatperson hyr en segelbåt av ett svenskt uthyrningsföretag under ett år. Båten levereras till privatpersonen i Frankrike. Det svenska uthyrningsföretaget fraktar ner båten till Frankrike för denna uthyrning. Tjänsten är omsatt inom landet eftersom uthyrningsföretaget saknar etablering i Frankrike och privatpersonen är bosatt i Sverige (5 kap. 15 a § första stycket ML).

Om det svenska uthyrningsföretaget hade haft ett fast etableringsställe i Frankrike och uthyrningen hade tillhandahållits därifrån hade tjänsten varit omsatt utomlands (5 kap. 15 a § andra stycket ML).

Presumtion av var köparen finns

Säljaren måste kunna bedöma var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Vid bedömningen presumeras det att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av den tillhandahållare som använder två inte motstridiga bevishandlingar enligt artikel 24e i förordningen (artikel 24c i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Särskilt följande uppgifter anses vara bevishandlingar (artikel 24e i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

  • köparens faktureringsadress
  • bankuppgifter, exempelvis platsen för det bankkonto som används för betalning eller den faktureringsadress för köparen som banken har
  • registreringsuppgifter för det transportmedel som kunden hyr, om registrering av transportmedlet krävs på den plats där det används, samt andra liknande uppgifter
  • andra kommersiella relevanta uppgifter.

Skatteverket får motbevisa presumtionen

Om det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida får Skatteverket motbevisa presumtionen enligt ovan (artikel 24d.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Läs mer på sidan Presumtioner om var köparen är etablerad.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]