OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

När man gör en avsättning till en expansionsfond tas en expansionsfondsskatt på 20,6 procent ut. När expansionsfonden återförs återbetalas den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten. Återbetalningen av skatten sker genom att motsvarande belopp dras av från den slutliga skatten (1 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL).

Bolagsskatten har sänkts i två steg från 22 procent till 20,6 procent för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Av förenklingsskäl sänks expansionsfondsskatten i ett steg från 22 procent till 20,6 procent för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Med anledning av sänkningen måste man korrigera om avsättning till expansionsfond skett tidigare. På den avsättningen har man betalat 22 procent i expansionsfondsskatt, men kommer bara att få tillbaka 20,6 procent när fonden återförs till beskattning. I samband med lagändringen infördes därför särskilda övergångsbestämmelser (p. 8 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2018:1206).

Ikraftträdandereglerna innebär i huvudsak att expansionsfondsskatt motsvarande 1,4 procent (22 – 20,6) av expansionsfonden vid 2020 års beskattning betalas tillbaka vid 2021 års beskattning. Det sker genom att samtliga kvarvarande avdrag för avsättning till expansionsfond som har gjorts enligt äldre regler anses återförda och genast återavsatta till expansionsfond. Vid återföringen tillämpas bestämmelserna i sina äldre lydelser och vid återavsättningen tillämpas bestämmelserna i sina nya lydelser.

Återföringen och återavsättningen kommer att ske automatiskt och sköts av Skatteverket. Det innebär att man blir tillgodoräknad 1,4 procent på den expansionsfond man hade vid 2020 års beskattning. Skatten tillgodoräknas vid den beräkningen av den slutliga skatten för beskattningen 2021.

Om man vid årets utgång vill öka eller minska sin fond måste man själv göra det på vanligt sätt i sin inkomstdeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]