OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

För vissa typer av beslut som är fattade med stöd av SFL gäller annan tid för begäran om omprövning än tvåmånaders- och sexårsfristen.

Beslut om debitering av preliminär skatt

En begäran om omprövning av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret (66 kap. 13 § första stycket SFL).

Det första beslutet om debitering av preliminär skatt för beskattningsåret är ett grundbeslut och samtliga beslut om debitering som fattas därefter är omprövningsbeslut. För grundbeslut om preliminär skatt är det inte lämpligt att ha en frist på två månader för att begära omprövning. Tiden för att begära omprövning ska inte hindra ändringar som mer än obetydligt skulle förbättra överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten. Samtidigt måste ändringen hinna få effekt före slutskatteberäkningen (prop. 2010/11:165 s. 1091).

Samma omprövningstid gäller för Skatteverkets möjlighet att ompröva ett beslut om preliminär skatt till nackdel (66 kap. 26 § SFL).

Observera att tvåmånadersfristen för omprövning gäller för beslut om hur den preliminära skatten ska tas ut, d.v.s. som F- eller A-skatt (66 kap. 7 § andra stycket 2 SFL).

Preliminär skatt utgår från beskattningsåret

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsår. När det gäller preliminär skatt och det avser en fysisk person är beskattningsåret alltid detsamma som kalenderår (3 kap. 4 § andra stycket SFL). För juridiska personer är det normalt räkenskapsåret. Särskilda regler gäller för dem som har ett brutet räkenskapsår med en annan slutdag än 31 december, 30 april, 30 juni eller 31 augusti (3 kap. 5 § SFL).

Förlängd tid för beslut som meddelas sent

Om beslutet om debitering av preliminär skatt meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades (66 kap 13 § andra stycket SFL).

Skatteverket kan enligt 66 kap. 26 § SFL ompröva ett beslut om debitering av preliminär skatt till nackdel för den som beslutet avser. Ett sådant beslut ska meddelas inom sex månader från utgången av beskattningsåret. Bestämmelsen i 66 kap. 13 § andra stycket SFL behövs för att den som beslutet gäller ska ha möjlighet att begära omprövning även av beslut som meddelas sent under Skatteverkets omprövningsperiod.

Beslut om preliminär A-skatt

En begäran om omprövning av ett beslut om preliminär A-skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad (66 kap. 14 § 1 SFL).

Ett beslut om preliminär A-skatt är ett beslut om tillämplig skattetabell eller ett beslut om särskild beräkningsgrund (55 kap. 6 § SFL). Det första beslutet om preliminär A-skatt för beskattningsåret är ett grundbeslut och samtliga beslut som fattas därefter är omprövningsbeslut (prop. 2010/11:165 s. 1092).

Omprövningstiden är satt mot bakgrund av att frågan om vilket skatteavdrag som ska göras under beskattningsåret inte längre är aktuell att pröva efter beskattningsårets utgång. Tidpunkten styrs också av att Skatteverket måste ha en realistisk möjlighet att fatta beslut före den sista utbetalningen under beskattningsåret.

Regler om förtidsåterbetalning av preliminär skatt finns i 64 kap. 5 § SFL.

Konkursbons och Kronofogdens befogenhet att begära omprövning

Om den som ett beslut om preliminär A-skatt gäller är försatt i konkurs får konkursboet begära omprövning av ett sådant beslut (66 kap. 15 § första stycket SFL). På motsvarande sätt har Kronofogden befogenhet att begära omprövning om ett beslut om preliminär A-skatt omfattar ersättning som ska utmätas (66 kap. 15 § andra stycket SFL).

Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av beskattningsårets näst sista månad (66 kap. 15 § första och andra stycket hänvisar till 14 § SFL).

Anledningen till att konkursbon och Kronofogden har denna befogenhet är för att hindra den som beslutet gäller från att undandra inkomster från utmätning genom förhöjda skatteavdrag. Befogenheten att begära omprövning av dessa beslut gäller därför endast yrkandet om sänkningar av skatteavdrag (prop. 2010/11:165 s. 1093).

Den som beslutet om preliminär A-skatt gäller har rätt att yttra sig över konkursboets eller Kronofogdens begäran om omprövning (40 kap. 2 § SFL) och ska underrättas om beslutet enligt 17 kap. 1 § SFF. Om det finns behov att underrätta en utbetalare kan det ske med stöd av 17 kap 2 § SFF.

Vissa beslut som rör skatteavdrag

En begäran om omprövning som gäller ett beslut om befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 §§ SFL eller skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 § SFL ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad (66 kap. 14 § 2 och 3 SFL).

Omprövningstiden är satt mot bakgrund av att frågan inte längre är aktuell att pröva efter beskattningsårets utgång. Tidpunkten styrs också av att Skatteverket måste ha en realistisk möjlighet att fatta beslut före den sista utbetalningen under beskattningsåret.

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

En begäran om omprövning av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning enligt 13 kap. 1 § SFL eller beslut om befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt 13 kap. 5 § första stycket 1 SFL ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad (66 kap. 16 § SFL).

Ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning förlorar sitt syfte om de aktuella inkomsterna redan har betalats ut eller när beskattningsårets sista utbetalning är gjord. Därefter finns det inte skäl att ompröva ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller ett beslut om befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatteredovisning (prop. 2010/11:165 s. 1093 f.).

Beslut om ersättning för kostnader

En begäran om omprövning av ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, som har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till, ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för begäran om omprövning av avgörandet i ärendet (66 kap. 17 § SFL).

Har beslutet om ersättning inte meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (66 kap. 17 § SFL).

Omprövningsbestämmelsen i 66 kap. 17 § SFL avser endast ersättningsbeslut som fattats med stöd av reglerna i 43 kap. SFL.

Det finns särskilda regler för omprövning på initiativ av Skatteverket av beslut om ersättning för kostnader som sker till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 25 § SFL).

Omprövningstiden styrs av när ersättningsbeslutet är meddelat

Avgörande för när en begäran om omprövning av ett ersättningsbeslut senast ska ha kommit in till Skatteverket är om beslutet om ersättning är meddelat ”i samband med” avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till (66 kap. 17 § SFL).

Frågan om när ett beslut är att anse som meddelat beror på när det är expedierat (RÅ 2004 ref. 105).

Ett ersättningsbeslut som expedieras samtidigt som avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till får anses uppfylla kravet på ”i samband med”, även om ersättningsbeslutet inte är fattat samtidigt eller ens i samma beslutshandling. Lämpligen expedieras besluten, om möjligt, i samma försändelse.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2004 ref. 105 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]