OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Om EU-reglerna om statligt stöd inte följs kan det få konsekvenser för såväl Sverige som för den stödgivande myndigheten och stödmottagaren.

Konsekvenser för Sverige

Om en medlemsstat inte följer EU:s regler om statligt stöd initierar EU-kommissionen en skriftväxling med landets regering. Om kommissionen inte är nöjd med svaren kan den välja att gå vidare i ärendet. Om Sverige skulle vägra att följa EU-kommissionens beslut kan kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen (se t.ex. artikel 14 och 16 rådets förordning 2015/1589 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Sverige riskerar då att fällas för fördragsbrott med kännbara böter som följd.

Konsekvenser för den stödgivande myndigheten

Den stödgivande myndigheten ska återkräva ett otillåtet statligt stöd från stödmottagaren (2 § lagen [2013:388] om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler). Motsvarande framgår även av en dom från EU-domstolen (C-349/17, Eesti Pagar AS). Återkravet ska även omfatta ränta (4 § lagen [2013:388] om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler). Det gäller även om det leder till att företaget måste försättas i konkurs.

Konsekvenser för stödmottagaren

Den som har tagit emot olagligt stöd ska betala tillbaka stödet, om inte undantag medges enligt EU-rätten (3 § lagen [2013:388] om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler). Ett exempel på ett sådant olagligt stöd kan vara att stödmottagaren är ett företag i svårigheter enligt GBER och har därmed inte rätt att ta emot stöd.

Skattebefrielser som utgör statligt stöd förutsätter oftast att krav som följer av EUs statsstödsregler är uppfyllda. Exempelvis medges statligt stöd i form av avdrag eller återbetalning av energiskatt på el endast om stödmottagaren inte är ett företag i ekonomiska svårigheter (11 kap. 17 § LSE jämförd med 1 kap. 12 § LSE). Om det visar sig att ett sådant krav inte varit uppfyllt och skattebefrielsen därför inte skulle ha lämnats ska Skatteverket i första hand tillämpa de ordinarie omprövningsbestämmelserna i SFL. Det är först när tidsfristen för omprövning enligt SFL har passerats som det kan bli aktuellt att kräva återbetalning enligt 3 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • C-349/17, Eesti Pagar AS [1]

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget o m Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
  • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1] [2] [3] [4]