OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

En registrerad mottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att redovisa skatt samlat för redovisningsperioder för de skattepliktiga varor som denne yrkesmässigt för in eller tar emot från ett annat EU-land.

Vad menas med registrerad mottagare?

En registrerad mottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att redovisa skatt enligt LSKE samlat för redovisningsperioder för de skattepliktiga varor som denne yrkesmässigt för in eller tar emot från ett annat EU-land (jfr prop. 2017/18:294 s. 77).

Den som godkänts som registrerad mottagare är skattskyldig (8 § 2 LSKE).

Förutsättningar för godkännande som registrerad mottagare

Ett godkännande som registrerad mottagare förutsätter enligt 10 a § LSKE att den sökande

 • avser att i Sverige yrkesmässigt föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land
 • är lämplig som registrerad mottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 • inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 § LSKE.

Bestämmelsen motsvarar i stora delar bestämmelsen i 10 § LSKE om godkännande av lagerhållare (prop. 2017/18:294 s. 117).

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Yrkesmässigt föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land

Ett godkännande som registrerad mottagare förutsätter att den sökande i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor (10 a § LSKE). Det är alltså endast den som avser att föra in eller ta emot varor från ett annat EU-land som kan godkännas som registrerad mottagare.

Vad menas med yrkesmässigt?

Yrkesmässig i det här sammanhanget syftar på yrkesmässig aktivitet. Med yrkesmässig aktivitet menas sådan aktivitet som utförs av en juridisk person eller en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk (2 § första stycket LSKE).

I förarbetena uttalas följande om begreppet yrkesmässig aktivitet (prop.2016/17:1 s. 432–433):

”I lagförslaget används begreppet avseende yrkesmässig tillverkning, införsel, mottagande och import. Om sådana aktiviteter utförs av en juridisk person anses de således vara yrkesmässiga oavsett syfte. För fysiska personer får en bedömning göras om aktiviteten avser produkter som är avsedda för den enskilde eller dennes familjs personliga bruk. Med personligt bruk avses att det är personen eller familjemedlemmen själv som ska använda produkten. Det kan även innefatta enstaka gåvor, men inte försäljning. En bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Utgångspunkten är att privatpersoners tillverkning, införsel, mottagande eller import är avsedd för personligt bruk. Med tanke på vilka produkter som omfattas av skatten kan dock tillverkningen, införseln, mottagandet eller importen endast avse ett fåtal identiska eller likartade produkter per tillfälle innan det kan ifrågasättas om syftet kan vara annat än personligt bruk.”

Lämplighet

Ett godkännande som registrerad mottagare förutsätter att den sökande är lämplig att vara registrerad mottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (10 a § 2 LSKE).

Med ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt menas sådana förhållanden och omständigheter som kan påverka risken för skatteundandragande. Detta framgår bland annat av förarbetsuttalanden till motsvarande bestämmelse om godkännande av lagerhållare enligt LSKE (jfr prop. 2016/17:1 s. 349).

Rekvisiten för lämplighets­prövningen för de olika typerna av godkända aktörer enligt LSKE är samma som för samtliga godkända aktörer enligt LAS, LTS, LSE, LSNP och LSP som ska lämplighets­prövas. Lämplighets­prövningar för andra typer av godkända aktörer kan därför ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara registrerad mottagare. Även förarbets­uttalanden om lämplighets­prövning av aktörerna inom uppskovs­förfarandet (godkända upplagshavare m.fl. enligt LAS, LTS och LSE) kan ge viss ledning.

I förarbetena till LAS, LTS och LSE uttalas följande om lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande som någon typ av aktör inom uppskovsförfarandet: Även om rekvisiten för lämplighetsprövningen är lika de som gäller för aktörer inom uppskovsförfarandet så innebär inte detta att lämplighetsprövningen av de olika aktörerna ska vara identisk. Det ligger i sakens natur att lämplighetsprövningen kan behöva vara mer omfattande vid godkännande av den som avser att vara upplagshavare än för den som avser att vara registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 164). På motsvarande sätt bör omfattningen av lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande som registrerad mottagare anpassas efter vad som är relevant för en sådan aktör. 

Om sökanden är en juridisk person ska lämplighetskravet även omfatta den eller de fysiska personer som har bestämmande inflytande i bolaget. Detta överensstämmer med kammarrättens bedömning i ett mål avseende godkännande som upplagshavare enligt LAS (KRSU 2002-11-22, mål nr 84-2002). Även om målet gällde godkännande som upplagshavare enligt LAS har domen betydelse för tillämpningen av lämplighetskravet för registrerad mottagare enligt LSKE.

En registrerad mottagares lämplighet påverkas av om en företrädare misskött sina åligganden i andra bolag. Detta har prövats av Kammarrätten i ett mål om återkallelse av ett godkännande som lagerhållare enligt LTS. Även om målet gällde en lagerhållare enligt LTS kan domen ge ledning för tillämpningen av lämplighetskravet för registrerad mottagare enligt LSKE.

Kammarrätten har dessutom i flera mål prövat frågan om upplagshavares lämplighet enligt LAS. Även om domarna avser alkoholskatt och upplagshavares lämplighet kan de ge viss ledning för tillämpningen av lämplighetskravet enligt LSKE.

Inte vara godkänd lagerhållare

För att kunna godkännas som registrerad mottagare får den sökande inte vara godkänd lagerhållare enligt 10 § LSKE (10 a § 3 LSKE).

I samband med att bestämmelserna om registrerad mottagare infördes uttalades att eftersom registrerad mottagare är en ny typ av skattskyldig som är ett alternativ till lagerhållare är det inte möjligt att vara både lagerhållare och registrerad mottagare samtidigt (jfr prop. 2017/18:294 s. 78). Om en lagerhållare istället vill bli godkänd som registrerad mottagare får godkännandet som lagerhållare återkallas (prop. 2017/18:294 s. 117).

Däremot finns det inget hinder mot att vara både registrerad mottagare och registrerad EU-handlare samtidigt, eftersom skattskyldigheten inträder vid samma tidpunkt för båda aktörerna (prop. 2019/20:99 s. 75).

Ansökan om godkännande som registrerad mottagare

Ansökan om godkännande som registrerad mottagare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (6 § FSKE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Skatt på kemikalier i viss elektronik - Registrerad mottagare” (SKV5370).

Beslut om godkännande som registrerad mottagare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av registrerad mottagare (4 § FSKE). Om Skatteverket bedömer att förutsättningar för godkännande som registrerad mottagare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad mottagare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Beslut om godkännande som registrerad mottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 16 § LSKE.

Ett beslut om godkännande som registrerad mottagare är sekretessbelagt.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som registrerad mottagare ska anmäla till Skatteverket om (5 § FSKE):

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som registrerad mottagare är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildes nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som registrerad mottagare finns sådana föreskrifter i 10 c § LSKE. Bestämmelser om återkallelse av godkännande som registrerad mottagare fanns före den 1 september 2020 i 10 a § andra stycket LSKE.

Ett godkännande som registrerad mottagare ska enligt 10 c § LSKE återkallas av Skatteverket om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns, eller
 • den registrerade mottagaren begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (10 c § LSKE).

Beslut om återkallelse av godkännande som registrerad mottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 16 § LSKE.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som registrerad mottagare är sekretessbelagt.

Återkallelse på grund av att förutsättningarna för godkännandet inte längre finns

En av förutsättningarna för att bli godkänd som registrerad mottagare är att sökanden är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (10 a § 2 LSKE). Om en redan godkänd registrerad mottagare brister i dessa avseenden får Skatteverket återkalla godkännandet, eftersom förutsättningarna för godkännandet inte längre finns (10 c § LSKE).

Kammarrätten har prövat flera mål där Skatteverket har återkallat godkännandet på grund av upplagshavares misskötsamhet eller misskötsamhet hos personer med bestämmande inflytande över upplagshavaren. Rättsfallen gäller återkallelse av godkännande som upplagshavare enligt LAS, men är i många delar även relevanta vid bedömningen av lämplighet som registrerad mottagare enligt LSKE.

Godkännande som registrerad mottagare vid fusion av aktiebolag

Ett godkännande som registrerad mottagare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad mottagare inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion. Godkännandet upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

Vid en fusion måste det övertagande aktiebolaget därför ansöka om ett nytt godkännande som registrerad mottagare om bolaget avser att driva verksamhet vidare som registrerad mottagare. Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

Godkännande som registrerad mottagare vid konkurs

Om en registrerad mottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (11 § LSKE).

Det är samma godkännande som registrerad mottagare som övergår till konkursboet. Det är alltså inte fråga om att konkursgäldenärens godkännande återkallas och ersätts med ett godkännande för konkursboet. Om konkursförvaltaren inte vill att godkännandet ska kvarstå kan förvaltaren begära att det återkallas (prop. 2017/18:294 s. 117 jämförd med prop. 2016/17:1 s. 437 och prop. 2013/14:10 s. 122).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRSU 2002-11-22, mål nr 84-2002 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3]
 • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 [1]

Ställningstaganden

 • Godkännande som registrerad mottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt [1]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik