OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer som lämnar gåvor till ideella organisationer har i vissa fall rätt till skattereduktion. Gåvomottagare är skyldiga att lämna kontrolluppgifter för mottagna gåvor som kan ge rätt till skattereduktion.

Gåvomottagarens skyldighet att lämna kontrolluppgift

Den som är godkänd som gåvomottagare är skyldig att lämna kontrolluppgifter för under året mottagna gåvor som kan ge rätt till skattereduktion. Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar gåvor

  • som uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle
  • som ges i pengar eller som givaren ska förmånsbeskattas för
  • som ges av en fysisk person som fyllt 18 år senast den 31 december gåvoåret.

En gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift för alla gåvor om minst 200 kr som man fått från en givare. Skattereduktionen grundas på det totala gåvobelopp som en enskild givare gett och kan innehålla gåvor till många olika gåvomottagare. Maximalt belopp för skattereduktion räknas ut vid skattedebiteringen på grundval av lämnade kontrolluppgifter.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller när den som lämnat gåvan är känd (22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL). Vad som avses med ”känd” har inte närmare angivits. I förarbetena sägs bara att kontrolluppgift ska lämnas under förutsättning att den som lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgifter behöver således inte lämnas för anonyma gåvor (prop. 2018/19:92 s. 34).

I avsaknad av närmare reglering och med beaktande av ovan angivna förarbetsuttalanden anser Skatteverket att det för att vara en känd givare krävs att gåvogivaren lämnar uppgifter om sitt personnummer till gåvomottagaren. Om personnummer inte lämnas är givaren att anse som anonym och någon skyldighet för gåvomottagaren att efterforska personnummer och lämna kontrolluppgift föreligger då inte. Det här innebär att den givare som inte vill ha skattereduktion för gåvan och inte heller önskar få sitt personnummer efterfrågat kan slippa det.

För den givare som inte lämnat personnummer till gåvomottagaren och inte fått kontrolluppgift finns alltid möjligheten att i deklarationen själv begära skattereduktion för gåva med stöd av 67 kap. 23 § IL.

Kontrolluppgifterna ska lämnas senast den 31 januari året efter det år gåvorna lämnats.

Lämnade kontrolluppgifter kommer att förifyllas i givarnas deklarationer.

Utländska gåvomottagare

För utländska sökanden gäller att de, redan i samband med ansökan om att bli godkänd som gåvomottagare, måste lämna ett skriftligt åtagande om att lämna kontrolluppgifter för de skattereduktionsgrundande gåvor de tar emot (8 § tredje stycket GML). Svenska gåvomottagares skyldighet att lämna kontrolluppgifter grundar sig på reglering direkt i lag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet [1]

Ställningstaganden

  • Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor [1]