OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter för de olika aktörerna. Här beskrivs bestämmelserna för de aktörer som inte är godkända lagerhållare.

Vad menas med att skattskyldigheten inträder?

Att skattskyldigheten inträder innebär att den skattskyldige har att redovisa och betala skatt för de varor för vilka skattskyldighet inträtt. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för att redovisa och betala skatt följer bestämmelserna i SFL (jfr prop. 2019/20:47 s. 54).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i LSP. Denna tidpunkt är bl.a. avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas i samband med skattesatsändringar. Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte, ska den lägre skattesatsen som gällde före årsskiftet tillämpas på de varor som skattskyldigheten har inträtt för före årsskiftet även om redovisning och betalning ska ske först efter årsskiftet (jfr prop. 2019/20:47 s. 54).

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för andra än godkända lagerhållare finns i 10 § 2-4 §§ LSP. Observera att bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga och att det finns bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde. Läs mer om bestämmelserna om skattskyldighet och undantag från skattskyldighet, skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare samt om undantag från skattskyldighetens inträde.

Den som tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 4 § 2 LSP, d.v.s. den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (10 § 2 LSP).

Den som för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 4 § 3 LSP, d.v.s. den som för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (10 § 3 LSP).

Skatt i samband med import i vissa fall

För den som är skattskyldig enligt 5 § LSP, d.v.s. för import av skattepliktiga varor, inträder skattskyldigheten när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat (10 § 4 LSP).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar [1] [2]

Referenser inom plastbärkassar, skatt på