OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Vid beräkningen av omställningsstödet ska en särskild beräkningsformel användas. Företaget kan även ha rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader.

Omställningsstöd beräknas med en särskild formel

Det omställningsstöd som ett företag maximalt kan få ska räknas fram enligt en särskild beräkningsformel:

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,7)

Omställningsstöd kan medges med ett belopp som motsvarar de fasta kostnaderna för stödperioden reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 70 procent (12 § första stycket FOM3).

Beräkningsformeln för omställningsstöd enligt FOM3 är annorlunda utformad än de beräkningsformler som användes vid tillämpningen av FOM och FOM2.

Högre stödnivå för ”små företag”

Om ett företag enligt EU-rätten kan anses tillhöra kategorien ”små företag” kan företaget erhålla omställningsstöd med en högre stödnivå än 70 procent för de icke täckta fasta kostnaderna. Bedömningen av om ett företag tillhör kategorin ”små företag” ska göras enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 (12 § andra stycket FOM3). Läs mer om klassificeringen.

Om ett företag bedöms tillhöra kategorien ”små företag” kan omställningsstöd för stödperioden;

 • augusti till oktober 2020

medges med 75 procent av de icke täckta fasta kostnaderna.

Om ett företag bedöms tillhöra kategorien ”små företag” kan omställningsstöd för stödperioderna;

 • november – december 2020
 • respektive januari – februari 2021

medges med 90 procent av de icke täckta fasta kostnaderna (12 § andra stycket FOM3).

Klassificeringen av kategorin små företag enligt EU-rätten

Bedömningen av om ett företag tillhör kategorien ”små företag” ska göras enligt bilaga I till kommissionens förordning nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (12 § andra stycket FOM3).

Vilken kategori företaget tillhör ska bedömas med utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (12 § tredje stycket FOM3).

Enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 651/2014 tillhör ett företag kategorin små företag som:

 • sysselsätter färre än 50 personer,
 • där omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner Euro per år.

Vid en prövning av om ett företags personalstyrka och finansiella belopp uppgår till de gränsvärden som räknas upp i förordningens artikel 2 ska enligt artikel 3 följande typer av företag beaktas vid beräkningen:

 • fristående företag
 • partnerföretag
 • anknutna företag.

Företaget ska beräkna personalstyrkan och de finansiella beloppen på årsbasis. Ett företags tillhörighet till en viss kategori kräver dock att företaget under två på varandra senaste åren uppfyller gränsvärdena (artikel 4 förordningen nr 651/2014).

Vid beräkningen av personalstyrkan och de finansiella gränsvärdena ska en sammanräkning ske med andra anknutna företag. När det gäller partnerföretag ska motsvarande uppgifter räknas med i proportion till det högsta av kapital- eller röstandelen (artikel 6 förordning nr 651/2014).

Klassificeringen av ett företag till kategorin små företag enligt bilaga 1 i förordning nr 651/2014 är betydligt vidare än den koncerndefinition som finns i 1 kap. 4 § ÅRL och som i övrigt används i förordningen om omställningsstöd.

Exempel: bedömning av kategorin små företag

En krögare driver tre exklusiva restauranger i tre olika helägda aktiebolag. Företagen finns på en och samma ort vilket gör att det är fråga om anknutna företag och tillika en oäkta koncern. Antalet årsarbetskrafter i de tre restaurangerna har årligen de senaste tre åren uppgått till sammanlagt 44 stycken, omsättningen till 70 miljoner kronor och den sammanlagda balansomslutningen uppgår till 125 miljoner kronor.

Då det endast är ett av de tre gränsvärdena (balansomslutningen) som överskrids kvalificerar sig de tre anknutna företagen enligt bilaga I förordning nr 651/2014 till kategorin små företag.

Läs mer om vad som menas med stödperiod och fasta kostnader i detta sammanhang

Täckningsbidrag

Den beräkningsformel för omställningsstödet som Sverige har tillämpat i de tidigare förordningarna om omställningsstöd i FOM respektive FOM2 har av EU-kommissionen kommit att anses vara för generösa. Med anledning av det har EU-kommissionen i avsnitt 3.12 i sitt meddelande om ett tillfälligt ramverk för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (tillfälliga ramverket), därför i FOM3 begränsat stödet till icke-täckta fasta kostnader i företag. Statligt stöd får enligt det tillfälliga ramverket lämnas till företag vars affärsverksamhet tillfälligt lagts ned eller redu­cerats till följd av covid-19-utbrottet.

Det är utifrån riktlinjerna i det tillfälliga ramverket om icke-täckta fasta kostnader som beräkningsformeln i 12 § respektive definitionen av täckningsbidraget i 16 § FOM3 har utformats. För att få fram storleken på det s.k. täckningsbidraget krävs en särskild beräkning som framgår av 16 § FOM3.

Hur ska täckningsbidraget beräknas?

Beräkningen av täckningsbidraget utgår ifrån stödperiodens nettoomsättning enligt 7 § FOM3 (16 § första stycket FOM3). Är nettoomsättningen negativ så ska den anses vara noll kronor (7 § tredje stycket FOM3).

Nettoomsättningen ska minskas med periodens:

 • lönekostnader (-),
 • kostnader för handelsvaror (-),
 • kostnader för legoarbeten och underentreprenader (-),
 • inköp av råvaror och förnödenheter (-),

och justeras för periodens lagerförändring av

 • råvaror och förnödenheter (+/-),
 • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor (+/-),
 • pågående arbete för någon annans räkning (+/-).

Stödperiodens kostnader och justeringsposter som ingår i beräkningen av täckningsbidraget ska hänföras till den månad som de ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår. Detta ska ske med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020. Detta gäller dock inte lönekostnaderna där det är de faktiskt utbetalda lönerna m.m. som ska ingå i beräkningen (16 § tredje stycket FOM3).

Om täckningsbidraget är negativt

Om täckningsbidraget vid beräkningen uppgår till ett negativt belopp ska det anges till noll kronor (16 § fjärde stycket FOM3).

Om täckningsbidraget är större än de fasta kostnaderna

Ett företag som har ett positivt täckningsbidrag som överstiger summan av de fasta kostnaderna för stödperioden kan inte få något omställningsstöd.

Lönekostnader

Med lönekostnader avses summan av företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för de redovisningsperioder som motsvarar stödperioden. Detta underlag ska ökas med summan av påförda arbetsgivaravgifter för motsvarande redovisningsperioder. Härefter ska lönekostnaderna minskas med de belopp som företaget har fått eller kommer att få i preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för samma period. I de fall det finns beslut om slutligt stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete när ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket, ska avdrag i stället göras för det belopp som motsvarar det slutliga stödet för perioden (16 § andra stycket FOM3).

Exempel: lönekostnader för stödperioden augusti-oktober 2020

Avgiftspliktiga ersättningar och förmåner avseende perioderna augusti-oktober

1 200 000 kr

Påförda arbetsgivaravgifter för perioderna augusti-oktober

+ 360 000 kr

Beslutat stöd vid korttidsarbete avseende augusti-oktober

- 200 000 kr

Lönekostnader

=1 360 000 kr

Exempel: ett positivt täckningsbidrag

Här beskrivs hur ett företag enligt 16 § FOM3 ska räkna fram det täckningsbidrag för en stödperiod som ska ingå som en delpost i beräkningen av omställningsstödet enligt 12 § FOM3.

Nettoomsättning

2 000 000 kr

Löner

- 1 200 000 kr

Arbetsgivaravgifter

- 360 000 kr

Stöd vid korttidsarbete

+ 200 000 kr

Handelsvaror

- 300 000 kr

Färdiga varor (lagerökning)

+ 50 000 kr

Summa täckningsbidrag:

(390 000 kr)

Täckningsbidrag att använda:

= 390 000 kr

Exempel: ett negativt täckningsbidrag

Här beskrivs hur ett företag enligt 16 § FOM3 ska räkna fram det täckningsbidrag för en stödperiod som ska ingå som en delpost i beräkningen av omställningsstödet enligt 12 § FOM3.

Nettoomsättning

1 500 000 kr

Löner

- 1 000 000 kr

Arbetsgivaravgifter

- 300 000 kr

Handelsvaror

- 300 000 kr

Färdiga varor (lagerminskning)

- 50 000 kr

Summa täckningsbidrag:

(- 150 000 kr)

Täckningsbidrag att använda:

= 0 kr

Beräkningen av omställningsstödet

Den som söker omställningsstöd för någon av stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 eller januari-februari 2021 behöver vid beräkningen enligt 12 § FOM3 för respektive stödperiod ha ordning på följande uppgifter:

 • de fasta kostnaderna
 • nettoomsättningen
 • täckningsbidraget
 • om företaget tillhör kategorin ”små företag” eller inte.

För att ett företag ska kunna beräkna sitt omställningsstöd enligt 12 § FOM3 krävs att företaget först enligt 16 § FOM3 beräknar sitt täckningsbidrag.

Det är först därefter som företaget i steg två kan beräkna sitt omställningsstöd. Det görs genom att de fasta kostnaderna för stödperioden reduceras med täckningsbidraget för stödperioden. Om det därefter fortfarande finns kvar fasta kostnader som inte har täckts av täckningsbidraget kan företaget få omställningsstöd med minst 70 procent av de kvarvarande fasta kostnaderna.

Om företaget tillhör kategorin ”små företag” enligt EU-rätten kan företaget istället få omställningsstöd med 75 procent ( stödperioden augusti-oktober 2020) eller med 90 procent (november-december 2020 respektive januari-februari 2021) stödperioder) av de kvarvarande fasta kostnaderna.

Exempel 1: beräkna för stödperioden augusti-oktober 2020

Ett företag har för stödperioden augusti-oktober 2020 fasta kostnader som uppgår till 500 000 kr. Företaget tillhör kategorin små företag.

Företaget har inför sin beräkning av täckningsbidraget för stödperioden tagit fram följande uppgifter.

 • Nettoomsättning 2 000 000 kr
 • Löner 1 200 000 kr
 • Arbetsgivaravgifter 360 000 kr
 • Stöd vid korttidsarbete 200 000 kr
 • Kostnad handelsvaror 300 000 kr
 • Lagerökning av färdiga varor 50 000 kr

Steg ett: beräkning av täckningsbidraget

I detta steg ska företaget beräkna storleken på sitt täckningsbidrag enligt 16 § FOM3.

Nettoomsättning

2 000 000 kr

Löner

- 1 200 000 kr

Arbetsgivaravgifter

- 360 000 kr

Stöd vid korttidsarbete

+ 200 000 kr

Handelsvaror

- 300 000 kr

Färdiga varor (lagerökning)

+ 50 000 kr

Summa täckningsbidrag:

(390 000 kr)

Täckningsbidrag att använda:

= 390 000 kr

Av företagets beräkning framgår att täckningsbidrag är positivt och uppgår till 390 000 kr. Företaget kan då gå vidare till steg två och beräkna storleken på sitt omställningsstöd enligt 12 § FOM.

Steg två: beräkning av omställningsstödet

I detta steg av beräkningen ska företaget använda sig av sina fasta kostnader om 500 000 kr och sitt täckningsbidrag om 390 000 kr samt beakta att det tillhör kategorin små företag. Det innebär att företaget vid sin beräkning av omställningsstödets storlek för den aktuella stödperioden enligt 12 § andra stycket FOM3 får räkna med den högre stödnivån 75 procent.

Företaget beräknar sitt omställningsstöd enligt beräkningsformeln i 12 § första stycket FOM3 men med beaktande av den högre stödnivån enligt 12 § andra stycket FOM3.

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,75) =

((500 000 kr – 390 000 kr) x 0,75) = 82 500 kr.

Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 82 500 kr för vilket motsvarar 75 procent av företagets icke täckta fasta kostnader 110 000 kr (500 000 kr – 390 000 kr).

Exempel 2: beräkna för stödperioden november-december 2020

Ett företag har för stödperioden november-december 2020 fasta kostnader som uppgår till 100 000 000 kr. Företaget tillhör inte kategorin små företag.

Företaget har inför sin beräkning av täckningsbidraget för stödperioden tagit fram följande uppgifter.

 • Nettoomsättning 120 000 000 kr
 • Löner 70 000 000 kr
 • Arbetsgivaravgifter 21 000 000 kr
 • Stöd vid korttidsarbete 10 000 000 kr
 • Kostnad handelsvaror 1 000 000 kr
 • Lagerökning av färdiga varor 2 000 000 kr

Steg ett: beräkning av täckningsbidraget

I detta steg ska företaget beräkna storleken på sitt täckningsbidrag enligt 16 § FOM3.

Nettoomsättning

120 000 000 kr

Löner

- 70 000 000 kr

Arbetsgivaravgifter

- 21 000 000 kr

Stöd vid korttidsarbete

+ 10 000 000 kr

Handelsvaror

- 1 000 000 kr

Färdiga varor (lagerökning)

+ 2 000 000 kr

Summa täckningsbidrag:

(40 000 000 kr)

Täckningsbidrag att använda:

= 40 000 000 kr

Av företagets beräkning framgår att täckningsbidrag är positivt och uppgår till 40 000 000 kr. Företaget kan då gå vidare till steg två och beräkna storleken på sitt omställningsstöd enligt 12 § FOM3.

Steg två: beräkning av omställningsstödet

I detta steg av beräkningen ska företaget använda sig av sina fasta kostnader om 100 000 000 kr och sitt täckningsbidrag om 40 000 000 kr samt beakta att det inte tillhör kategorin små företag. Det innebär att företaget vid sin beräkning av omställningsstödets storlek för den aktuella stödperioden enligt 12 § andra stycket FOM3 får räkna med den lägre stödnivån 70 procent.

Företaget beräknar sitt omställningsstöd enligt beräkningsformeln i 12 § första stycket FOM3 men med beaktande av den lägre stödnivån enligt 12 § andra stycket FOM3.

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,70) =

((100 000 000 kr – 40 000 000 kr) x 0,70) = 42 000 000 kr.

Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 42 000 000 kr för vilket motsvarar 70 procent av företagets icke täckta fasta kostnader 60 000 000 kr (100 000 000 kr – 40 000 000 kr).

Exempel 3: beräkna för stödperioden januari-februari 2021

Ett företag har för stödperioden januari-februari 2021 fasta kostnader som uppgår till 6 000 000 kr. Företagets täckningsbidrag uppgår till 3 000 000 kr. Företaget tillhör kategorin små företag.

I detta exempel visas inte steg ett som är beräkningen av täckningsbidraget enligt 16 § FOM3. I exemplet illustreras därför endast steg två och beräkningen omställningsstödet enligt 12 § FOM3.

Steg två: beräkning av omställningsstödet

I detta steg av beräkningen ska företaget använda sig av sina fasta kostnader om 6 000 000 kr och sitt täckningsbidrag om 3 000 000 kr samt beakta att det tillhör kategorin små företag. Det innebär att företaget vid sin beräkning av omställningsstödets storlek för den aktuella stödperioden januari-februari 2021 enligt 12 § andra stycket FOM3 får räkna med den högre stödnivån 90 procent.

Företaget beräknar sitt omställningsstöd enligt beräkningsformeln i 12 § första stycket FOM3 men med beaktande av den högre stödnivån enligt 12 § andra stycket FOM3.

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,90) =

((6 000 000 kr – 3 000 000 kr) x 0,90) = 2 700 000 kr.

Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 2 700 000 kr vilket motsvarar 90 procent av företagets icke täckta fasta kostnader 3 000 000 kr (6 000 000 kr – 3 000 000 kr).

Exempel 4: beräkna stöd med negativt täckningsbidrag

Ett företag har för stödperioden augusti-oktober 2020 fasta kostnader som uppgår till 500 000 kr. Företaget tillhör kategorin små företag.

Företaget har inför sin beräkning av täckningsbidraget för stödperioden tagit fram följande uppgifter.

 • Nettoomsättning 1 500 000 kr
 • Löner 1 000 000 kr
 • Arbetsgivaravgifter 300 000 kr
 • Kostnad handelsvaror 300 000 kr
 • Lagerminskning av färdiga varor 50 000 kr

Steg ett: beräkning av täckningsbidraget

I detta steg ska företaget beräkna storleken på sitt täckningsbidrag enligt 16 § FOM3.

Nettoomsättning

1 500 000 kr

Löner

- 1 000 000 kr

Arbetsgivaravgifter

- 300 000 kr

Handelsvaror

- 300 000 kr

Färdiga varor (lagerminskning)

- 50 000 kr

Summa täckningsbidrag:

(- 150 000 kr)

Täckningsbidrag att använda:

= 0 kr

Av företagets beräkning framgår att täckningsbidrag är negativt och uppgår till - 150 000 kr. Då täckningsbidraget uppgår till ett negativt belopp ska det anges till noll kronor (16 § fjärde stycket FOM3). Företaget kan därefter gå vidare till steg två och beräkna storleken på sitt omställningsstöd enligt 12 § FOM3.

Steg två: beräkning av omställningsstödet

I detta steg av beräkningen ska företaget använda sig av sina fasta kostnader om 500 000 kr och sitt täckningsbidrag om 0 kr samt beakta att det tillhör kategorin små företag. Det innebär att företaget vid sin beräkning av omställningsstödets storlek för den aktuella stödperioden enligt 12 § andra stycket FOM3 får räkna med den högre stödnivån 75 procent.

Företaget beräknar sitt omställningsstöd enligt beräkningsformeln i 12 § första stycket FOM3 men med beaktande av den högre stödnivån enligt 12 § andra stycket FOM3.

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,75) =

((500 000 kr – 0 kr) x 0,75) = 375 000 kr.

Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 375 000 kr för vilket motsvarar 75 procent av företagets icke täckta fasta kostnader 500 000 kr (500 000 kr – 0 kr).

Rätt till stöd för administrativa kostnader

Om stödet för en stödperiod uppgår till minst 100 000 kr ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för (12 § fjärde stycket FOM3).

Omställningsstödet för de icke täckta fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har dock ett takbelopp på 97 miljoner kronor sammanlagt för stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Om stödet begränsas av reglerna i 17-19 §§ FOM3, kan stödet aldrig bli högre än detta belopp.

De administrativa kostnader som ger rätt till omställningsstöd är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsintyg som ska lämnas tillsammans med ansökan. Även kostnader för andra tjänster kan dock ersättas enligt bestämmelsen, t.ex. kostnader för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan (Fm 2020:8 s. 12).

Vid en tillämpning av denna förordning är utgångspunkten att när den i sak överensstämmer med förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 så kan förordningsmotiven (FM 2020:8) i väsentliga delar användas som vägledning (Fi2020/04880, s. 20).

Exempel: stöd för administrativa kostnader

Företag A har rätt till 150 000 kr i omställningsstöd, men har även haft kostnader för revisorsintyg på 20 000 kr. Företaget kan enligt 12 § FOM3 få maximalt stöd med 160 000 kr (150 000 kr + 10 000 kr) inklusive stöd för administrativa kostnader.

Annat att beakta före och efter beräkningen av stöd

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste såväl inför som efter beräkningen beakta bestämmelserna i 7, 12-19 §§ FOM3 för respektive stödperiod. Det innebär en tillämpning av följande moment:

 • Nettoomsättningen för stödperioden ska vara periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (7 § FOM3).
 • Stödet beräknas med den särskilde beräkningsformel som beskrivs på denna sida för att räkna fram storleken på stödet (12 § första-tredje styckena FOM3).
 • Om företaget för en stödperiod har sökt sådant stöd för administrativa kostnader som beskrivs på denna sida med upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (12 § fjärde stycket FOM3).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 12 § baseras på ett korrekt underlag (13-14 §§ FOM3).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till respektive stödperiod (augusti-oktober 2020, november-december 2020 respektive januari-februari 2021) med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (15 § FOM3).
 • En beräkning av det s.k. täckningsbidraget för respektive stödperiod måste göras före den beräkning som ska göras enligt 12 § FOM3 (16 § FOM3).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (17 § FOM3).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet sammanlagt inte går över takbeloppet på 97 miljoner kr för de olika stödperioderna (18 § första stycket FOM3).
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (18 § andra stycket FOM3).
 • Kontroll av om företaget är ett förlustföretag (19 § FOM3).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING 651/2014 (GBER) genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna107 och 108 i fördraget [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]