OBS: Detta är utgåva 2021.9. Visa senaste utgåvan.

Juridiska personer betalar bara statlig inkomstskatt.

Grundläggande bestämmelser

I 1 kap. IL finns grundläggande bestämmelser om inkomstskatt. Hur skatten beräknas framgår av 65 kap. IL.

Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt. Juridiska personer betalar inte kommunal inkomstskatt.

Med juridiska personer menas inte

  • dödsbon (2 kap. 3 § IL), med undantag för utländska dödsbon vilka beskattas som utländska bolag (se 4 kap. IL),
  • handelsbolag, eftersom det där är delägarna som beskattas för inkomsterna (5 kap. 1 § IL),
  • europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), eftersom det där är delägarna som beskattas för inkomsterna (5 kap. 2 § IL).

Beskattningsåret är räkenskapsåret

Beskattningsåret för juridiska personer är räkenskapsåret. För näringsverksamhet som bokföringslagen inte tillämpas på är kalenderåret alltid beskattningsår (1 kap. 15 § IL).

I 37 kap. 19 § IL finns bestämmelser om beskattningsåret vid kvalificerade fusioner och fissioner.

Beräkna den beskattningsbara inkomsten

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten. Den beskattningsbara inkomsten beräknas på följande sätt:

  1. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor.
  2. Det belopp som återstår efter det är såväl den fastställda som den beskattningsbara inkomsten för alla juridiska personer utom vissa ideella föreningar och trossamfund.

För vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund minskas den fastställda inkomsten med ett grundavdrag. Det belopp som återstår är den beskattningsbara inkomsten (1 kap. 7 § IL).

Grundavdrag för föreningar och trossamfund

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4 – 6 och 10 §§ IL har rätt till grundavdrag med 15 000 kr (63 kap. 11 § IL). Övriga juridiska personer har inte rätt till grundavdrag.

Statlig inkomstskatt

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 20,6 procent av den beskattningsbara inkomsten för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 (65 kap. 10 § IL).

Skattesatsen om 21,4 procent gäller beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 (65 kap. 10 § IL och övergångsbestämmelserna i SFS 2018:1206, punkt 11)

För beskattningsår som har påbörjats innan den 1 januari 2019 är skattesatsen 22 procent.

Skattereduktion

Juridiska personer kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom beräkna skatten