OBS: Detta är utgåva 2022.1. Visa senaste utgåvan.

Dödsboanmälan i stället för en bouppteckning

Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning.

Det är personen som har ansvaret för att se till att en bouppteckning förrättas som kan ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas.

Det finns ingen skyldighet att utnyttja möjligheten. Man kan alltid välja att förrätta en bouppteckning i stället för att göra en dödsboanmälan.

Att socialnämnden redan har gjort en dödsboanmälan och lämnat den till Skatteverket hindrar inte att en bouppteckning senare förrättas och registreras av Skatteverket.

När kan man göra en dödsboanmälan?

Man kan göra en dödsboanmälan om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidna var gift räknar man även med hens eventuella andel i den efterlevande makens eller makans giftorättsgods till tillgångarna (20 kap. 1 § andra stycket och 8 a § första stycket ÄB).

När kan man inte göra en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan kan inte göras om tillgångarna överstiger kostnaderna för begravning m.m., eller om den avlidna ägde fast egendom eller tomträtt (20 kap. 8 a § första stycket ÄB).

Socialnämnden gör en dödsboanmälan

Det är bara kommunernas socialnämnder som får göra en dödsboanmälan (20 kap. 8 a § första stycket ÄB). Det är socialnämnden som ska pröva om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.

Uppgifter som måste stå i en dödsboanmälan

Socialnämnden ska anteckna den avlidnas

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • dödsdag.

I en dödsboanmälan ska även dödsbo­delägarnas namn och adresser anges om socialnämnden kan ta fram dessa uppgifter utan att det tar för lång tid (20 kap. 8 a § andra stycket ÄB).

En behörig företrädare för socialnämnden ska intyga att det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan och skriva under dödsboanmälan.

Tidsfrist

En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet (20 kap. 8 a § andra stycket ÄB). Socialnämnden kan göra en dödsboanmälan även efter denna tid, om den anser att det är lämpligt.

Skatteverket tar emot och förvarar dödsboanmälningar

Skatteverket tar emot och förvarar dödsboanmälningar och lämnar ut kopior av dessa om någon begär det.

Skatteverket ska inte granska innehållet i en dödsboanmälan.

Till skillnad från vad som gäller för bouppteckningar fattar inte Skatteverket något beslut om att registrera en dödsboanmälan.

Om inte någon behörig person på socialnämnden har skrivit under en dödsboanmälan finns ingen formell dödsboanmälan. Fram till dess att en korrekt dödsboanmälan lämnats in till Skatteverket står bouppteckningsskyldigheten kvar.

Om en socialnämnd upptäcker att det finns ett fel i en dödsboanmälan och skickar in en ny dödsboanmälan ska Skatteverket även ta emot den nya för förvaring.

Bouppteckning efter en dödsboanmälan

I vissa fall ska en boupptecknings­förrättning hållas och en bouppteckning lämnas till Skatteverket trots att en dödsboanmälan har gjorts (20 kap. 8 a § tredje stycket ÄB). Så ska ske om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • En ny tillgång blir känd och den medför att förutsättningarna för en dödsboanmälan inte längre finns.
  • En dödsbodelägare eller någon annan vars rätt kan påverkas av att en bouppteckning inte förrättas begär att en bouppteckning ska förrättas och ställer samtidigt en säkerhet för bouppteckningskostnaderna.

Begäran om bouppteckning

En begäran om en bouppteckning av en dödsbodelägare eller någon annan vars rätt kan påverkas om en bouppteckning inte förrättas bör i första hand riktas mot den som efter en sådan begäran kan komma att bli ansvarig för att en bouppteckning görs. Om det inte skulle leda till något resultat kan den som vill att en bouppteckning ska förrättas anmäla detta till Skatteverket som då ska pröva om det finns en bouppteckningsskyldighet och i sådant fall bevaka att en bouppteckning lämnas in.

Skatteverket ska pröva om den som framställer en begäran är behörig att begära bouppteckning och om Skatteverket kan godta den ställda säkerheten. Om den som anmäler är en dödsbodelägare är hen i princip alltid behörig. Om Skatteverket finner att en bouppteckning ska förrättas får verket från fall till fall bedöma vilken åtgärd som ska vidtas.

Tidsfrist

En bouppteckning som följer efter en dödsboanmälan ska förrättas senast inom tre månader efter det att den nya tillgången blivit känd eller begäran om bouppteckning gjordes och säkerhet ställdes (20 kap. 8 a § tredje stycket ÄB). Skatteverket kan ge anstånd med att förrätta bouppteckningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar