OBS: Detta är utgåva 2022.1. Sidan är avslutad 2023.

Försäkringsersättningar, skadestånd eller liknande och vissa statliga stöd för förlorad omsättning ska minska stödet.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande.

Det beräknade omställningsstödet ska minskas med följande belopp; försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på. Det gäller belopp som företaget fått eller kommer att få (17 § FOM3). Den typ av försäkringsersättning som kan komma i fråga är främst ersättning från olika typer av avbrottsförsäkringar.

Kommer att få

Skatteverket anser att formuleringen ”kommer att få” i 17 § FOM3 bör tolkas som att det ska finnas ett beslut om stöd eller ersättning. Själva betalningen behöver ännu inte ha verkställts.

Statligt stöd

Med statligt stöd avses i detta sammanhang statligt stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler. Detta innebär att stöd som ges med allmänna medel av staten, regioner och kommuner träffas av bestämmelsen. Även stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse kan omfattas.

Ett företag ska ha gjort allt som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till att få annan ersättning eller stöd innan de beviljas omställningsstöd (6 § 5 FOM3). Det innebär att omställningsstödet ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få.

Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.

Nytt: 2021-05-31

Hyresgästen ska avräkna hyresstöd

Om ett företag i egenskap av hyresgäst har ingått ett avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd, enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska omställningsstödet minskas med det belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En sådan minskning ska dock endast ske till den del stödet avser hyra som ska anses belöpa sig på stödperioden (17 § andra stycket FOM3).

Om hyresvärden fått eller kommer att få hyresstöd ska det alltid minska hyresgästens omställningsstöd med motsvarande belopp. Det gäller både om rabatten i sig har inneburit att företagets fasta kostnader har minskat med hyresrabatten eller om hyresstöd har utgått för en hyresrabatt avseende en hyra som inte är en fast kostnad för hyresgästen.

Hyresvärden ska inte minska sitt omställningsstöd med hyresstöd enligt förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran (jfr Fm 2020:8 s. 16). Ett sådant hyresstöd ska däremot anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månad som stödet avser (7 § fjärde stycket FOM3).

Nytt: 2021-05-18

Det har skett en retroaktiv ändring av bestämmelsen. Det som anges om hyresstöd för annat företag i samma koncern gäller inte. Se nyhet 2021-05-31 ovan.

Hyresstöd ska avräknas

Om ett företag eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL i egenskap av hyresgäst har ingått ett avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd, enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021, ska omställningsstödet minskas med det belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En sådan minskning ska dock endast ske till den del stödet avser den hyra som vid beräkningen av omställningsstödet ska anses belöpa sig på stödperioden (17 § andra stycket FOM3).

Varför och när ska minskning ske?

En avräkning är nödvändig för att företag inte ska bli kompenserade två gånger för samma sak. Det spelar ingen roll när sådana ersättningar betalas ut utan det som avgör är om de avser förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på (17 § FOM3).

Har företaget tillgodoförts omställningsstöd och därefter erhåller ett belopp som ska räknas av ska företaget anmäla det förändrade förhållandet för att Skatteverket ska kunna ta ställning till om det kan bli aktuellt med återbetalning av omställningsstödet (6 § LOM).

Eftersom omställningsstödet syftar till att kompensera företag för den ekonomiska skada som de lidit till följd av effekterna av corona under augusti-oktober 2020, november och december 2020 och januari och februari 2021 ska avräkning göras avseende annat stöd eller ersättning också som har till syfte att kompensera företag för inkomstbortfall under denna period. Den 6 april 2021 förlängdes stödet till att även omfatta stödperioderna mars 2021 och april 2021.

Omställningsstödet ska inte minskas med annat stöd eller ersättning som inte syftar till att kompensera för förlorad omsättning under augusti-oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 eller april 2021. Omställningsstödet ska däremot minskas med försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på. Stöd till personalkostnader och liknande stöd ska inte avräknas.

Nytt: 2022-02-07

Omsättningsstöd enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag, ska inte minska omställningsstödet (17 § tredje stycket FOM3).

.

Tidigare:

Omsättningsstöd, enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 - september 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021, är inte ett sådant statligt stöd som ska minska omställningsstödet (17 § tredje stycket FOM3).

Avbokning

En avbokningskostnad som enligt avtal är en ersättning för en utförd tjänst är inte en ersättning för en förlorad omsättning enligt 17 § FOM3.

Idrotts- och kulturevenemang

Ett exempel på annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som omställningsstödet räknas på är stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av corona. En förutsättning är dock att stödet avser inställda eller uppskjutna evenemang som skulle ha ägt rum under den månad omställningsstödet avser. Om en del av stödet avser inkomstbortfall för andra månader är det endast den del av stödet som avser dessa månader som ska avräknas (se motivuttalanden till 13 § Fm 2020:08 s. 22).

Statligt stöd för idrottsevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av corona ska enligt Skatteverkets uppfattning behandlas på samma sätt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 [1]
  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1]
  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]