OBS: Detta är utgåva 2022.10. Visa senaste utgåvan.

En fastighet omfattas antingen av kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt.

För information om fastighetstaxering.

Förutsättningar för att betala antingen fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Både fastighetsavgiften och fastighetsskatten baseras på fastighetstaxeringen. För att fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska kunna tas ut för en fastighet måste ett taxeringsvärde ha beslutats året före det kalenderår då beslut om slutlig skatt ska fattas. Vilken procentsats som gäller för fastighetsskatt är beroende av vilken typ av fastighet det är.

Avgifts- och skatteplikten grundar sig på fastighetstaxeringen

Om avgifts- eller skatteplikt föreligger beror på hur fastigheten betecknats vid den fastighetstaxering som gäller året före det kalenderår då beslut om slutlig skatt ska fattas.

Om inte taxeringsvärde, klassificering eller dylikt har ändrats vid särskild fastighetstaxering ett senare år, gäller fortfarande den fastighetstaxering som fastställdes vid den senaste fastighetstaxeringen. En fastighetstaxering gäller från fastighetstaxeringsårets ingång (1 kap. 3 § andra stycket och 16 kap. 1 § FTL).

Det är karaktären på fastigheten enligt fastighetstaxeringslagen som avgör avgifts- och skatteplikten och inte den faktiska taxeringen (3 kap. FTL, RÅ 1993 ref. 36).

Det har ingen betydelse hur fastigheten inkomstbeskattas. Fastighetsavgiften eller fastighetsskatten är densamma oberoende av om fastigheten är en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Det har inte heller någon betydelse om fastigheten tillhör en aktiv eller passiv näringsverksamhet.

Taxeringsenhet

Vid fastighetstaxeringen förekommer det att flera fastigheter taxerats som en enhet. Det är också möjligt att en del av en fastighet taxerats som en enhet eller att flera delar av olika fastigheter taxerats som en enhet. Bestämmelserna i fastighetsavgiftslagen (FAvL) och fastighetsskattelagen (FSL) ska i dessa fall tillämpas på samma sätt som när en hel fastighet utgör en taxeringsenhet.

Kommunal fastighetsavgift

Kommunal fastighetsavgift ska betalas för uppförda bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark som utgör småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, lantbruksenhet samt tomtmark för uppfört småhus där småhuset ägs av annan (1, 3 och 3 a §§ FAvL).

Fastighetsavgiften grundar sig på de taxeringsenheter och värderingsenheter för uppförda bostäder som beslutas vid fastighetstaxeringen enligt följande:

 • Småhusenhet – värderingsenhet för småhus med tillhörande värderingsenhet för tomtmark.
 • Ägarlägenhet – värderingsenhet för ägarlägenhet med tillhörande värderingsenhet för tomtmark. En ägarlägenhetsenhet är en typ av taxeringsenhet. Taxeringsenheten utgörs av ägarlägenheten och tomtmarken för en sådan byggnad.
 • Hyreshusenhet – den del som består av värderingsenhet för bostäder med tillhörande värderingsenhet för tomtmark. För hyreshus med både bostäder och lokaler ska taxeringsvärdet delas upp på en bostadsdel och en lokaldel vid fastighetstaxeringen. Bostadsdelen och lokaldelen utgör därför alltid skilda värderingsenheter. För hyreshusenheter betalas fastighetsavgift för den del av hyreshusenheten som avser värderingsenhet för bostäder som är uppförda med tillhörande mark. För lokaldelen betalas fastighetsskatt.
 • Lantbruksenhet – den del som består av värderingsenhet för småhus med tillhörande värderingsenhet för tomtmark. Fastighetsavgiften för lantbruksenhet avser bara uppförda småhus med tillhörande tomtmark. Ekonomibyggnader, skogsmark, åker, bete och övriga delar av lantbruksenheterna är undantagna från skatte- och avgiftsplikt.
 • Tomtmark. Fastighetsavgift beräknas också för tomtmark med uppfört småhus där småhuset inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. arrendetomter, samt för tomtmark med ett uppfört småhus utan åsatt byggnadsvärde (värde under 50 000 kr).

Statlig fastighetsskatt

Fastighetsskatt ska enligt 3 § FSL betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som

 • småhusenhet som består av småhus under uppförande med tillhörande tomtmark samt obebyggd tomtmark.
 • lantbruksenhet till den del det finns värderingsenheter som består av småhus under uppförande med tillhörande tomtmark samt obebyggd tomtmark.
 • ägarlägenhetsenhet som består av ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark, obebyggd tomtmark samt tomtmark som hör till ägarlägenhet som ägs helt eller delvis av annan person.
 • hyreshusenhet som utgörs av värderingsenheter för lokaler med tillhörande tomtmark, lokaler under uppförande med tillhörande tomtmark, bostäder under uppförande med tillhörande tomtmark, obebyggd tomtmark samt tomtmark där byggnaden för bostäder eller lokaler ägs helt eller delvis av annan person än markägaren.
 • industrienhet.
 • elproduktionsenhet.

Ekonomibyggnader, skogsmark, åker, bete och övriga delar av lantbruksenheterna är undantagna från skatte- och avgiftsplikt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1993 ref. 36 [1]

Lagar & förordningar

 • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3]
 • Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt [1]
 • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt