OBS: Detta är utgåva 2022.10. Sidan är avslutad 2023.

Skattskyldiga ges möjlighet till anstånd med inbetalning av avdragen skatt för anställda och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt.

Nytt: 2022-04-08

Anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt till eller från beskattningsår

I och med lagändringen som trädde i kraft 2022-02-08 i 1, 1 a och 1 b § (lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall) utökas antalet redovisningsperioder för anstånd. För de företag som redovisar sin mervärdesskatt för ett helt beskattningsår har antalet redovisningsperioder som anstånd kan beviljas med utökats till totalt två. Företag som redovisar mervärdesskatten för kalenderkvartal kan i och med ändringen få anstånd med ytterligare ett kalenderkvartal. Företag som redovisar mervärdesskatt per kalendermånad kan i och med ändringen få anstånd med ytterligare tre kalendermånader.

Skatteverket anser att:

 • ett företag som byter redovisningsperiod från beskattningsår till kalendermånad/-kvartal kan få ytterligare anstånd med så många perioder som lagen utökats med.
 • Ett företag som byter redovisningsperiod från kalendermånad/-kvartal till beskattningsår kan få ytterligare anstånd med ett beskattningsår under förutsättning att företaget inte utnyttjat det maximala antalet kvartal/månader.

Exempel: byte från beskattningsår till kalenderkvartal

Bolag A har anstånd med mervärdesskatten för ett beskattningsår. Bolaget byter därefter redovisningsperiod till kalenderkvartal och ansöker om anstånd med tre kalenderkvartal. Bolaget kan endast få anstånd med en kvartalsperiod, som är den ytterligare kvartalsperiod lagändringen medger.

Exempel: byte från beskattningsår till kalendermånad

Om bolag A istället byter redovisningsperiod till kalendermånad kan bolaget få ytterligare anstånd med som mest tre kalendermånader

Exempel: byte från kalenderkvartal till beskattningsår

Bolaget B har anstånd med moms för två kalenderkvartal. Därefter byter bolaget redovisningsperiod till beskattningsår och ansöker om anstånd för ett beskattningsår. Eftersom företaget inte utnyttjat det maximala antalet kvartal (tre) så kan bolaget efter redovisningsbytet få ytterligare anstånd med ett beskattningsår.

Exempel: byte från kalendermånad till beskattningsår

Bolaget B har anstånd med moms för sju kalendermånader. Därefter byter bolaget redovisningsperiod till beskattningsår och ansöker om anstånd för ett beskattningsår. Eftersom företaget inte utnyttjat det maximala antalet månader (nio) så kan bolaget efter redovisningsbytet få ytterligare anstånd med ett beskattningsår.

Nytt: 2022-02-07

Från och med den 8 februari 2022 gäller följande

Anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt

Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt får beviljas antingen enligt 1, 1 a eller 1 b § (lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Det innebär att den som har beviljats anstånd med inbetalning av helårsvis redovisad mervärdesskatt inte också kan beviljas anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt. Inte heller kan den som beviljats anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt också beviljas anstånd för helårsvis redovisad mervärdesskatt. Vid byte mellan redovisningsperioderna kalendermånad och kalenderkvartal anser Skatteverket att det är möjligt att beviljas tillfälligt anstånd för t.ex. både två kalenderkvartal och tre kalendermånader. Men anstånd kan bara beviljas för totalt nio månader.

Efter ett byte av redovisningsperiod är det i vissa fall inte möjligt att beviljas tillfälligt anstånd för totalt nio månader. Under sådana förutsättningar anser Skatteverket att det också finns möjlighet att bevilja tillfälligt anstånd för en del av den mervärdesskatt som redovisats för ett kalenderkvartal. Företaget kan vid den uppdelningen utifrån bokföringen välja vilken eller vilka månader inom kalenderkvartalet som anstånd ska beviljas för. Alternativt kan företaget välja att ansöka om tillfälligt anstånd med den del av den redovisade mervärdesskatten att betala för kalenderkvartalet som motsvarar de kvarvarande kalendermånaderna, d.v.s. 1/3 eller 2/3. Anståndet kan aldrig beviljas med ett högre belopp än den totala mervärdesskatten att betala för kalenderkvartalet. Företaget har inte möjlighet att välja en månad från ett kalenderkvartal och en annan månad från ett annat kalenderkvartal. Läs mer om detta i Skatteverkets ställningstagande som publicerades den 5 februari 2021 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda

Skattskyldiga som redovisar avdragen skatt och arbetsgivar­avgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 SFL kan beviljas anstånd (1 § första stycket 1 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari 2020 till och med januari 2021 och under oktober till och med december 2021. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest nio redovisningsperioder.

Anstånd med mervärdesskatt

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioderna

 • en kalendermånad
 • ett kalenderkvartal
 • ett beskattningsår.

Möjligheten att medge anstånd med inbetalning av mervärdesskatt gäller endast mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § SFL, d.v.s. i en mervärdesskattedeklaration. Det innebär att mervärdesskatt vid import som redovisas enligt tullagen (2016:253) eller mervärdesskatt som redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster inte kan omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Begränsningen till mervärdesskatt som redovisas i en mervärdesskattedeklaration innebär också att sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild skattedeklaration enligt 26 kap. 35 § SFL inte heller omfattas av möjligheten till anstånd.

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 § SFL (1 § första stycket 2 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari 2020 till och med januari 2021 och under oktober till och med december 2021. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest nio redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad. Men anstånd får beviljas för högst tre redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal (1 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per beskattningsår

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration som avser en redovisningsperiod om ett beskattningsår och där deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket någon gång under tiden 27 december 2019 till 17 januari 2023 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b §§ SFL (1 a § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder, d.v.s. för mervärdesskatten avseende två beskattningsår (1 a § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

De mervärdesskattedeklarationer som omfattas är följande:

26 kap. 33 § SFL – gäller den som har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

26 februari 2020

Maj 2019–april 2020

26 juni 2020

Juli 2019–juni 2020

26 augusti 2020

September 2019–augusti 2020

26 oktober 2020

Januari–december 2020

26 februari 2021

Maj 2020–april 2021

26 juni 2021

Juli 2020–juni 2021

26 augusti 2021

September 2020–augusti 2021

26 oktober 2021

Januari–december 2021

26 februari 2022

Maj 2021–april 2022

26 juni 2022

Juli 2021–juni 2022

26 augusti 2022

September 2021–augusti 2022

26 oktober 2022

26 kap. 33 a § SFL – gäller fysiska personer och dödsbon som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

12 maj 2020

Januari–december 2020

12 maj 2021

Januari–december 2021

12 maj 2022

26 kap. 33 b § SFL – gäller juridiska personer som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Deklarationsdag e-SKD

Juli 2018–juni 2019

27 december 2019

17 januari 2020

September 2018–augusti 2019

12 mars 2020

12 april 2020

Januari–december 2019

12 juli 2020

17 augusti 2020

Maj 2019–april 2020

12 november 2020

12 december 2020

Juli 2019–juni 2020

27 december 2020

17 januari 2021

September 2019–augusti 2020

12 mars 2021

12 april 2021

Januari–december 2020

12 juli 2021

17 augusti 2021

Maj 2020–april 2021

12 november 2021

12 december 2021

Juli 2020–juni 2021

27 december 2021

17 januari 2022

September 2020–augusti 2021

12 mars 2022

12 april 2022

Januari–december 2021

12 juli 2022

17 augusti 2022

Maj 2021–april 2022

12 november 2022

12 december 2022

Juli 2021–juni 2022

27 december 2022

17 januari 2023

Ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Vissa ändringar för vilka skatter och avgifter som anstånd kan beviljas för har skett vilket framgår nedan.

Från och med den 26 april 2021 till och med den 7 februari gällde följande

Anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt

Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt får beviljas antingen enligt 1, 1 a eller 1 b § (lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Det innebär att den som har beviljats anstånd med inbetalning av helårsvis redovisad mervärdesskatt inte också kan beviljas anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt. Inte heller kan den som beviljats anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt också beviljas anstånd för helårsvis redovisad mervärdesskatt. Vid byte mellan redovisningsperioderna kalendermånad och kalenderkvartal anser Skatteverket att det är möjligt att beviljas tillfälligt anstånd för både ett kalenderkvartal och tre kalendermånader. Men anstånd kan bara beviljas för totalt sex månader.

Efter ett byte av redovisningsperiod är det i vissa fall inte möjligt att beviljas tillfälligt anstånd för totalt sex månader. Under sådana förutsättningar anser Skatteverket att det också finns möjlighet att bevilja tillfälligt anstånd för en del av den mervärdesskatt som redovisats för ett kalenderkvartal. Företaget kan vid den uppdelningen utifrån bokföringen välja vilken eller vilka månader inom kalenderkvartalet som anstånd ska beviljas för. Alternativt kan företaget välja att ansöka om tillfälligt anstånd med den del av den redovisade mervärdesskatten att betala för kalenderkvartalet som motsvarar de kvarvarande kalendermånaderna, d.v.s. 1/3 eller 2/3. Anståndet kan aldrig beviljas med ett högre belopp än den totala mervärdesskatten att betala för kalenderkvartalet. Företaget har inte möjlighet att välja en månad från ett kalenderkvartal och en annan månad från ett annat kalenderkvartal. Läs mer om detta i Skatteverkets ställningstagande som publicerades den 5 februari 2021 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda

Skattskyldiga som redovisar avdragen skatt och arbetsgivar­avgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 SFL kan beviljas anstånd (1 § första stycket 1 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari 2020 till och med januari 2021. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest sju redovisningsperioder.

Anstånd med mervärdesskatt

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioderna

 • en kalendermånad
 • ett kalenderkvartal
 • ett beskattningsår.

Möjligheten att medge anstånd med inbetalning av mervärdesskatt gäller endast mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § SFL, d.v.s. i en mervärdesskattedeklaration. Det innebär att mervärdesskatt vid import som redovisas enligt tullagen (2016:253) eller mervärdesskatt som redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster inte kan omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Begränsningen till mervärdesskatt som redovisas i en mervärdesskattedeklaration innebär också att sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild skattedeklaration enligt 26 kap. 35 § SFL inte heller omfattas av möjligheten till anstånd.

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 § SFL (1 § första stycket 2 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari 2020 till och med januari 2021. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest sex redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad. Men anstånd får beviljas för högst två redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal (1 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per beskattningsår

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration som avser en redovisningsperiod om ett beskattningsår och där deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket någon gång under tiden 27 december 2019 till 17 januari 2022 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b §§ SFL (1 a § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod, d.v.s. för mervärdesskatten avseende ett beskattningsår (1 a § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

De mervärdesskattedeklarationer som omfattas är följande:

26 kap. 33 § SFL – gäller den som har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

26 februari 2020

Maj 2019–april 2020

26 juni 2020

Juli 2019–juni 2020

26 augusti 2020

September 2019–augusti 2020

26 oktober 2020

Januari–december 2020

26 februari 2021

Maj 2020–april 2021

26 juni 2021

Juli 2020–juni 2021

26 augusti 2021

September 2020–augusti 2021

26 oktober 2021

26 kap. 33 a § SFL – gäller fysiska personer och dödsbon som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

12 maj 2020

Januari–december 2020

12 maj 2021

26 kap. 33 b § SFL – gäller juridiska personer som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Deklarationsdag e-SKD

Juli 2018–juni 2019

27 december 2019

17 januari 2020

September 2018–augusti 2019

12 mars 2020

12 april 2020

Januari–december 2019

12 juli 2020

17 augusti 2020

Maj 2019–april 2020

12 november 2020

12 december 2020

Juli 2019–juni 2020

27 december 2020

17 januari 2021

September 2019–augusti 2020

12 mars 2021

12 april 2021

Januari–december 2020

12 juli 2021

17 augusti 2021

Maj 2020–april 2021

12 november 2021

12 december 2021

Juli 2020–juni 2021

27 december 2021

17 januari 2022

Från och med den 5 februari 2021 till och med den 25 april 2021 gällde följande

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda

Skattskyldiga som redovisar avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 SFL kan beviljas anstånd (1 § första stycket 1 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari till och med december 2020. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest sex redovisningsperioder.

Anstånd med mervärdesskatt

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioderna

 • en kalendermånad
 • ett kalenderkvartal
 • ett beskattningsår.

Möjligheten att medge anstånd med inbetalning av mervärdesskatt gäller endast mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § SFL, d.v.s. i en mervärdesskattedeklaration. Det innebär att mervärdesskatt vid import som redovisas enligt tullagen (2016:253) eller mervärdesskatt som redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster inte kan omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Begränsningen till mervärdesskatt som redovisas i en mervärdesskattedeklaration innebär också att sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild skattedeklaration enligt 26 kap. 35 § SFL inte heller omfattas av möjligheten till anstånd.

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 § SFL (1 § första stycket 2 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari till och med december 2020. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest sex redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad. Men anstånd får beviljas för högst två redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal (1 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per beskattningsår

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration som avser en redovisningsperiod om ett beskattningsår och där deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket någon gång under tiden 27 december 2019 till 17 januari 2022 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b §§ SFL (1 a § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod, d.v.s. för mervärdesskatten avseende ett beskattningsår (1 a § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

De mervärdesskattedeklarationer som omfattas är följande:

26 kap. 33 § SFL – gäller den som har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

26 februari 2020

Maj 2019–april 2020

26 juni 2020

Juli 2019–juni 2020

26 augusti 2020

September 2019–augusti 2020

26 oktober 2020

Januari–december 2020

26 februari 2021

Maj 2020–april 2021

26 juni 2021

Juli 2020–juni 2021

26 augusti 2021

September 2020–augusti 2021

26 oktober 2021

26 kap. 33 a § SFL – gäller fysiska personer och dödsbon som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

12 maj 2020

Januari–december 2020

12 maj 2021

26 kap. 33 b § SFL – gäller juridiska personer som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Deklarationsdag e-SKD

Juli 2018–juni 2019

27 december 2019

17 januari 2020

September 2018–augusti 2019

12 mars 2020

12 april 2020

Januari–december 2019

12 juli 2020

17 augusti 2020

Maj 2019–april 2020

12 november 2020

12 december 2020

Juli 2019–juni 2020

27 december 2020

17 januari 2021

September 2019–augusti 2020

12 mars 2021

12 april 2021

Januari–december 2020

12 juli 2021

17 augusti 2021

Maj 2020–april 2021

12 november 2021

12 december 2021

Juli 2020–juni 2021

27 december 2021

17 januari 2022

Till och med den 4 februari 2021 gällde följande

Anståndet gäller redovisningsperioderna januari till september 2020. För mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår gäller möjligheten till anstånd mervärdesskattedeklarationer som ska lämnas under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda

Skattskyldiga som redovisar avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 SFL kan beviljas anstånd (1 § första stycket 1 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioderna januari till september 2020. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest tre redovisningsperioder

Anstånd med mervärdesskatt

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioderna

 • en kalendermånad
 • ett kalenderkvartal
 • ett beskattningsår.

Möjligheten att medge anstånd med inbetalning av mervärdesskatt gäller endast mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § SFL, d.v.s. i en mervärdesskattedeklaration. Det innebär att mervärdesskatt vid import som redovisas enligt tullagen (2016:253) eller mervärdesskatt som redovisas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster inte kan omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Begränsningen till mervärdesskatt som redovisas i en mervärdesskattedeklaration innebär också att sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild skattedeklaration enligt 26 kap. 35 § SFL inte heller omfattas av möjligheten till anstånd.

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal

Skattskyldiga kan beviljas anstånd med mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 § SFL och 26 kap. 11 § SFL (1 § första stycket 2 lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioderna januari till september 2020. Skattskyldiga kan få anstånd med som mest tre redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad. Anstånd får dock beviljas för högst en redovisningsperiod om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal (1 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas per beskattningsår

Anstånd medges för inbetalning av mervärdesskatt som ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration som avser en redovisningsperiod om ett beskattningsår och där deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket någon gång under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021 enligt 26 kap. 33 § SFL, 26 kap. 33 a § SFL eller 26 kap. 33 b § SFL (1 § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod, d.v.s. för mervärdesskatten avseende ett beskattningsår (1 a § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

De mervärdesskattedeklarationer som omfattas är följande:

26 kap. 33 § SFL – gäller den som har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

26 februari 2020

Maj 2019–april 2020

26 juni 2020

Juli 2019–juni 2020

26 augusti 2020

September 2019–augusti 2020

26 oktober 2020

26 kap. 33 a § SFL – gäller fysiska personer och dödsbon som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Januari–december 2019

12 maj 2020

26 kap. 33 b § SFL – gäller juridiska personer som inte har s.k. EU-handel

Beskattningsår

Deklarationsdag

Deklarationsdag e-SKD

Juli 2018–juni 2019

27 december 2019

17 januari 2020

September 2018–augusti 2019

12 mars 2020

12 april 2020

Januari–december 2019

12 juli 2020

17 augusti 2020

Maj 2019–april 2020

12 november 2020

12 december 2020

Juli 2019–juni 2020

27 december 2020

17 januari 2021

Anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt

Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt får beviljas antingen enligt 1 eller 1 a § (1 b § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Det innebär att den som beviljats anstånd med inbetalning av helårsvis redovisad mervärdesskatt inte också kan beviljas anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt. Inte heller kan den som beviljats anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad mervärdesskatt också beviljas anstånd för helårsvis redovisad mervärdesskatt.

Ett företag som byter redovisningsperiod från exempelvis perioden ett beskattningsår (juli 2018 till juni 2019) till perioden ett kalenderkvartal med start från 2020 (januari till mars), måste därmed välja mellan att ansöka om anstånd enligt 1 a § lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall för ett beskattningsår eller enligt 1 § lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall för ett kalenderkvartal. Sökanden kan alltså till exempel inte få anstånd med inbetalningen av mervärdesskatten för både kalenderkvartalet januari till mars 2020 och beskattningsåret juli 2018 till juni 2019.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod [1] [2]