OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda regler finns för beskattning av omställningsstöd. Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen.

Hur omställningsstöd behandlas i redovisningen kan du läsa om på sidan Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag.

Omställningsstödet är ett näringsbidrag

Ett omställningsstöd är ett sådant näringsbidrag som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av corona och beräknas på både uteblivna intäkter och fasta kostnader i förfluten tid. Särskilda regler har införts för beskattningen av omställningsstödet.

Skatteplikt

Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktig och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen. Stödet ska därför vanligtvis tas upp vid inkomstbeskattningen. Stöd som däremot avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Mervärdesskatt

Omsättning av tjänst föreligger när en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller när en tjänst tas i anspråk genom uttag (2 kap. 1 § tredje stycket ML). Omställningsstödet anses inte vara ersättning för en tillhandahållen tjänst. Någon mervärdesskatt ska därför inte redovisas på omställningsstöd som ett företag har fått.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund med verksamhet utan skattskyldighet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, bedriva näringsverksamhet som företaget inte är skattskyldigt för. För ideella föreningar och registrerade trossamfund kan det exempelvis gälla second hand-försäljning samt verksamhet som av hävd används för att finansiera ideell verksamhet. Om omställningsstödet ska täcka fasta kostnader i sådan verksamhet ska det inte tas upp i denna del (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Beskattningstidpunkten

De nuvarande reglerna i 29 kap. 2–8 §§ IL bygger på att intäkten och kostnaden som stödet avser ska matcha varandra eller också ska intäkten minska anskaffningsvärdet för köpta tillgångar.

Med hänsyn till att de befintliga reglerna i 29 kap. IL inte är helt anpassade för omställningsstödet, har den skattemässiga hanteringen av omställningsstödet reglerats så att intäkten alltid ska tas upp om stödet avser avdragsgilla utgifter. Intäkten ska tas upp i sin helhet det beskattningsår beslutet fattas. Eftersom omställningsstödet är tillfälligt finns regleringen inte i 29 kap. IL utan i 4 § första stycket LOM.

Stöd kan vid beskattningen få tas upp ett tidigare beskattningsår

Eftersom stödperioden är juni–juli 2020 och beslut om stödet fattas först under 2021, kommer intäkten av stödet och de kostnader som stödet har beräknats på många gånger att vara hänförbara till olika beskattningsår (räkenskapsår).

För omställningsstödet finns en uttrycklig bestämmelse i 4 § första stycket LOM om att till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret, får det tas upp detta år i stället. Bestämmelsen innebär att företag som får ett beslut om omställningsstöd som avser en stödperiod som helt omfattas av det föregående beskattningsåret, har möjlighet att ta upp hela stödet detta beskattningsår i stället för det år beslutet fattats. Därmed kan stödet matchas mot kostnaderna. Det är frivilligt för den skattskyldiga att tillämpa bestämmelsen om att ta upp stödet tidigare.

Om stödperioden ligger inom både det beskattningsår som beslut om stöd fattas och det föregående beskattningsåret, får stödet enbart delvis tas upp det föregående beskattningsåret. Det finns däremot ingen möjlighet att vid beskattningen ta upp hela eller delar av stödet till beskattning ett annat beskattningsår än

  • det beskattningsår som beslutet fattades
  • det beskattningsår som föregick det beskattningsår som beslutet fattades.

Det innebär att ett företag som har ett brutet räkenskapsår (beskattningsår) med bokslutdatum den 30 juni, inte kan matcha stödet mot kostnaderna för juni 2020 om ett beslut om omställningsstöd fattas efter 30 juni 2021. Om däremot beslut fattas före den 1 juli 2021, får företaget ta upp stöd avseende fasta kostnader juni 2020 till beskattning beskattningsåret 2019/2020 och stöd avseende fasta kostnader för juli 2020 för beskattningsåret 2020/2021.

Avdragsrätt vid återbetalning

Omställningsstödet ska dras av om det återbetalas. Avdraget ska ske för det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt sker. Men avdragsrätten gäller bara omställningsstöd som har tagits upp till beskattning (4 § andra stycket LOM, prop. 2019/20:181 s. 34).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3]