OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för stödperioderna maj 2021–september 2021 och december 2021-februari 2022 om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 5 och 6 §§ FOM3.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 5 och 6 §§ FOM3 anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioderna maj, juni, juli, augusti och september ska företagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod ha minskat med mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande referensperiod 2019 (5 § andra stycket FOM3). Det motsvarande gäller för de tillkommande stödperioderna december 2021, januari och februari 2022.

Exempel minskad nettoomsättning med mer än 30 procent (maj 2021)

Företaget hade under perioden maj 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden maj 2021 var 300 000 kr.

Företagets nettoomsättning för perioden maj 2021 (300 000 kr) är 70 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 kr ((1 000 000 kr – 300 000 kr)/ 1 000 000 kr) = 0,7 (70 %).

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM3 är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under maj 2021 är mer än 30 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

Detta innebär att ett nystartat företag som inte har haft någon omsättning under någon av stödperioderna maj–september 2019 inte kommer att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under stödperioderna maj–september 2019. Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (11 § FOM3).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för stödperioderna jämfört med referensperioderna ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (6 § första stycket 1 FOM3). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omställningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

Om företaget kan visa att det har påverkats av myndighetsåtgärder för att begränsa smittspridningen, exempelvis förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLFFS 2020:12), är detta en omständighet som ska tillmätas särskild betydelse.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före stödperioderna. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång under stödperioderna i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången under stödperioderna 2020 har andra orsaker (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har bokslut den 30 april 2020 ska nettoomsättningen ha varit minst 250 000 kr (6 § första stycket 2 FOM3).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (6 § andra stycket FOM3).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 12–19 §§ FOM3 (6 § första stycket 3 FOM3). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

För stödperioderna maj 2021 till september 2021 får ett företag inte göra vinstutdelningar, vissa andra värdeöverföringar eller fatta sådana beslut under tidsperioden april 2020 till december 2021. För stödperioderna december 2021 till februari 2022 gäller detsamma under tidsperioden april 2020 till juli 2022. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får enligt 9 § FOM3 inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företaget har inte tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på

Företaget har inte tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på (6 § första stycket 5 FOM3).

Om företaget har tagit emot ett sådant annat statligt stöd för fasta kostnader som avses i denna punkt medför det att företaget inte alls kan erhålla omställningsstöd. Bestämmelsen i 6 § 5 FOM3 är till skillnad mot tidigare reglering i FOM respektive FOM2 (där avräkning skulle göras) ett absolut hinder mot rätt till stöd enligt FOM3.

Detta gäller inte om det enda statliga stöd företaget har tagit emot är sådant stöd som beslutats enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, se SFS 2021:831 (6 a § FOM3).

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag

För att omställningsstöd ska få lämnas krävs att företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på eller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial (6 § första stycket 6 FOM3).

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag (1 kap. 1 § första stycket). Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Företaget måste i vissa fall lämna uppgifter om sin verksamhet

För att kunna få omställningsstöd krävs det enligt 10 § FOM3 att företaget lämnar vissa uppgifter om sin verksamhet när stödet överstiger vissa belopp. Läs mer på sidan Särskilt om uppgiftslämnande.

Ansökan senast den 31 augusti 2021 för maj månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2021 om ansökan avser maj månad 2021. (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 31 augusti 2021 för juni månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2021 om ansökan avser juni månad 2021. (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 30 september 2021 för juli månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 2 augusti till och med 30 september om ansökan avser juli månad 2021 (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 8 oktober 2021 för augusti månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 1 september till och med 8 oktober om ansökan avser augusti månad 2021 (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 29 oktober 2021 för september månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 1 oktober till och med 29 oktober om ansökan avser september månad 2021 (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 31 mars 2022 för december månad 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 mars 2022 om ansökan avser december månad 2021. (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 31 mars 2022 för januari månad 2022

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 mars 2022 om ansökan avser januari månad 2022. (6 § första stycket 7 FOM3).

Ansökan senast den 13 april 2022 för februari månad 2022

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 1 mars till och med 13 april 2022 om ansökan avser februari månad 2022 (6 § första stycket 7 FOM3).

Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Stödperiod respektive referensperiod

Med stödperioder menas de månader som företaget kan söka omställningsstöd för. Maj 2021 är en stödperiod. Juni 2021 är en stödperiod, juli 2021 är en stödperiod, augusti 2021 är en stödperiod, september 2021 är en stödperiod, december 2021 är en stödperiod, januari 2022 är en stödperiod och februari 2022 är en stödperiod (4 § första stycket FOM3).

Med referensperiod menas stödperiodens motsvarande månader 2019. (4 § andra stycket FOM3). Detta illustreras med följande tabell:

Stödperiod

Referensperiod

Maj 2021

Maj 2019

Juni 2021

Juni 2019

Juli 2021

Juli 2019

Augusti 2021

Augusti 2019

September 2021

September 2019

December 2021

December 2019

Januari 2022

Januari 2019

Februari 2022

Februari 2019

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]