OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda beräkningsregler finns när ett nybildat aktiebolag har övertagit en enskild näringsidkares hela näringsverksamhet.

De särskilda reglerna kan inte kvalificera ett företag som ett säsongsföretag.

Särskilda valmöjligheter när ombildning av enskild näringsverksamhet skett till ett nybildat aktiebolag

De grundläggande förutsättningarna för ett företags rätt till omställningsstöd finns i 5 § FOM-S och 6 § FOM-S. Där finns t.ex. vissa krav på företagets nettoomsättning som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas företaget. Men om företaget är ett nybildat aktiebolag finns det särskilda beräkningsregler för företaget i det fall en enskild näringsidkare har överlåtit hela sin näringsverksamhet till det nybildade aktiebolaget under perioden 1 juni 2019–31 maj 2020 (10 § första stycket FOM-S). Att hela näringsverksamheten ska ha överlåtits innebär att den fysiska personen inte längre ska bedriva näringsverksamhet av något slag efter överlåtelsen (se motivuttalandet till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

För att företaget ska få tillämpa de särskilda reglerna måste, enligt 10 § andra stycket FOM-S, dessutom följande två krav vara uppfyllda:

 • Den enskilda näringsidkaren måste äga samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd. Endast direkt ägande godtas. Om den enskilda näringsidkaren äger aktiebolaget genom ett mellanliggande holdingbolag är förutsättningarna alltså inte uppfyllda.
 • Omställningsstöd för stödperioden får inte sökas av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i. Endast direkt helägda aktiebolag omfattas av bestämmelsen. Genom bestämmelsen säkerställs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning endast tillgodoräknas en sökande.

Vad är ett nybildat företag?

Med nybildat aktiebolag menas i första hand aktiebolag som bildats av den enskilda näringsidkaren själv. Även förvärvade lagerbolag får betraktas som nybildade, om lagerbolaget inte hade ett avslutat räkenskapsår när verksamhetsöverlåtelsen skedde (se motivuttalande till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

Vilka nettoomsättningar får jämföras?

Det särskilda regelverket innebär att aktiebolaget vid tillämpningen av 5 § FOM-S och 6 § första stycket 2 FOM-S kan välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden som aktiebolagets totala nettoomsättning för perioden.

Vidare innebär regelverket att aktiebolaget vid tillämpning av 6 § första stycket 1 FOM-S kan välja att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 ska anses som aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Aktiebolaget kan välja att tillämpa endast den ena av de två nämnda beräkningsreglerna. Exempelvis kan ett aktiebolag som har ett första räkenskapsår som avslutats före den 1 maj 2020, välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden som sin totala nettoomsättning för denna period. Samtidigt kan nettoomsättningen för räkenskapsåret som avslutats närmast före den 1 maj 2020 baseras på den nettoomsättning som skett hos aktiebolaget under dess första räkenskapsår.

Läs mer om vad som avses med nettoomsättning.

Regeln kvalificerar inte ett företag som ett säsongsföretag

I 10 § FOM-S finns ingen hänvisning till 4 a § FOM-S. Skatteverket anser därför att ett sökande aktiebolag inte har någon möjlighet att lägga den enskilda näringsverksamhetens nettoomsättning – för det år som avslutades närmast före den 1 maj 2020 – till grund för att avgöra om aktiebolaget ska anses vara ett säsongsföretag.

Vilken redovisningsnormgivning ska tillämpas?

Om en alternativ beräkningsregel tillämpas ska nettoomsättningen beräknas med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpade för den aktuella perioden (se motivuttalande till 8 § i Fm 2020:8 s.11). Om redovisningen för den enskilda näringsverksamheten har upprättats utifrån normgivningen för K1-regelverket, ska denna gälla även om det nybildade aktiebolaget tillämpar annan normgivning för sitt första räkenskapsår.

Exempel: valmöjligheter vid ombildning

En fysisk person A ombildar sin enskilda näringsverksamhet den 1 augusti 2019. All verksamhet i näringsverksamheten övergår till ett av A köpt lagerbolag. Aktiebolagets första räkenskapsår var förkortat och omfattade perioden från den 15 juli till den 31 december 2019. Samtliga aktier i bolaget ägs av A vid tidpunkten för prövningen av ansökan under 2021. Omställningsstöd söks inte av något annat aktiebolag som A äger samtliga andelar i.

Den enskilda näringsverksamheten hade en sammanlagd nettoomsättning för januari–februari, mars och april 2019 på 400 000 kr, 150 000 kr respektive 100 000 kr. Den totala nettoomsättningen i den enskilda näringsverksamhetens sista avkortade räkenskapsår för tiden 1 januari till den 1 augusti 2019 var 1 200 000 kr.

Aktiebolaget redovisar för sitt första räkenskapsår under 2019 en total nettoomsättning på 1 300 000 kr. För perioden januari–februari 2021 har bolaget räknat fram en nettoomsättning om 200 000 kr. För perioderna mars och april 2021 var nettoomsättningen 110 000 kr respektive 80 000 kr. Nedgången i nettoomsättning för januari–februari, mars och april 2021 i förhållande till motsvarande period 2019 är så gott som uteslutande orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19. Dessutom har aktiebolaget inte kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare på grund av någon eller några av de restriktioner som anges i 5 § andra stycket FOM-S (se Fm 2021:2 samt Fm 2021:5). I detta fall har bolaget angett att nedgången i nettoomsättning som beror på restriktionerna i perioden januari–februari uppgick till 150 000 kr, i mars till 30 000 kr samt i april 10 000 kr. Vad innebär en tillämpning av 10 § FOM-S för bolaget?

Bolaget får använda den enskilda näringsverksamhetens nettoomsättning för januari–februari, mars och april 2019 på 400 000 kr, 150 000 kr respektive 100 000 kr vid bedömningen av om bolaget uppfyller villkoren i 5 § och 6 § första stycket 2 FOM-S för att få stöd. Det vill säga om

 • den sammanlagda nettoomsättningen i januari–februari 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen januari–februari 2019
 • den sammanlagda nettoomsättningen i mars 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen mars 2019
 • den sammanlagda nettoomsättningen i april 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen april 2019
 • nedgången i nettoomsättningen för respektive stödperioden så gott som uteslutande beror på sjukdomen covid-19.
 • en del av nedgången i stödperiodens nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktioner
 • omställningsstödet för stödperioden uppgår till minst 5 000 kr vid en tillämpning av 11–17 §§ FOM-S.

I detta fall uppfyller bolaget villkoret i 5 § första stycket FOM-S om en tillräcklig nivå på sin minskning i nettoomsättning för stödperioden januari–februari 2021 i förhållande till referensperioden 2019 (200 000/400 000 = 50 %). För stödperioderna mars respektive april 2021 uppfylls dock inte det villkoret (73,3 % respektive 80 %).

Vad avser det andra kravet som finns i 5 § andra stycket FOM-S om att en del av nedgången i nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktioner, så är även det kravet uppfyllt för stödperioden januari–februari 2021. Aktiebolaget har angett att ett sådant orsakssamband för nedgången i nettoomsättningen uppgått till 150 000 kr. Vilket innebär att nedgången motsvarar minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning (150 000/400 000=37,5 %).

Bolaget får vid bedömningen om omsättningskravet enligt 6 § första stycket 1 FOM-S är uppfyllt välja mellan den totala nettoomsättningen för den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår (1 200 000 kr) eller bolagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 (1 300 000 kr). Eftersom aktiebolagets nettoomsättning för räkenskapsåret den 15 juli till den 31 december 2019 i detta fall är högre än 250 000 kr har valmöjligheten ingen betydelse.

Vid beräkningen av stödets storlek enligt 11 § FOM-S får bolaget använda den enskilda näringsverksamhetens nettoomsättning för januari–februari 2019 som sin egen sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (6 § första stycket 2 FOM-S). Den procentuella nedgången i nettoomsättningen får därför beräknas till 37,5%.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv FM 2021:5 för förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1]
 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3]
 • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1]