OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

I ML finns särskilda definitioner för vad som utgör konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Särskilda definitioner

I 9 a kap. 5-7 §§ ML finns särskilda definitioner för vad som är konstverk, samlarföremål och antikviteter. Definitionerna är kopplade till de varukoder, KN-nummer, som finns i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Mer information om vad respektive KN-nummer innefattar finns på Tullverkets webbplats, tullverket.se.

Varor som inte omfattas av definitionen för konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan trots det omfattas av bestämmelserna om VMB ifall varan utgör en begagnad vara enligt 9a kap. 4 § ML.

Bestämmelserna i 9 a kap. 5-7 §§ ML motsvaras av artikel 311.1 led 2-4 samt 311.2 i mervärdesskattedirektivet. Artikel 311.2 i mervärdesskattedirektivet ger medlemsstaterna en möjlighet att inte anse vissa föremål som konstverk. Sverige har valt att utnyttja denna möjlighet varför keramikföremål, emaljarbeten och fotografier inte anses som konstverk (prop 1994/95:202 s. 47).

Konstverk

Enligt ML omfattas följande alster av begreppet konstverk:

 • tavlor och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nr 9701 eller 9702 00 00
 • skulpturer enligt KN-nr 9703 00 00 och avgjutningar av skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar
 • handvävda tapisserier och väggbonader enligt KN-nr 5805 00 00 respektive 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar (9 a kap. 5 § ML).

Nedan beskrivs kortfattat vilka alster som kan omfattas av ML:s definition av konstverk utifrån Tullverkets förklarande anmärkningar till KN och de krav som ställs i 9 a kap. 5 § ML på de särskilt angivna KN-numren.

KN-nummer 9701 innefattar målningar och teckningar utförda helt för hand samt, collage och liknande prydnadstavlor. Det omfattar därför inte målningar och teckningar där tekniska hjälpmedel, t.ex. dator eller fototeknik, har använts. KN-numret omfattar heller inte teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål (de omfattas av KN-nummer 4906), eller handdekorerade föremål.

KN-nummer 9702 00 00 omfattar konstgrafiska originalblad.

KN-nummer 9703 00 00 innefattar skulpturer och avgjutningar av skulpturer. Det inbegriper inte:

 • prydnadsskulpturer med karaktär av handelsvaror och
 • artiklar till personlig prydnad och andra produkter av vanligt hantverk med karaktär av handelsvaror (ornament, artiklar av religiös karaktär etc.).

I ML är definitionen för vad som utgör konstverk när det gäller skulpturer snävare. Där anges att avgjutningar av skulpturer endast omfattas av definitionen för konstverk om

 • de har gjorts under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning och
 • de har gjorts i högst åtta exemplar.

KN-nummer 5805 00 00 omfattar handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även som kläder.

KN-nummer 6304 00 00 innefattar väggbonader och andra inredningsartiklar av textilmaterial. För att det ska vara fråga om konstverk enligt ML ska väggbonader m.m. ha utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

Exempel på alster som utgör konstverk

Nedan redovisas exempel på olika alster som har bedömts vara konstverk.

Mässhake

Den konstnärliga utformningen av en mässhake har till ändamål att fördjupa innehållet i gudstjänsten. Även om mässhaken i och för sig utgör ett klädesplagg är den, med hänsyn till sin utformning och nära anknytning till kyrkans övriga utsmyckning och liturgi, att anse som ett alster av textil bildkonst. Det är själva bilden som utgör framställningens egentliga syfte varför nyttomomentet är av underordnad betydelse (RÅ 1981 1:56).

Korkåpor och bårtäcken

Motsvarande bedömning som görs för en mässhake kan man även göra för korkåpor och bårtäcken. De omfattas därför också av definitionen för konstverk enligt 9 a kap. 5 § ML.

Fartygsmodell

En fartygs­modell har i ett fall bedömts vara ett alster av bildkonst (RÅ 1987 not. 186).

Exempel på alster som inte utgör konstverk

Nedan redovisas exempel på alster som bedömts ha karaktär av handelsvaror.

Dioramor

Skalenliga husmodeller med omgivande miljöer, s.k. dioramor, utgör inte sådana konst­verk som avses i 9 a kap. 5 § ML. Dioramorna kan inte klassificeras enligt KN-nr 9703 som originalskulptur då modellerna är skalenligt utförda som vanligt hantverk och anses därför ha karaktär av handelsvaror (SRN dnr 59-09/I).

Bruksföremål som dekoreras med allmogemålning

Försäljning av bruksföremål som dekorerats med allmogemålning omfattas varken av ML:s eller av mervärdesskattedirektivets definition av begreppet konstverk (SRN 2005-01-05).

Digitala konstverk

Digitala konstverk utgör inte sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 § ML. Ett digitalt verk som tillhandahålls på elektronisk väg är en elektronisk tjänst.

Samlarföremål

Enligt ML utgör följande samlarföremål:

 • frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel, allt enligt KN nr 9704 00 00
 • samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse, allt enligt KN nr 9705 00 00 (9 a kap. 6 § ML).

Med gångbara frimärken avses svenska frimärken.

Samlarbil

En bil kan vara ett samlarföremål om den är av historiskt intresse i enlighet med vad som gäller för samlarföremål enligt 9 a kap. 6 § 2 ML. Tolkningen av vad som utgör samlarbil har blivit striktare sedan Kommissionen i EU:s officiella tidning den 13 november 2009 (EUT C 272/8) meddelat nya förklarande anmärkningar till KN-numret när det gäller motorfordon som utgör samlarföremål. Bilar äldre än 30 år kan därför generellt inte anses vara samlarföremål utan bilen måste också ha särskilda eller karakteristiska kännetecken som finns beskrivna i Förklarande anmärkningarna till KN kap. 97.

Sedlar och mynt

Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 § 1 ML för sedlar och mynt som är gällande betal­ningsmedel inte är tillämpligt på omsättning av sedlar och mynt som är samlar­föremål. Sådan omsättning är skattepliktig och kan i vissa fall vinstmarginalbeskattas.

Begreppet samlar­föremål enligt 3 kap. 23 § 1 ML innefattar guld, silver eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse. Ett sådant samlar­ändamål får enligt Skatte­verkets uppfattning anses föreligga i de fall då sedlar och mynt omsätts till ett belopp som överstiger deras nominella värde. Begreppet samlarföremål enligt 3 kap. 23 § ML omfattar dels sådana samlarföremål som omfattas av defini­tio­nen i 9 a kap. 6 § ML, dels sedlar och mynt som inte omfattas av definitionen i 9 a kap. men som omsätts för samlar­ändamål, exempelvis särskilda jubileumssedlar eller jubileums­mynt.

Antikviteter

Antikviteter är varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål (9 a kap. 7 § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1981 1:56 [1]
 • RÅ 1987 not. 186, mål nr 997-1986 [1]
 • SRN 2005-01-05 [1]
 • SRN dnr 59-09/I [1]

EU-författningar

 • Rådets förordning (EEG) 2658/57 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av beskattade varor, m.m. [1]

Ställningstaganden

 • Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt [1]

Övrigt

 • Tullverket.se [1]