OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Fast driftställe kan uppkomma om det utländska företaget har en beroende representant i Sverige.

De svenska reglerna om fast driftställe har anpassats efter definitionen av fast driftställe i OECD:s modellavtal (prop. 1986/87:30 s. 42 f.). Notera dock att OECD:s modellavtal, artikel 5 p. 5 har ändrats vid 2017 års uppdatering av modellavtalet.

Beroende representant med fullmakt att ingå avtal

Fast driftställe kan föreligga även om det utländska företaget inte har någon stadigvarande plats här varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Så är fallet om en person är verksam för det utländska företaget här i Sverige och har fått en fullmakt som regelmässigt används för att ingå avtal för det utländska företagets räkning. Personen kallas då beroende representant (2 kap. 29 § tredje stycket IL).

Hur fullmakten ska vara utformad finns inte reglerat, men den måste avse avtal som sluts för uppdragsgivarens närings­verksamhet, d.v.s. avtalen ska avse det utländska företagets kärnverksamhet. För att fast driftställe ska anses föreligga ska den beroende representanten ha en närvaro i Sverige som uppgår till minst sex månader. Om närvaron i Sverige inte uppgår till minst sex månader uppkommer i normalfallet inte ett fast driftställe. Fullmakten ska användas regelmässigt. För att avgöra om fullmakten har använts regelmässigt måste hänsyn tas till vilken typ av avtal det rör sig om och vilken verksamhet som företaget bedriver.

Oberoende representant

Motsatsvis anses fast driftställe inte finnas när en representant bedriver affärsverksamhet som ingår i representantens vanliga näringsverksamhet i Sverige. Personen kallas då oberoende representant. Exempel på sådana oberoende representanter är mäklare och kommissionärer (2 kap. 29 § fjärde stycket IL).

Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare kan, enligt Skatteverket, inte anses vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet, jfr. 2 kap 29 § fjärde stycket IL. Däremot kan en enskild näringsidkare bli beroende representant enligt OECD:s modellavtal, artikel 5 punkt 5. Skillnaden är att IL kräver en fullmakt och att modellavtalet endast kräver en behörighet att företräda företaget. Ett utställande av fullmakt kräver enligt Skatteverket ett tvåpartsförhållande och en enskild näringsidkare kan inte avtala med sig själv.

Kommissionär

En kommissionär säljer och köper i eget namn enligt kommissionslagen (2009:865). Kommissionärens motpart har således inget avtalsförhållande med kommittenten, i detta fall det utländska företaget, och kommissionären binder inte detta. Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger då inte ett fast driftställe för det utländska företaget som är kommittent. Se vidare under avsnittet om kommissionärsförhållanden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Kommissionslag (2009:865) [1]

Propositioner

  • Proposition 1986/87:30 om följdändringar till slopandet av den kommunala garanti- och utbobeskattningen m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer? [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster