OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

En fastighet kan ha del i en eller flera samfälligheter. Beskattning sker antingen av den juridiska person som förvaltar samfälligheten eller hos ägarna till de delägarfastigheter som ingår i samfälligheten.

En näringsfastighet som har del i en samfällighet

En fastighet kan ha del i en eller flera samfälligheter. Med samfällighet menas egendom (oftast mark) som tillhör flera fastigheter.

En samfällighet kan antingen förvaltas direkt av medlemmarna eller av en juridisk person (normalt en samfällighetsförening).

En samfällighet är inte ett eget skattesubjekt utan beskattning sker antingen av den juridiska person som förvaltar samfälligheten eller hos ägarna till de delägarfastigheter som ingår i samfälligheten.

Vid föreningsbeskattning beskattas den svenska juridiska personen (samfällighetsförening eller motsvarande) som förvaltar en mark eller regleringssamfällighet som är en särskild taxeringsenhet (6 kap. 6 § första stycket IL).

Vid delägarbeskattning beskattas ägarna till de fastigheter som har del i andra samfälligheter än de marksamfälligheter som föreningsbeskattas (6 kap. 6 § andra stycket IL).

Utdelning från föreningsbeskattad samfällighet

Innehav av näringsfastighet räknas som näringsverksamhet (13 kap. 1 § tredje stycket IL).

Om en näringsfastighet har del i en samfällighet som beskattas hos en juridisk person som förvaltar den räknas utdelning från samfälligheten för en enskild näringsidkare till inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 10 § första stycket IL).

Vid avveckling av samfällighet genom fastighetsreglering har en samfällighetsförening i ett visst fall inte uttagsbeskattats och delägare inte beskattats för utdelning (SRN 2010-01-13, dnr 63—64-09/D).

Delägarbeskattad samfällighet

Innehav av näringsfastighet räknas som näringsverksamhet (13 kap. 1 § tredje stycket IL).

Om en näringsfastighet har del i en delägarbeskattad samfällighet ska bestämmelserna i 13 kap. 4 § IL tillämpas för enskilda näringsidkare i stället för bestämmelserna i 13 kap. 6-8 §§ IL (13 kap. 10 § andra stycket IL).

Kopplingen till 13 kap. 4 § IL innebär att alla inkomster i en samfällighet ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för en enskild näringsidkare, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster på fastighet och bostadsrätt (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 171).

Om den fastighet som har del i samfälligheten är en lagertillgång ska samfällighetens kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter dock räknas till inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 10 § andra stycket IL).

Samfällighetens intäkter och kostnader fördelas på delägarna med belopp som motsvarar respektive delägares andel (6 kap. 6 § andra stycket IL). Överskott redovisas om intäkterna överstiger kostnaderna med 600 kr. Detta gäller dock inte för kapitalvinster och kapitalförluster (15 kap. 10 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]