OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Vid gränsöverskridande arv kan man ansöka om ett europeiskt arvsintyg, en bestyrkt kopia av ett arvsintyg eller begära förlängd giltighetstid av en bestyrkt kopia.

Det är Skatteverket som har behörighet att utfärda arvsintyg i Sverige.

Vem kan ansöka om ett arvsintyg?

Följande personer kan ansöka om ett arvsintyg hos Skatteverket för att använda i en annan medlemsstat (artiklarna 62, 63.1 och 65.1 i arvsförordningen):

 • arvingar
 • testamentstagare som har direkta rättigheter i arvet
 • testamentsexekutorer
 • boutredningsmän.

Vilka uppgifter ska en ansökan om arvsintyg innehålla?

Vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan beror på vad arvsintyget ska användas till.

Den som ansöker om ett arvsintyg kan använda det formulär som finns på EU:s webbplats men det är inget krav (artikel 65.2 i arvsförordningen).

Följande uppgifter ska finnas med i ansökan om sökanden känner till uppgifterna och om de behövs för att Skatteverket ska kunna intyga de omständigheter som sökanden vill ha bestyrkta. Till ansökan ska sökanden bifoga alla relevanta handlingar antingen i original eller i form av bestyrkta kopior (artikel 65.3 i arvsförordningen).

 1. Personuppgifter om den avlidna: efternamn (i förekommande fall: efternamn vid födseln), samtliga förnamn, kön, födelsedatum och födelseort, civilstånd, nationalitet, identifikationsnummer (om sådant finns), adress vid dödstillfället, dödsdatum och dödsort.
 2. Personuppgifter om sökanden: efternamn (i förekommande fall: efternamn vid födseln), samtliga förnamn, kön, födelsedatum och födelseort, civilstånd, nationalitet, identifikationsnummer (om sådant finns), adress samt uppgifter om eventuell anknytning till den avlidna.
 3. Personuppgifter om sökandens företrädare om sådan finns: efternamn (i förekommande fall: efternamn vid födseln), samtliga förnamn, adress och bevis för status som företrädare.
 4. Personuppgifter om den avlidnas make, maka eller partner och i förekommande fall f.d. make, maka eller partner: efternamn (i förekommande fall: efternamn vid födseln), samtliga förnamn, kön, födelsedatum och födelseort, civilstånd, nationalitet, identifikationsnummer (om sådant finns) och adress.
 5. Personuppgifter om andra eventuella förmånstagare som utsetts i ett förordnande om kvarlåtenskap och/eller automatiskt: efternamn och samtliga förnamn eller organisationsnamn, identifikationsnummer (om sådant finns) och adress.
 6. Arvsintygets avsedda ändamål i enlighet med artikel 63.
 7. I förekommande fall, kontaktuppgifter för den domstol eller behöriga myndighet som handlägger eller har handlagt själva arvet.
 8. De omständigheter som i förekommande fall ligger till grund för sökandens krav på rätt till arvsegendom i egenskap av förmånstagare och/eller rätt att verkställa den avlidnas testamente och/eller rätt att förvalta den avlidnas kvarlåtenskap.
 9. Uppgift om den avlidna hade upprättat ett förordnande om kvarlåtenskap (testamente). Om varken originalet eller en kopia har bifogats, ska uppgifter lämnas om var originalet finns.
 10. Uppgift om den avlidna hade ingått äktenskapsförord eller ett avtal avseende ett förhållande som kan ha jämförbar verkan med äktenskap. Om varken originalet eller en kopia har bifogats, ska uppgifter lämnas om var originalet finns.
 11. Uppgift om någon av förmånstagarna har avgett någon förklaring om accept av eller i förekommande fall avstående från arvet.
 12. En förklaring om att de uppgifter som ska styrkas, såvitt sökanden känner till, inte är föremål för någon tvist.
 13. Annan information som sökanden anser vara av intresse för utfärdandet av arvsintyget.

Vem kan ansöka om en bestyrkt kopia av ett arvsintyg?

De personer som visar ett legitimt intresse kan hos Skatteverket ansöka om en bestyrkt kopia av ett arvsintyg som Skatteverket redan har utfärdat (artikel 70.1 i arvsförordningen). Vilka som kan ha ett legitimt intresse beror på vad arvsintyget ska styrka. Man kan dock utgå från att de som kan ansöka om ett arvsintyg också kan ha ett legitimt intresse av att få en bestyrkt kopia.

Även den som ansökt om ett arvsintyg och fått en bestyrkt kopia kan ansöka om att få en ny bestyrkt kopia av samma arvsintyg (artikel 70.3 arvsförordningen).

Giltighetstiden för en bestyrkt kopia kan förlängas

De personer som har fått en bestyrkt kopia av ett arvsintyg, d.v.s. den som ansökt om ett arvsintyg och den som visat ett legitimt intresse, har möjlighet att begära förlängd giltighetstid för den bestyrkta kopian (artikel 70.3 i arvsförordningen).

Vad kostar det att ansöka om ett arvsintyg, en bestyrkt kopia eller om förlängd giltighetstid?

Skatteverket tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om

 • arvsintyg
 • bestyrkta kopior av arvsintyg
 • förlängd giltighetstid för bestyrkta kopior av arvsintyg.

Detta framgår av 2 § förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning.

Storleken på avgiften framgår av 10 § avgiftsförordningen och ska motsvara

 • avgiftsklass 3 vid en ansökan om ett arvsintyg
 • avgiftsklass 1 vid en ansökan om en bestyrkt kopia av ett arvsintyg eller om förlängning av giltighetstiden för en sådan kopia.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Lagar & förordningar

 • Avgiftsförordning (1992:191) [1]
 • Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning [1]

Referenser inom europeiskt arvsintyg