OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om övriga skattskyldiga för snus, tuggtobak och övrig tobak.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

Den som yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (36 § 2 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

LTS innehåller bestämmelser om skattefria inköp av snus, tuggtobak eller övrig tobak att använda för vissa angivna skattebefriande ändamål.

Den som använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för något annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten är skattskyldig (36 § 4 LTS).

Den som yrkesmässigt innehar varor utan att skatten för varorna har redovisats i Sverige

Den som i annat fall än det som avses i 36 § 1–6 LTS yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten har redovisats i Sverige är skattskyldig. Bestämmelsen omfattar varor som överhuvudtaget inte har beskattats tidigare och som ägs av någon som inte är godkänd lagerhållare. Det kan till exempel vara varor som smugglats in till Sverige från tredje land.

Bestämmelsen motsvarar 9 § första stycket 8 LTS. Av förarbetena framgår att även vad gäller snus, tuggtobak och övrig tobak kan i det i vissa fall uppkomma situationer där varor påträffas för vilka svensk skatt inte har betalats, men där det inte går att utreda vem som har fört in eller tagit emot varorna. För att minska risken att det på den svenska marknaden omsätts varor för vilka svensk punktskatt inte har betalats bedöms det att även snus, tuggtobak och övrig tobak ska omfattas av en motsvarande bestämmelse som den i 9 § första stycket 8 LTS (prop. 2020/21:112 s. 53).

Den som importerar varor från tredje land

Vid import av snus, tuggtobak eller övrig tobak från tredje land är någon av följande skattskyldig:

  • om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen (37 § första stycket 1 LTS)
  • om importen gäller en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd (37 § första stycket 2 LTS).
  • Om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet (37 § första stycket 3 LTS).

Bestämmelsen har ändrats på så sätt att en tredje punkt införts den 1 januari 2022. Den nya punkten anger vem som är skattskyldig i de fall en tulldeklaration lämnas in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering. Tullskulden uppkommer då i det EU-land där deklarationen lämnas in, medan skattskyldighet för punktskatt uppkommer i Sverige. Bestämmelsen innebär att den som är skyldig att betala tullen i det andra EU-landet, eller skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit belagd med tull, även är skattskyldig för punktskatten för importen. Med uttrycket ”skulle ha varit skyldig att betala tullen” avses både situationer där varan är tullfri och situationer där varan importeras från ett territorium som ingår i EU:s tullområde men som inte ingår Europeiska unionens punktskatteområde (t.ex. Åland), och varan därför inte är belagd med tull (jfr prop. 2021/22:23 s. 70 jämförd med 71).

Vad är import?

Med import menas vid tillämpningen av LTS att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av ett sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i punktskattedirektivet. Med import menas även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (1 § fjärde stycket LTS). Det är alltså först när tobaken inte längre omfattas av tullförfarandet eller tullarrangemanget som den har importerats i den mening som avses i LTS.

En tullskuld kan uppkomma utan att tobaken har frisläppts från tullförfarandet eller tullarrangemanget. Så är fallet när man inte uppfyller vissa villkor eller förpliktelser, t.ex. när man inte har lämnat en avräkningsnota. Observera att omständigheten att en tullskuld har uppkommit inte i sig innebär att tobaken ska anses ha importerats i den mening som avses i LTS.

Vad är en tullskuld och en unionsvara?

Med tullskuld och unionsvara menas detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (37 § andra stycket LTS).

Tullverket beslutar om tobaksskatt

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket (40 § LTS).

Undantag från skattskyldighet vid import

Snus, tuggtobak och övrig tobak undantas från skattskyldighet vid import om de vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 ägs av en godkänd lagerhållare (37 § tredje stycket LTS). I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestäm­melser om skattskyldighet för lagerhållare (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Om någon hävdar att undantaget från skattskyldighet är tillämpligt vid import, så är det dennas ansvar att visa att så är fallet. Om Tullverket anser att det är tveksamt om kriterierna för undantag är uppfyllda kan de begära att den godkända lagerhållaren ska lämna in underlag som visar att denna är ägare till varorna (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1] [2]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1]
  • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]