OBS: Detta är utgåva 2022.3. Sidan är avslutad 2023.

Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildning kan undantas från skatteplikt.

Uppdaterat denna sida

Hur ska led i utbildning tolkas?

Nytt: 2022-03-23

Tjänster, som inte i sig utgör sådana utbildningstjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt, och varor som omsätts som ett led i utbildningen omfattas också av undantaget från skatteplikt. När det är fråga om en tjänst med nära anknytning till utbildning enligt mervärdesskattedirektivet så är tjänsten omsatt som ett led i utbildningen.

Tidigare:

Tjänster, som inte i sig utgör utbildningstjänster, och varor som omsätts som ett led i utbildningen omfattas också av undantaget från skatteplikt. När det är fråga om en tjänst med nära anknytning till utbildning enligt mervärdesskattedirektivet så är tjänsten omsatt som ett led i utbildningen.

Skatteverket anser att det är fråga om ett led i utbildning när följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Varorna eller tjänsterna ska tillhandahållas av en utbildningsanordnare som också tillhandahåller sådana utbildningstjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildning.
  • Varorna eller tjänsterna ska vara absolut nödvändiga för att de från skatteplikt undantagna utbildningstjänsterna ska kunna tillhandahållas.
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda anser Skatteverket att det är fråga om en leverans av en vara eller ett tillhandahållande av en tjänst som omsätts som ett led i utbildning och att omsättningen kan omfattas av undantaget från skatteplikt (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Säljaren ska visa att syftet inte är att vinna intäkter

Det är säljaren som ska visa att det tredje kriteriet är uppfyllt, d.v.s. att syftet med tillhandahållandet är något annat än att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Skatteverket anser att uthyrning av personal normalt görs i konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Endast i undantagsfall kan det finnas ett annat grundläggande syfte än att vinna ytterligare intäkter (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Exempel: restaurangtjänster till elever

Skollunch till eleverna i skolans matsal betraktas som ett led i utbildningen. Detsamma gäller dagliga måltider som tillhandahålls elever på en internatskola under förutsättning att tillhandahållaren är en utbildningsanordnare och köparna är elever.

Exempel: restaurangtjänster till allmänheten

En skola t.ex. en restaurangskola som har öppet för allmänheten under luncher tillhandahåller inte sådana restaurangtjänster som omsätts som ett led i utbildning eftersom sådana tjänster tillhandahålls i konkurrens med kommersiella företag.

Exempel: logi på elevhem

Tillhandahållande av logi på ett elevhem på en internatskola kan ses som ett tillhandahållande som görs som ett led i en utbildning när tillhandahållandet sker direkt till eleverna. Det är dock inte fråga om försäljning som omsätts som ett led i utbildning när logi tillhandahålls eleverna på annat sätt än på ett elevhem t.ex. på ett hotell.

Led i utbildning både till och från utbildaren

En vara eller en tjänst kan vara omsatt som ett led i utbildningen såväl vid tillhandahållande till som från den som ger utbildningen (utbildaren).

Rättsfall: tillhandahållande till utbildare

En utbildningsanordnares utlåning av lärare mot ersättning till ett utbildningsinstitut kan utgöra en verksamhet som är undantagen från skatteplikt i egenskap av en tjänst som är nära anknuten till utbildningen. För att omfattas ska tjänsten förutom att tillhandahållas av en erkänd utbildningsanordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren och den får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-434/05, Horizon College, punkt 46).

Rättsfall: tillhandahållande från utbildare

Ett colleges restaurang- och underhållningstjänster som tillhandahålls ett begränsat antal tredje män inom ramen för studenternas utbildning kan anses utgöra ett tillhandahållande som har nära anknytning till den huvudsakliga utbildningstjänsten. För att omfattas ska tjänsten förutom att tillhandahållas från en erkänd utbildningsanordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren och den får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-699/15, Brockenhurst College, punkt 43).

Läroböcker, skrivmaterial och kompendier

Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Om sådana varor eller tjänster tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas de däremot av skattefriheten (3 kap. 8 § andra stycket ML). Tillämpningen ska dock vara restriktiv. Skattefriheten ska inte ges en sådan omfattning att den blir en konkurrensfördel gentemot sådana subjekt som enbart bedriver skattepliktig verksamhet (prop. 1996/97:10 s. 58).

Kompendier, som framställts inom skolan eller institutionen, och säljs till elever vid den aktuella utbildningen kan däremot ses som ett led i utbildningen om de tre förutsättningarna som angetts ovan är uppfyllda (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-434/05 [1]
  • EU-dom C-699/15 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1] [2] [3]