OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 4 § FOM.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 4 § FOM anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd ska företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 ha minskat med mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande period 2019. Hur nettoomsättningen ska beräknas beskrivs på sidan Vad menas med nettoomsättning?

Detta innebär att ett nystartat företag som inte har haft någon omsättning under perioden mars till april 2019 inte kommer att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under mars och april (4 § första stycket 1 FOM). Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (8 § FOM).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för mars och april 2020 jämfört med samma period 2019 ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (4 § första stycket 2 FOM). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omsättningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

Om företaget kan visa att det har påverkats av myndighetsåtgärder för att begränsa smittspridningen, exempelvis förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLFFS 2020:12), är detta en omständighet som ska tillmätas särskild betydelse.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före mars 2020. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång i mars 2020 i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången i mars och april 2020 har andra orsaker (Fm 2020:8 s. 14).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har kalenderår som räkenskapsår ska nettoomsättningen i bokslutet den 31 december 2019 ha varit minst 250 000 k (4 § första stycket 3 FOM).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (4 § andra stycket FOM).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 9-15 §§ FOM (4 § första stycket 4 FOM). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

Under perioden mars 2020 till juni 2021 får inte företaget göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar, eller fatta sådana beslut. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först

För att ett företag ska kunna få omställningsstöd måste företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning men också annat statligt stöd för förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet kan beräknas på (4 § första stycket 6 FOM).

Bestämmelsen tydliggör att omställningsstödet är sekundärt i förhållande till annan motsvarande ersättning och att företaget måste försöka ta del av sådan ersättning innan de kan beviljas omställningsstöd (Fm 2020:8 s. 8).

Ansökan senast den 31 augusti 2020

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020 (4 § första stycket 7 FOM). Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]