OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Om uppgifter som lämnats i en ansökan visar sig vara felaktiga eller om det inträffar förändringar som kan påverka omställningsstödet, ska företaget omgående anmäla det till Skatteverket. Detsamma gäller för företag som redan fått omställningsstöd om det inträffar omständigheter som skulle ha påverkat omställningsstödet om de varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan.

Företag måste anmäla felaktigheter och ändrade förhållanden

Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska omgående anmäla till Skatteverket om de uppgifter som lämnats visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek (6 § första stycket LOM).

Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan (6 § andra stycket LOM).

Ändrade förhållanden

Rätten till omställningsstöd kan komma att ändras efter att ansökan är inlämnad eller efter att Skatteverket fattat beslut om detta, t.ex. om ett företag lämnar utdelning eller får försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning i efterhand som ska minska ett omställningsstöd. I vissa fall är rätten till exempelvis avdrag eller återbetalning för ingående mervärdesskatt inte beslutad vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan eller vid prövningen av ansökan om omställningsstöd. Det är inte meningen att bedömning om rätten till avdrag eller återbetalning av sådan skatt ska ske inom ramen för handläggningen av omställningsstöd. En omständighet som också kan påverka ett omställningsstöd är en länsstyrelses beslut om stöd till rabatt på hyran (prop. 2019/20:181 s. 43 och s. 113).

Ändringsanmälan ska göras omgående

Skyldigheten att lämna in en ändringsanmälan gäller omgående. Vad som menas med omgående kan variera beroende på vilken typ av uppgift det är fråga om. Tidpunkten för när anmälningsskyldighet inträder när en domstol har utdömt skadestånd till ett företag bör t.ex. vara när domen vunnit laga kraft. Om nedgången i nettoomsättning visar sig vara mindre än vad som uppgavs i ansökan bör tidpunkten i stället vara när företaget insett felaktigheten. Om företaget har fått statligt stöd bör anmälningsskyldigheten inträda när beslutet om stöd fattats. När tidpunkten för anmälningsskyldighet väl har inträtt ska företaget omgående anmäla de ändrade uppgifterna till Skatteverket (prop. 2019/20:181 s. 43 f. och s. 113).

Beslutet ska innehålla en upplysning om anmälningsskyldigheten

Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla upplysning om att företaget har en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden (6 § andra stycket LOM). Detta eftersom företaget blir återbetalningsskyldigt om det har tillgodoförts för mycket i omställningsstöd (16 § LOM) och kan få ett beslut om återkrav av Skatteverket (17 § LOM). Skatteverket har flera kontrollmöjligheter för att utreda företagets rätt till stöd (8–14 §§ LOM) och underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden kan också leda till ansvar för omställningsstödsbrott (35–38 §§ LOM).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4]