OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets verksamhet och dess ledning styrs genom bestämmelser i myndighetsförordningen och förordningen med instruktion för Skatteverket. Det finns också EU-förordningar som styr verksamheten.

I myndighetsförordningen (2007:515) finns regler som gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen reglerar Skatteverkets ledning och handläggningen av ärenden.

I förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket finns bestämmelser om hur Skatteverket ska vara organiserat och vilka uppgifter som myndigheten ansvarar för. Av förordningen framgår att Skatteverket leds av en styrelse som består av högst åtta ledamöter (16 och 17 §§).

Skatteverket har även en arbetsordning där det bl.a. framgår hur myndigheten är organiserad, arbetsfördelningen inom myndigheten, hur ärenden handläggs m.m.

En mer detaljerad beskrivning av myndighetens arbetsuppgifter och fördelning av handläggningsansvar och beslutsbefogenheter för olika tjänstemän framgår i handläggningsordningen. Varje avdelning inom Skatteverket har en egen handläggningsordning.

EU-förordningen (2018/1724) om inrättande och drift av gemensam digital ingång innebär att myndigheter ska ge både privatpersoner och företag rätt till

  • information om till exempel lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller för den som vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land
  • digitala tjänster för att utföra ett ärende, till exempel för den som vill börja arbeta eller starta företag i ett annat EU-land
  • hjälp och support vid problem i kontakter med olika myndigheter eller kommuner i ett annat EU-land.

Genomförandet sker i etapper med start december 2020 och ska vara infört under december 2023. Från december 2020 ska det finnas information om bl.a. vilka lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller om du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land. Det ska också finnas information och kontaktvägar för hjälp och support.

Från december 2023 ska digitala tjänster finnas tillgängliga för att utföra ärenden och fungera gränsöverskridande mellan EU:s medlemsstater.

I Sverige är det Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som är nationell samordnare för den gemensamma digitala ingången.

I EU-förordningen (910/2014) om elektronisk identifiering för fysiska och juridiska personer (eIDAS) finns regler som innebär att det är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att tillåta inloggning även med andra medlemsstaters e-legitimationer. Norge, Island och Liechtenstein ingår också i regelverket.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [1]
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket [1]
  • Myndighetsförordning (2007:515) [1]