OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska för varje beskattningsår informera den som är skattskyldig enligt SINK om den skattepliktiga inkomsten och den betalda SINK-skatten. Beskeden skickas ut första gången under 2022.

Varför skickar Skatteverket ut ett besked om särskild inkomstskatt?

Bestämmelsen om att ett besked om särskild inkomstskatt ska skickas ut infördes i samband med att nya regler om uthyrning av arbetskraft infördes i SINK. Införandet av uthyrningsregler innebär att antalet fysiska personer som kan beskattas i Sverige ökar.

Personer som arbetar tillfälligt i Sverige och beskattas här kan beskattas även i sitt hemland. De kan normalt ansöka om att dubbelbeskattning ska undanröjas i hemlandet och kan då behöva visa upp ett underlag som visar att inkomsten har beskattats i Sverige och att skatten är betald. Att personerna själva ska behöva kontakta Skatteverket för att få ett sådant intyg har inte ansetts lämpligt när antalet begränsat skattskyldiga fysiska personer som kan beskattas i Sverige ökar. Ett besked om särskild inkomstskatt kan också underlätta rutinen för undanröjande av dubbelbeskattning i hemlandet (prop. 2019/20:190 s. 67).

Vem får ett besked om särskild inkomstskatt?

Ett besked om särskild inkomstskatt ska skickas ut till den som är skattskyldig enligt SINK (54 kap. 5 § SFL). En fysisk person är skattskyldig enligt SINK om hen är begränsat skattskyldig och har en enligt SINK skattepliktig inkomst (3 § SINK). Läs mer om vilka inkomster som är skattepliktiga och undantagna från skatteplikt på sidorna Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning och Andra tjänsteinkomster.

Mot bakgrund av syftet med beskedet om särskild inkomstskatt, och att beskedet ska skickas till en person som är skattskyldig enligt SINK, ska ett besked inte skickas ut till en person som bara har inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6–6b § SINK. Detta innebär bl.a. att besked inte skickas ut till personer som bara har inkomster som är undantagna från skatteplikt här på grund av bestämmelser i ett skatteavtal.

Om det för personen fattas ett beslut om slutlig skatt ska även ett besked om slutlig skatt skickas ut.

Att både ett besked om slutlig skatt och ett besked om särskild inkomstskatt skickas ut kan bli aktuellt t.ex. när en person är obegränsat skattskyldig en del av året och begränsat skattskyldig en del av året. Det kan även bli aktuellt när utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt men personen ska beskattas enligt SINK.

Vilka uppgifter ska finnas i beskedet?

Beskedet ska innehålla följande uppgifter (13 kap. 1 a § SFF):

  1. Skattepliktig inkomst
  2. Betald särskild inkomstskatt

Vissa inkomster, t.ex. ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, är bara delvis skattepliktiga enligt SINK. Det är bara den skattepliktiga delen av sådana inkomster som ska ingå i den skattepliktiga inkomsten i beskedet.

I den betalda särskilda inkomstskatten kan det ingå både skatt som har betalats genom skatteavdrag och skatt som har betalats genom egna inbetalningar på skattekontot.

Uppgift om pensionsgrundande inkomst ingår inte i beskedet

Uppgift om pensionsgrundande inkomst är inte en sådan uppgift som ska finnas med i beskedet om särskild inkomstskatt.

När en inkomst som är skattepliktig enligt SINK är pensionsgrundande ska denna inkomst ingå i den pensionsgrundande inkomsten som anges i beskedet om slutlig skatt om ett sådant besked skickas ut. Om ett besked om slutlig skatt inte skickas ut ska den pensionsgrundande inkomsten meddelas i ett särskilt besked.

När skickar Skatteverket ut beskedet?

Skatteverket ska skicka ut beskedet om särskild inkomstskatt senast den 15 december efter beskattningsårets utgång (54 kap. 5 § SFL).

Bestämmelsen om besked om särskild inkomstskatt tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 (punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lag [2020:954] om ändring i skatteförfarandelagen [2011:1244]). Detta innebär att beskedet skickas ut första gången under 2022 och avser inkomster och betald skatt för beskattningsåret 2021. Besked för inkomster och betald skatt för beskattningsåret 2022 skickas ut under 2023.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]
  • Lag (2020:954) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige [1]