OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete om en enskilds personliga förhållande samt affärs- och driftsförhållanden omfattas som utgångspunkt av sekretess.

Uppdaterat denna sida

Nytt: 2022-05-30

Sidan har tillkommit med anledning av att Skatteverket tog över som handläggande myndighet för stöd vid korttidsarbete den 1 april 2022.

En egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten

Ärenden om korttidsarbete ingår i beskattningsverksamheten, men är en egen verksamhet inom verksamhetsgrenen. Verksamheten är inte en självständig verksamhetsgren inom Skatteverket enligt TF och OSL.

Vilken sekretessbestämmelse är tillämplig?

För att avgöra vilken sekretess som gäller för uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete får man se till vilken typ av verksamhet som uppgifterna ingår i. Att handlägga ett ärende om stöd vid korttidsarbete är att handlägga ett ärende rörande ekonomiskt stöd som betalas ut till arbetsgivare i samband med att arbetstagare går ned i arbetstid och lön. Det innebär att ärendehandläggningen avser s.k. anställningsfrämjande åtgärder och att sekretessen därmed regleras i 28 kap. 11–12 §§ OSL (prop. 2021/22:77 s. 22 f.).

Sekretessens föremål, räckvidd och styrka

Enligt 28 kap. 11 § 5 OSL gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda eller någon närstående till denne lider men under förutsättning att uppgiften förekommer i ett ärende om anställningsfrämjande åtgärder.

Enligt 28 kap. 12 § OSL gäller sekretess i ärende om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.

Dessa bestämmelser innebär att de uppgifter som hanteras inom stödet vid korttidsarbete omfattas av sekretess med ett omvänt skaderekvisit, och där utgångspunkten därför är att dessa omfattas av sekretess.

Beslut om stöd vid korttidsarbete är offentliga

Beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete är offentliga (28 kap. 12 § andra stycket OSL).

Beskattningssekretessen är inte tillämplig i ärenden om stöd vid korttidsarbete

När Skatteverket hanterar uppgifter och handlingar i ärenden om stöd vid korttidsarbete omfattas dessa inte av bestämmelsen om sekretess i 27 kap. 1 § första stycket OSL, trots att ärendena ingår i beskattningsverksamheten. Sekretess enligt denna bestämmelse gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt. När Skatteverket hanterar ett ärende om stöd vid korttidsarbete bestämmer Skatteverket inte skatt eller underlag för skatt. Beskattningssekretessen är därför inte tillämplig på korttidsstödsärendena.

Skatteverket får i kontrollsyfte kontrollera mot uppgifter i beskattningsdatabasen

Skatteverket behöver kontrollera att de uppgifter som har lämnats i ansökan om stöd vid korttidsarbete är korrekta. Många av de uppgifter som Skatteverket behöver för kontrollen finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet, t.ex. att den sökande är och har varit registrerad som arbetsgivare och individuppgifter om anställdas inkomster. Eftersom ärendena om stöd vid korttidsarbete tillhör beskattningsverksamheten så behövs det inte några sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning för att inom verksamhetsgrenen lämna uppgifter som behövs för kontroll av stöd vid korttidsarbete (prop. 2021/22:77 s. 21 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete [1] [2]