OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

Vid en begäran om omprövning får Skatteverket inte fatta ett beslut som är till nackdel för den som ärendet gäller om inte Skatteverket inleder ett omprövningsärende på eget initiativ.

Beslut i enlighet med yrkandena är inte beslut till nackdel

När någon begär omprövning ska Skatteverket inte bedöma om omprövningsbeslutet är till för- eller nackdel för personen eller om personens yrkanden kan innebära att hen påförs en högre skatt (prop. 1989/90:74 s. 309 och s. 403). Genom dessa förarbetsuttalanden klargörs endast att Skatteverket kan bifalla den enskildas yrkande även om hen därigenom påförs en högre skatt. Uttalandena kan däremot inte tolkas på så sätt att Skatteverket vid en omprövning som görs på den enskildas begäran kan avvika från yrkandena på ett sätt som leder till att hen påförs en högre skatt än det tidigare beskattningsbeslutet (HFD 2016 ref.73). Om ett sådant beslut ska fattas måste det ske i ett nytt omprövningsärende på Skatteverkets eget initiativ (jfr RÅ 2008 ref. 37).

När Skatteverket vill höja skatten

Om Skatteverket vid den enskildas begäran om omprövning vill avvika från dennas yrkanden och fatta ett beslut som innebär högre skatt än det tidigare beskattningsbeslutet måste Skatteverket alltså inleda ett omprövningsärende på eget initiativ (HFD 2016 ref.73). Ett beslut om att ta ut skattetillägg måste alltid fattas på Skatteverkets initiativ. Om Skatteverket dessutom fattar omprövningsbeslutet efter den tidsfrist för omprövning till den enskildas nackdel som gäller enligt 66 kap. 21 § SFL krävs att förutsättningarna för efterbeskattning i 66 kap. 27–34 §§ SFL är uppfyllda.

Exempel 1: Omprövningstiden till nackdel har gått ut

I december 2021 lämnar Anton in en begäran om omprövning avseende sin inkomstbeskattning för beskattningsåret 2015. I hans begäran redovisar han två aktieförsäljningar som han inte har redovisat förut. Han gör det frivilligt och på eget initiativ.

En av försäljningarna redovisas som en stor förlust. Skatteverket ifrågasätter hans omkostnadsbelopp och Anton kan inte styrka sin anskaffningsutgift för aktierna. Omprövningstiden för att Skatteverket ska kunna besluta till nackdel har gått ut när Skatteverket är färdig med utredningen och ska besluta i början på 2022.

Den andra aktieförsäljningen har Anton redovisat med en liten vinst som Skatteverket inte ifrågasätter.

Varje värdepappersförsäljning är normalt en egen sak. I omprövningsbeslutet beslutar Skatteverket därför att inte ge Anton avdrag för den begärda förlusten och beskattar honom för den kapitalvinst som han har redovisat.

Exempel 2: Tiden för ordinarie omprövning har gått ut, men inte tiden för efterbeskattning

Samma förutsättningar som i exempel 1, men försäljningarna har skett under beskattningsår 2018. Skatteverket utreder den påstådda förlustförsäljningen och kan konstatera att Anton har lämnat en oriktig uppgift i sin inkomstdeklaration. I stället för en förlust har han gjort en inte obetydlig vinst.

Skatteverket inleder ett omprövningsärende på eget initiativ och skickar ett förslag till beslut till Anton där verket överväger att efterbeskatta honom. Skatteverket beslutar därefter att inte ge honom avdrag för den förlust som han har begärt utan beskattar honom på verkets eget initiativ för en kapitalvinst samt för den kapitalvinst som han redovisat i sin begäran om omprövning.

Exempel 3: Tiden för efterbeskattning har inte gått ut, men tillräcklig bevisning saknas

Samma förutsättningar som i exempel 2, men trots en längre utredning är det oklart om det är en vinst eller en förlust som Anton har gjort. Anton kan inte styrka sin anskaffningsutgift och Skatteverket har inte fått tillgång till några uppgifter om försäljningen som visar omkostnadsbeloppet för aktierna eller ersättningen vid försäljningen. Skatteverket kan därför inte styrka att Anton har gjort en försäljning som resulterat i en kapitalvinst. Omprövningsbeslutet blir detsamma som i exempel 1.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1] [2]