OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska innan varorna flyttas från det andra EU-landet anmäla varorna och ställa säkerhet för skatten.

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varorna ska ställa säkerhet

Den som inte är godkänd lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna (38 e § LTS). Säkerheten ska motsvara den skatt som ska betalas på de varor som ska flyttas.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

När får säkerheten tas i anspråk?

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid (38 e § LTS). Den skattskyldiga ska först ges tillfälle att betala den skatt som hen blivit påförd innan säkerheten får tas i anspråk. Säkerheten får alltså tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (jfr prop. 2020/21:112 s. 79 och prop. 2001/02:127 s. 201).

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1]