OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket utfärdar intyg om att stoft efter en avliden person får gravsättas eller kremeras. Skatteverket bevakar även att stoftet efter en avliden person har gravsatts eller kremerats senast en månad efter dödsfallet. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med gravsättning eller kremering.

Vad innebär gravsättning och kremering?

Gravsättning betyder att

 • stoftet eller askan efter en avliden person placeras inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser, eller
 • askan efter en avliden person strös ut i en minneslund eller på någon annan plats än en begravningsplats (1 kap 1 § BegrL).

Kremering betyder att stoftet efter en avliden person förbränns (1 kap. 1 § BegrL).

Skatteverket utfärdar intyg för gravsättning eller kremering

Skatteverket utfärdar intyg om att stoft efter en avliden person får gravsättas eller kremeras. Intyget utfärdas först när dödbeviset har kommit in till Skatteverket och dödsfallet har registrerats i folkbokföringen (4 kap. 7 § första stycket BegrL). Intyg för gravsättning eller kremering utfärdas på en särskild blankett som har fastställts av Skatteverket (22 § BegrF).

Skatteverkets beslut om intyg för gravsättning eller kremering enligt 4 kap. 7 § BegrL får överklagas hos länsstyrelsen (11 kap. 6 § BegrL).

Förutsättningar för att utfärda intyg för gravsättning eller kremering

Skatteverket får enligt 4 kap 7 § BegrL bara utfärda intyg för gravsättning eller kremering om:

 • det är inte känt att medling pågår eller har pågått mellan de efterlevande om gravsättning eller kremering enligt 5 kap 3 § BegrL och

 • Polismyndigheten har meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering i fall som avses i 4 kap. 4 och 6 §§ BegrL.

Tvist om gravsättning eller kremering

Om de efterlevande inte kan enas om gravsättning eller kremering av den avlidne ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna (5 kap. 3 § första stycket BegrL). Huvudmannen ska genast meddela Skatteverket när medling har begärts (24 § första stycket BegrF).

Skatteverket får inte utfärda intyg om gravsättning eller kremering om det är känt att medling pågår eller har pågått. I dessa fall kan Skatteverket medge anstånd med gravsättning eller kremering. Först när tvisten är slutligt löst får Skatteverket utfärda intyg (4 kap. 7 § tredje stycket BegrL). Huvudmannen för begravningsverksamheten ska meddela Skatteverket när enighet har nåtts mellan parterna eller när ett lagakraftvunnet beslut i frågan har meddelats av länsstyrelsen eller av allmän förvaltningsdomstol (25-26 §§ BegrF, 5 kap 3 och 4 §§ samt 11 kap. 7 § BegrL).

Polismyndighetens måste meddela tillstånd till gravsättning eller kremering

Innan Skatteverket får utfärda intyg om gravsättning eller kremering ska Polismyndigheten meddela tillstånd till utfärdandet i följande fall:

 • när det funnits skäl för rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. och utredningen är klar (4 kap. 4 § BegrL), och
 • när stoftet efter en person som avlidit utomlands har förts in till Sverige för gravsättning eller kremering, ska den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd (4 kap. 6 § BegrL). Skatteverket kan i så fall medge anstånd med gravsättning eller kremering.

Skatteverket ska underrättas om gravsättning och kremering

När stoftet efter en avliden person har gravsatts på en begravningsplats i Sverige ska den som förvaltar begravningsplatsen genast meddela Skatteverket (27 § första stycket BegrF).

När stoftet efter en avliden person har kremerats ska innehavaren av krematoriet genast meddela Skatteverket. Ett utdrag ur kremationsjournalen ska bifogas meddelandet (27 § första och andra stycket BegrF).

Bevakning av gravsättning eller kremering av stoft

Gravsättning eller kremering av stoftet efter en avliden person eller ett dödfött barn ska ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet (5 kap. 10 § första stycket BegrL).

Om stoftet inte har gravsatts eller kremerats inom en månad från dödsfallet ska Skatteverket undersöka varför det inte har skett. Vid behov ska Skatteverket underrätta den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige ska Skatteverket skicka en underrättelse till den kommun där dödsfallet inträffade. Det är sedan kommunen som får ansvaret för att ordna med gravsättning eller kremering av stoftet (5 kap. 2 § första stycket och 10 § tredje stycket BegrL).

Anstånd med gravsättning eller kremering av stoft

Huvudregeln är att en gravsättning eller kremering av stoft ska ske så snart som möjligt och senast en månad efter dödsfallet (5 kap. 10 § första stycket BegrL). I undantagsfall får Skatteverket medge anstånd med gravsättningen eller kremeringen av stoftet. Anstånd får bara medges om det finns särskilda skäl (5 kap. 10 § andra stycket BegrL).

Exempel på situationer när Skatteverket kan medge anstånd:

 • om medling pågår eller kommer att inledas på grund av att de efterlevande är oense om gravsättningen eller kremering ska ske,
 • tvist prövas av länsstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol,
 • frågan om gravsättning eller kremering lämnats över till kommunen,
 • om en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättningen i tid,
 • om samtidigt avlidna familjemedlemmar ska gravsättas vid gemensam förrättning,
 • en polisundersökning har inletts beträffande den avlidna,
 • den avlidna har donerat sin kropp för forskningsändamål, eller
 • stoftet efter en folkbokförd person som avlidit utomlands har förts in i Sverige.

Skatteverket medger inte anstånd med gravsättning eller kremering på grund av särskilda önskemål om präst, lokal för begravningsceremonin eller att någon anhörig eller närstående är förhindrad att delta på begravningen.

Det är Skatteverket som prövar en ansökan om anstånd med gravsättning eller kremering. En ansökan om anstånd kan göras skriftligen eller muntligen av den avlidna personens anhöriga eller av någon annan som ordnar med begravningen. Skatteverket kan också på eget initiativ ta upp frågan om anstånd om det finns skäl för det.

Skatteverkets beslut om att medge eller avslå en ansökan om anstånd med gravsättning eller kremering skickas till den som har ansökt. Ett anstånd kan förlängas efter en ansökan eller om det annars finns skäl för det.

Ett beslut om att avslå en ansökan om anstånd med gravsättning eller kremering enligt 5 kap 10 § andra stycket BegrL får överklagas till länsstyrelsen (11 kap. 6 § BegrL).

Gravsättning av aska

Askan efter en avliden person som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen (5 kap. 11 § första stycket BegrL).

När askan efter en avliden person har gravsatts på en begravningsplats i Sverige ska den som förvaltar begravningsplatsen genast meddela det till Skatteverket (27 § första stycket BegrF).

Skatteverket har inte någon skyldighet att bevaka att askan blir gravsatt inom ett år från kremeringen. Innehavaren av krematoriet eller huvudmannen för begravningsverksamheten som förvarar askan får låta gravsätta den om tidsfristen har gått ut. (5 kap. 12 § BegrL).

Tillstånd att gravsätta aska på annan plats

Askan efter en avliden person får strös ut på någon annan plats än en begravningsplats, om länsstyrelsen ger tillstånd till det (30 § BegrF).

Den person som har fått tillstånd av länsstyrelsen att gravsätta aska på någon annan plats än en begravningsplats ska, efter gravsättningen, lämna ett intyg om att detta har skett till länsstyrelsen (34 § BegrF). Länsstyrelsen ska sedan genast meddela Skatteverket att gravsättningen har skett (35 § BegrF).

Anstånd med gravsättning av aska

Huvudregeln är att askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Den som förvarar askan får dock medge anstånd med gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det (5 kap. 11 § BegrL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar