OBS: Detta är utgåva 2023.12. Visa senaste utgåvan.

ABER

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

ABL

Aktiebolagslag (2005:551)

AFL

Lag (1962:381) om allmän försäkring

AGL

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

AL

Alkohollag (2010:1622)

Alkoholskattedirektivet

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

AML

Arbetsmiljölag (1977:1160)

A-SINK

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

ATAD

Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (Anti Tax Avoidance Directive)

AvgF

Avgiftsförordning (1992:191)

AvPL

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

AvrL

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

AvrL

Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Avrundningslagen

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Avräkningslagen

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Avräkningslagen

Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Avtalslagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Avvecklingslagen

Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss

BDL

Brottsdatalag (2018:1177)

BDF

Brottsdataförordning (2018:1202)

BegrF

Begravningsförordning (1990:1147)

BegrL

Begravningslag (1990:1144)

BEPS

Skattebaserodering och vinstförflyttning

Bet.

Betänkande

BFL

Bokföringslag (1999:1078)

BFN R x

Bokföringsnämndens rekommendation

BFN U x

Bokföringsnämndens uttalande

BFNAR

Bokföringsnämndens allmänna råd

Biståndsförordningen

Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Biståndslagen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

BorgF

Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

BorgL

Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

BrB

Brottsbalk (1962:700)

BrL

Bostadsrättslag (1991:614)

BtsF

Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter tullar och avgifter

BtsL

Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter tullar och avgifter

CFC

Controlled Foreign Company/Corporation

DAC

Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG

DAC 2

Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

DAC 3

Rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

DAC 4

Rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

DAC 6

Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DelgF

Delgivningsförordning (2011:154)

DelgL

Delgivningslag (2010:1932)

Ds.

Departementsserien

DFL

Lag (2005:130) om dödförklaring

EBITDA

Resultatmåttet Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization

EFL

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL har tidigare använts för lag [1987:667] om ekonomiska föreningar)

EFTA

Europeiska frihandelssammanslutningen

EL

Lag (1957:262) om allmän energiskatt

EMCS

Excise Movement and Control System

Energiskattedirektivet

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

ErsL

Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

EUF-fördraget

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

EU-fördraget

Fördraget om Europeiska unionen

Europakonventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EU:s dataskyddsförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Se även kompletterande dataskyddslag och kompletterande dataskyddsförordning

EU:s rättighetsstadga

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

EUT

Europeiska unionens officiella tidning

EUTPD

European Union Transfer Pricing Documentation

FAIS

Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer

FAL

Försäkringsavtalslag (2005:104)

FAS

Förordningen (2022:183) om alkoholskatt (FAS har tidigare använts för förordning (2010:173) om alkoholskatt)

FAvL

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FBL

Fastighetsbildningslag (1970:988)

FdbF

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

FdbL

Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

FEUF

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

FFFS

Finansinspektionens författningssamling

FFT

Förenklad fastighetstaxering

FFRA

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

FHBL

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

FHL

Lag (2008:990) om företagshypotek

FIBER

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Filiallagen

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

FIOSP

Förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker

FKFS

Försäkringskassans författningssamling

FKP

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

FL

Förvaltningslag (2017:900) (FL har tidigare använts för förvaltningslag [1986:223])

FOF

Folkbokföringsförordning (1991:749)

FOL

Folkbokföringslag (1991:481)

FOM

Förordning (SFS 2020:552) om omställningsstöd för mars–april 2020

FOM2

Förordning (SFS 2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

FOM3

Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd (förordningen har ny rubrik från och med 7 februari 2022)

FOM-S

Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Fordringsförordningen

Förordning om hantering av statliga fordringar (1993:1138)

FPB

Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

FPL

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

FR

Förvaltningsrätten

FrekF

Förordning (2022:1328) om företagsrekonstruktion (FrekF har t.o.m. 31 juli 2022 använts för förordning [1996:783] om företagsrekonstruktion)

FrekL

Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion (FrekL har t.o.m 31 juli 2022 använts för lag [1996:764] om företagsrekonstruktion)

FRL

Förmånsrättslag (1970:979)

FRL

Försäkringsrörelselag (2010:2043)

FSE

Förordningen (2022:181) om skatt på energi (FSE har tidigare använts för förordning (2010:178) om skatt på energi)

FSK

Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

FSKE

Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

FSksanL

Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

FSL

Fordonsskattelag (1988:327)

FSNP

Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

FSL

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

FSP

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

FSPE

Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

FTF

Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)

FTL

Fastighetstaxeringslag (1979:1152)

FTS

Förordning (2004:987) om trängselskatt

FTS

Förordningen (2022:182) om tobaksskatt (FTS har tidigare använts för förordning (2010:177) om tobaksskatt)

FUL

Lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser

Fusionslagen

Lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser

FVA

Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

FVTR

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

FÖHS

Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

GBER

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget GBER

GMF

Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2011:1295)

GML

Lag (1968:430) om mervärdeskatt, i dess lydelse per den 30 juni 1994

GML

Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2019:453) (GML har tidigare använts för lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [2011:1269])

GRÖNFL

Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

GTL

Taxeringslag (1956:623)

Gåvomottagarlagen

Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2019:453)

Göta HovR

Göta hovrätt

Handelsdirektivet

EU:s direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/1/EG

HBL

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

HBL

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

HD

Högsta domstolen

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (t.o.m. 2010 Regeringsrätten)

HovR

Hovrätt

HovR NN

Hovrätten för Nedre Norrland

HovR SoB

Hovrätten över Skåne och Blekinge

HovR VS

Hovrätten för Västra Sverige

HovR ÖN

Hovrätten för Övre Norrland

HRL

Handelsregisterlag (1974:157)

HUSFL

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

IAS

International Accounting Standards

IAS-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 1606/2202, om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

IdF

Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

IDKAL

Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

IDKL

Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

IdL

Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

IFL

Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

IFL

Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

IGOL

Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG

IL

Inkomstskattelag (1999:1229)

ILP

Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)

IndrF

Indrivningsförordning (1993:1229)

Indrivningsdirektivet

Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Indrivningslagen

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

IndrL

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Insolvensdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och omåtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132

Insolvensförordningen

Rådets förordning (EG) 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden

IPL

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

ISKL

Lag (2011:1268) om investeringssparkonto

IÄL

Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

JB

Jordabalk (1970:994)

KapUL

Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vidbeskattning av ägare i fåmansföretag

KL

Kommunalskattelag (1928:370) (har upphört att gälla)

KN

Kombinerade nomenklaturen (tulltaxan) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87

KN-nr

Fyrställig tulltaxe- och därtill hörande undernummer enligt KN

Kompletterande dataskyddsförordning

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Kompletterande dataskyddslag

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

KonkF

Konkursförordning (1987:916)

KonkL

Konkurslag (1987:672)

KR

Kammarrätt

KRNG

Kammarrätten i Göteborg

KRNJ

Kammarrätten i Jönköping

KRNS

Kammarrätten i Stockholm

KRSU

Kammarrätten i Sundsvall

KrU

Kulturutskottet

KU

Konstitutionsutskottet

KU

Kontrolluppgift

KupF

Kupongskatteförordning (1971:49)

KupL

Kupongskattelag (1970:624)

LAIF

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

LAIS

Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer

LAFD

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag om särskilda ordningar

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

LAL

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

LAS

Lagen (2022:156) om alkoholskatt (LAS har tidigare använts för lag (1994:1564) om alkoholskatt)

LAU

Lag (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet

LBF

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

LDEF

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

LEMK

Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

LFRA

Lag [2019:370] om fordons registrering och användning

LFS

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

LGA

Lag (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar

LGF

Lönegarantiförordning (1992:501)

LGL

Lönegarantilag (1992:501)

LIA

Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

LIF

Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

LIF

Lag (2004:46) om investeringsfonder

LIP

Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

LIPS

Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande

LL

Lotterilag (1994:1000)

LOM

Lag (2020:548) om omställningsstöd

LPB

Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

LPG

Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring

LPK

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

LPP

Lag (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

LR

Länsrätt

LSA

Lag (1999:673) om skatt på avfall

LSAF

Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

LSB

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

LSBF

Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

LSE

Lag (1994:1776) om skatt på energi

LSF

Lag (2017:1200) om skatt på flygresor

LSK

Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

LSKE

Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

LSL

Lag (1991:1482) om lotteriskatt

LSN

Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus

LSNP

Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

LSP

Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar

LSP

Lag (1972:820) om skatt på spel

LSS

Lag (2018:1139) om skatt på spel

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSTF

Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

LSTK

Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

LSV

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

LSÖE

Lag (2023:75) om skatt på överintäkter från el

LTF

Lag (1998:1593) om trossamfund

LTPF

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

LTS

Lagen (2022:155) om tobaksskatt (LTS har tidigare använts för lag (1994:1563) om tobaksskatt)

LTS

Lag (2004:629) om trängselskatt

LUFV

Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

LUV

Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

LUVS

Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

LVA

Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

LVF

Lag (2004:46) om värdepappersfonder

LVTR

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

LÖHS

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

MAR

EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU)

MBL

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MedbF

Medborgarskapsförordning (2001:218)

MedbL

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

Mervärdesskattedirektivet

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

MF

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

ML

Mervärdesskattelag (1994:200)

NFL

Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

NJA

Nytt juridiskt arkiv

NL

Namnlag (1982:670)

Nordiska verkställighetslagen

Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

not.

Notismål nr. i Högsta förvaltningsdomstolen

NSksanL

Skuldsaneringslag (2016:675)

NVL

Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

NÄF

Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

OSF

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

Pepp-lagen

Lag (2022:1746) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Pepp-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

PFE

Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering

PNF

Förordning (2017:120) om personnamn

PNL

Lag (2016:1013) om personnamn

PGI

Pensionsgrundande inkomst

PL

Patentlag (1967:837)

PreskL

Preskriptionslag (1981:130)

Prop.

Proposition

PskL

Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap (upphävd)

PuF

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

PuL

Personuppgiftslag (1998:204)

Punktskattedirektivet

Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (punktskattedirektivet har tidigare använts för Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG)

RAL

Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

ref.

Referatmål i Högsta förvaltningsdomstolen

RF

Regeringsformen

RFR

Rekommendation från Rådet för finansiell rapportering

RH

Rättsfall från hovrätterna

RK

Rättsfallsreferat från kammarrätterna

RN

Riksskattenämnden

RomF

Romfördraget

RR

Regeringsrätten (fr.o.m. 2011 Högsta förvaltningsdomstolen)

RR x

Redovisningsrådets rekommendation

RSFS

Riksskatteverkets författningssamling

rskr.

Riksdagsskrivelse

RSL

Lag (1972:266)om skatt på annonser och reklam

RSV

Riksskatteverket

RSV Dt

Riksskatteverkets föreskrifter, anvisningar, rekommendationer m.m. för taxering

RSV Im

Riksskatteverkets föreskrifter, anvisningar, rekommendationer m.m. för mervärdesskatt

RSV S

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om taxering, uppbörd och mervärdesskatt

Regeringsrättens årsbok

Rättsnämnden

Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden

SAF

Socialavgiftsförordningen (2011:1263)

SAIL

Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst

SAL

Socialavgiftslag (2000:980)

SBDF

Förordning (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SBDL

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SBF

Skattebetalningsförordning (1997:750)

SBL

Skattebetalningslag (1997:483)

SdbF

Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SdbL

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SekrF

Sekretessförordning (1980:657)

SekrL

Sekretesslag (1980:100)

SEVL

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SFBP

Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

SFF

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

SFL

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

SFL

Skatteförfarandelag (2011:1244)

SFS

Svensk författningssamling

SHBL

Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

SIL

Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt

SINK

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Skadeståndslagen

Skadeståndslag (1972:207)

Skatteackordslagen

Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Skatteflyktslagen

Lag (1995:575) mot skatteflykt

Skatteverkets brottsdatalag

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SkBrL

Skattebrottslag (1971:69)

SksanL

Skuldsaneringslag ( 2006:548)

SKV A

Skatteverkets allmänna råd

SKV M

Skatteverkets meddelanden

SKVFS

Skatteverkets författningssamling

SL

Stiftelselag (1994:1220)

SLF

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SLFL

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SLP

Särskild löneskatt på pensionskostnader

SLPL

Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

SNI

Standard för svensk näringsgrensindelning

SNF

Förordning (2023:363) om samordningsnummer

SNL

Lag (2022:1697) om samordningsnummer

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SofL

Socialförsäkringslag (1999:799)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOU

Statens offentliga utredningar

SparF

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

SparL

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret

SPL

Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar

SPV

Statens pensionsverk

SRN

Skatterättsnämnden

SRS

Sveriges revisorers samfund

SRU

Standardiserade räkenskapsutdrag

Statsstödslagen

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Lag om regionalt stöd

Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Stödområdeslagen

Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),

Svea hovR

Svea Hovrätt

Sveriges internationella överenskommelser

TF

Taxeringsförordning (1990:1236)

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

TFÖRO

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Tilldelningslagen

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer

TL

Taxeringslag (1990:324)

Tobaksskattedirektivet

Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturerna och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror

TR

Tingsrätt

TrL

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Tryggandelagen

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

TSL

Trafikskadelag (1975:1410)

TSM

Tillsynsmyndigheten i konkurser

TVL

Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

UB

Utsökningsbalk (1981:774)

UBL

Uppbördslag (1953:272)

UF

Utsökningsförordning (1981:981)

UFR

Uttalande från Rådet för finansiell rapportering

UL

Utsökningslag (1887:31)

Underprislagen

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

Unionstullkodexen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339

UPL

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

URL

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

UtlL

Utlänningslag (2005:716)

VAT

Value Added Tax

VIES

VAT Information Exchange System

Viteslagen

Lag (1985:206) om viten

VMB

Vinstmarginalbeskattning

VML

Varumärkeslag (2010:1877)

VSF

Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

VSL

Vägtrafikskattelag (2006:227)

ÅRFL

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

ÅRKL

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

ÅRL

Årsredovisningslag (1995:1554)

ÄB

Ärvdabalk (1958:637)

ÄktB

Äktenskapsbalk (1987:230)

ÄrendeL

Lag (1996:242) om domstolsärenden

Överföringslagen

Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna