OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifterna är i de flesta fall 31,42 procent av ersättning för arbete. Beroende på betalningsmottagarens ålder och tillämpliga nedsättningsregler kan lägre procentsatser gälla.

Vilka avgifter ingår i arbetsgivaravgifterna?

Det man i dagligt tal brukar kalla arbetsgivaravgifter består både av ett antal egentliga arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (SAL) och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. De egentliga arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringen medan den allmänna löneavgiften är en skatt.

För de flesta avgiftsskyldiga är summan av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften 31,42 procent av avgiftsunderlaget för år 2023.

Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och innehåller följande delar (2 kap. 26 § SAL):

 • sjukförsäkringsavgift 3,55 procent
 • föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent
 • ålderspensionsavgift 10,21 procent
 • efterlevandepensionsavgift 0,60 procent
 • arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
 • arbetsskadeavgift 0,20 procent.

Den allmänna löneavgiften är 11,62 procent av underlaget (3 § lagen [1994:1920] om allmän löneavgift).

Detaljerade regler om hur de egentliga arbetsgivaravgifterna ska användas för att finansiera olika delar av systemen för social trygghet finns i lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Arbetsgivaravgifter i internationella sammanhang

Andra procentsatser gäller ofta för avgifter i internationella sammanhang. Enligt vissa avtal och konventioner om social trygghet kan det bli aktuellt att bara betala vissa delar av de totala arbetsgivaravgifterna.

På skatteverket.se finns en tabell över avgiftsprocentsatserna vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med (se sidan om att beräkna arbetsgivaravgifter).

En utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige ska inte betala den allmänna löneavgiften, eftersom den både i rättslig och i ekonomisk mening är en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18).

Ersättningar till barn

Det finns inte någon nedre åldersgräns på mottagaren av ersättning för att utgivaren ska bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Om ett barn får betalt för sin medverkan i exempelvis reklamsammanhang eller vid en filminspelning ska utgivaren betala arbetsgivaravgifter så snart ersättningen uppgår till minst 1 000 kr under året.

På ersättning från en enskild näringsidkare till egna barn under 16 år ska inga avgifter betalas. Särskilda regler gäller för utbetalarens egna barn över 16 år. Samma regler gäller ersättning till företagsledares egna barn eller makans barn från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Lägre arbetsgivaravgifter på grund av betalningsmottagarens ålder

De flesta betalar fulla arbetsgivaravgifter med 31,42 procent av underlaget. Men beroende på betalningsmottagarens ålder är avgifterna i vissa fall lägre.

Född 1937 eller tidigare

På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska arbetsgivaravgifter inte alls betalas (punkt 5 av övergångsbestämmelserna till SAL).

Orsaken är att det reformerade pensionssystemet bara omfattar personer födda 1938 eller senare. För den som är född 1937 eller tidigare gäller i stället det tidigare ATP-systemet, och enligt de bestämmelserna kunde man inte tjäna in pensionsrätt efter fyllda 65 år. Därför ska inte heller någon pensionsavgift betalas på ersättningar till personer som inte omfattas av den inkomstgrundade ålderspensionen.

Född 1938–1956

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent (2 kap. 27 § SAL). Det betyder att en arbetsgivare som har en anställd som fyller 66 år den 1 januari ska betala fulla avgifter hela det året. Den 1 januari 2023 ändrades åldersgränsen från 65 till 66 år för att motsvara de höjda pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem (prop. 2021/22:181). Från och med den 1 januari 2026 höjs åldersgränsen ytterligare till 67 år.

Bakgrunden till att ålderspensionsavgift ska betalas utan åldersgräns är att arbetsinkomster ger pensionsrätt till den inkomstgrundade ålderspensionen för den som är född 1938–1956.

Skälet till att övriga delavgifter inte ska betalas är att vissa delar av de sociala trygghetssystemen upphör vid fyllda 66.

Observera att även om en anställd har tagit ut full ålderspension men sedan arbetar vidare, ska den som ger ut ersättning för arbete ändå betala fulla arbetsgivaravgifter fram till det år mottagaren fyller 66 år. Här finns en viktig skillnad mot reglerna för egenavgifter. Enligt dessa ska den som hela året haft hel ålderspension bara betala ålderspensionsavgiften.

Född 2000–2004 – reglerna gäller till och med den 31 mars 2023

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år ska bara ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas. Det innebär att de totala arbetsgivaravgifterna blir 19,73 procent. Lagen är tillfällig och tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2023. Regeln gäller bara för ersättningar upp till 25 000 kr per månad (1 och 2 §§ lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år och prop. 2020/21:83 s. 64).

Om ersättningen från en och samma arbetsgivare per kalendermånad och person överstiger 25 000 kronor ska fulla arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift betalas på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr.

De tillfälliga reglerna infördes för att de bedömdes kunna motverka de negativa effekterna för unga på arbetsmarknaden som uppkommit på grund av covid-19, och samtidigt förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal.

Född 2005–2007

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för ersättningar upp till och med 25 000 kr per månad (2 kap. 28 § SAL, prop. 2018/19:99 s. 59).

Om ersättningen från en och samma arbetsgivare per kalendermånad och person överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift betalas på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr.

Regeln infördes för att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa ungdomar för t.ex. sommarjobb och helgjobb. Den huvudsakliga målgruppen är gymnasieelever som genom sådana jobb kan få arbetslivserfarenhet och därmed öka sina möjligheter till anställning efter utbildningen.

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna

Förutom lägre arbetsgivaravgifter på grund av ålder finns vissa nedsättningar av arbetsgivaravgifterna som har beslutats av arbetsmarknadspolitiska skäl (regionalt stöd och växa-stöd) samt för att stimulera vissa områden (forskning och utveckling).

Permanent växa-stöd och tillfälligt utvidgat växa-stöd

På ersättning för arbete till den först anställda i ett enmansföretag (s.k. växa-stöd) betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningar upp till 25 000 kr i högst 24 månader. På ersättningar som överstiger 25 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgades tillfälligt, så att två anställda kan omfattas av nedsättningen. Nedsättningen gäller för anställningar som påbörjades under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022 (prop. 2020/21:118). Nedsättningen gäller företag som inte haft någon anställd och som anställt en eller två personer samt företag med en anställd och som anställt ytterligare en person.

Regionalt stöd

Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde kan under vissa förutsättningar få göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska från summan av avgifterna avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdrag dock göras med högst 7 100 kr per månad vilket motsvarar högst 85 200 kr per år. Avdraget beräknas för varje månad. Om arbetsgivaren inte kunnat göra fullt avdrag en viss månad kan företaget inte utnyttja detta följande månader.

Det regionala stödet får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Forskningsavdrag

Arbetsgivare får under vissa förutsättningar göra avdrag från arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling, s.k. forskningsavdrag. Reglerna innebär att arbetsgivaren får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent (2 kap. 31 § SAL), vilket i praktiken innebär att avdraget för år 2023 blir 9,59 procent. Dessutom får avdrag från den allmänna löneavgiften göras med 10 procentenheter. Det totala forskningsavdraget blir därför i de flesta fall 19,59 procent (9,59 + 10,00). Avdraget får inte överstiga vissa takbelopp, läs mer här om hur avdraget beräknas.

Kombination av olika regler

Det kan förekomma att en arbetsgivare har rätt att tillämpa flera av reglerna ovan samtidigt. Det är upp till arbetsgivaren vilken möjlighet till nedsättning denne väljer att använda för en anställd. Det finns ingen turordning för nedsättningarna, om detta inte uttryckligen framgår av lagstiftningen. Nedan anges vilka av reglerna som går att kombinera med varandra.

För att kunna få nedsättning av arbetsgivaravgifterna måste samtliga kriterier för de nedsättningar man kan ha rätt till vara uppfyllda. Dessutom ska ålderspensionsavgiften alltid betalas. Det innebär att den totala arbetsgivaravgiften att betala aldrig kan understiga ålderspensionsavgiften (10,21 procent).

Det finns även en övre gräns för hur mycket som är möjligt att få i statligt stöd enligt EU:s regler för s.k. de minimis-stöd.

Forskningsavdrag och växa-stöd respektive tillfälligt utvidgat växa-stöd

Växa-stödet och det tillfälligt utvidgade växa-stödet gäller på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan arbetsgivaren få forskningsavdrag i de fall övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

Forskningsavdrag och regionalt stöd

Eftersom reglerna om forskningsavdrag och regionalt stöd kan tillämpas samtidigt har det införts en begränsningsregel för att förhindra att avdraget för personer som arbetar med forskning och utveckling medför att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Om en arbetsgivare både gör forskningsavdrag och avdrag för regionalt stöd ska avdraget i första hand göras enligt reglerna för forskningsavdrag (7 § lag om regionalt stöd).

Forskningsavdrag och personer födda 2000–2004

Reglerna om forskningsavdrag kan tillämpas på ersättningar till personer som är födda 2000–2004. Forskningsavdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Reglerna om nedsatta arbetsgivaravgifter för den som är född 2000–2004 gäller för ersättningar som ges ut till och med den 31 mars 2023.

Forskningsavdrag och personer födda 2005–2007

På ersättningar upp till 25 000 kr per månad betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för de som är födda 2005–2007. På ersättningar som överstiger 25 000 kr kan forskningsavdrag beräknas.

Växa-stöd respektive tillfälligt utvidgat växa-stöd och regionalt stöd

Växa-stödet och det tillfälligt utvidgade växa-stödet beräknas på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan regionalt stöd beräknas.

Det regionala stödet får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent och kan därför inte beräknas på ersättning som omfattas av växa-stöd eller tillfälligt utvidgat växa-stöd.

I underlaget för det särskilda avdraget enligt lag om regionalt stöd får inte samtidigt ingå ersättning som omfattas av växa-stödet eller tillfälligt utvidgat växa-stöd.

Växa-stöd respektive tillfälligt utvidgat växa-stöd och personer födda 2000–2004

Reglerna om växa-stöd och det tillfälligt utvidgade växa-stödet kan tillämpas på ersättningar upp till 25 000 kr till personer som är födda 2000–2004. Växa-stödet och det tillfälligt utvidgade växa-stödet får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Reglerna om nedsatta arbetsgivaravgifter för den som är född 2000–2004 gäller för ersättningar som ges ut till och med den 31 mars 2023.

Växa-stöd respektive tillfälligt utvidgat växa-stöd och personer födda 2005–2007

Reglerna om växa-stöd och det tillfälligt utvidgade växa-stödet kan inte kombineras med reglerna för personer födda 2005–2007 eftersom båda nedsättningarna av arbetsgivaravgifter gäller lön på maximalt 25 000 kr per månad.

Om ett företag har begärt avdrag för växa-stöd eller tillfälligt utvidgat växa-stöd för en anställd som är född 2005–2007 kan företagaren inte även få nedsättning enligt reglerna för personer födda 2005–2007. Detta beror på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter enligt reglerna för växa-stöd eller tillfälligt utvidgat växa-stöd redan innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas.

Om en enmansföretagare har en eller två anställda i företaget och för dessa nyttjar möjligheten till växa-stöd eller tillfälligt utvidgat växa-stöd så är det däremot möjligt att också anställa en ungdom och för den personen få nedsatta arbetsgivaravgifter enligt reglerna för personer födda 2005–2007.

Regionalt stöd och personer födda 2000–2004

Reglerna om regionalt stöd kan tillämpas på ersättningar till personer som är födda 2000–2004. Avdraget för regionalt stöd får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Reglerna om nedsatta arbetsgivaravgifter för den som är född 2000–2004 gäller för ersättningar som ges ut till och med den 31 mars 2023.

Regionalt stöd och personer födda 2005–2007

Om arbetsgivaren betalar lägre arbetsgivaravgifter för personer som är födda 2005–2007 är reglerna om regionalt stöd bara tillämpliga på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:1920) om allmän löneavgift [1]
 • Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter [1]
 • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
 • Lag (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år [1]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

 • Proposition 1994/95:122 Finansiering av medlemskap i EU [1]
 • Proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 [1]
 • Proposition 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda [1]
 • Proposition 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1]
 • Proposition 2021/22:181 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system [1]

Övrigt

 • Beräkna arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på förvärvsinkomster samt skatteavdrag [1]